ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Network flow-based optimal allocation for safety in process systems

Optymalna alokacja zapewniająca bezpieczeństwo w układach procesowych oparta na przepływach sieciowych

 

Full text: 

Abstract: 

Safety is a critical factor to be considered throughout the entire lifetime of process systems in process engineering. This paper presents a novel optimal resource allocation method based on network flows for assuring the safety of process systems. Existing optimal resource allocations for safety mainly depend on physical ways (for example, updating core equipments, and incorporating redundancies), which are not suitable for process systems experiencing frequent malfunctions. As a result, frequent physical allocations are needed, which severely interrupt the normal operation of the entire system. In addition, the physical methods are applied only when system faults accumulate to some extent. The state of a process system in chemical engineering often dithers due to many factors such as uncontrollable energy release and inconsistent production of materials. The frequent dithering can lead to the system failure. It is necessary to be able to avoid the accumulation of errors by controlling the dithering and stabilizing the system state, thus assuring the safety of the process system. In this paper, we propose a network flow-based optimal allocation method to achieve the above goal. Feasible flows will be constructed based on the system’s network flow, system equipment status, and process requirements. The solution formulas to the state variables of the constructed feasible flows give the adjustment values, which are used to control the dithering of the system, thus stabilize the system state. A case study is given to show the application and effectiveness of the proposed method.

Streszczenie: 

Bezpieczeństwo stanowi w inżynierii procesowej czynnik krytyczny, o którym należy pamiętać podczas całego czasu eksploatacji układów procesowych. W niniejszym artykule przedstawiono nową metodę optymalnej alokacji zasobów, opartą na przepływach w sieci, mającą zapewnić bezpieczeństwo układów procesowych. Istniejące optymalne alokacje zasobów wspierające bezpieczeństwo opierają się na rozwiązaniach fizycznych (np. unowocześnianiu podstawowych elementów wyposażenia i wbudowywaniu nadmiarowości) nieodpowiednich dla układów procesowych, które ulegają częstym awariom. Takie rozwiązania pociągają za sobą konieczność częstych alokacji fizycznych, które poważnie zakłócają normalne działanie całego układu. Dodatkowo, metody fizyczne stosuje się tylko wtedy, kiedy uszkodzenia układu nawarstwią sie do pewnego stopnia. Stan układu procesowego w inżynierii chemicznej często ulega wahaniom z powodu wielu czynników, takich jak niekontrolowane uwolnienie energii czy użycie niejednolitych materiałów produkcyjnych. Częste wahania mogą prowadzić do awarii układu. Konieczna jest zatem umiejętność unikania akumulacji błędów poprzez kontrolę wahań i stabilizację stanu układu, co prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa układu procesowego. W niniejszej pracy przedstawiamy metodę optymalnej alokacji, opartą na przepływach w sieci, która umożliwia osiągnięcie powyższego celu. Wedle nowej metody, przepływy osiągalne konstruuje się na podstawie przepływów w sieci układu, stanu wyposażenia układu oraz wymagań procesu. Wzory rozwiązań dla zmiennych stanu konstruowanych przepływów osiągalnych dają wartości korygujące, które używane są do kontrolowania wahań systemu i stabilizacji jego stanu. Prezentowane studium przypadku demonstruje możliwe zastosowania i efektywność proponowanej metody.

Pages: 

27-34

Issue: