ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


The heat consumption and heating costs after the insulation of building partitions of building complex supplied by the local oil boiler room

Zużycie ciepła i koszty ogrzewania po dociepleniu przegród budowlanych zespołu budynków zasilanych z lokalnej kotłowni olejowej

 

Full text: 

Abstract: 

The paper presents the indices of energy consumption obtained in operating conditions as well as the heating costs before and after the insulation of external partitions of eight multiple dwelling buildings supplied by the common heat source which is the local boiler room heated by light fuel oil. The heat distribution to the particular buildings is by the district heating network. In order to determine the average unitary indices of energy consumption aimed at heating of the whole building complex, the analysis of fuel consumption is carried out, with consideration of standard computational conditions. The analysis lasted for four years after the insulation of buildings, from 2008 to 2011; its results are compared to the ones obtained from the analysis conducted before the insulation, in 2006. The investment was realised in 2007. The obtained real energy consumption indices are compared to the current requirements of technical conditions. On the basis of the data referring to the operation of buildings, the decrease in the heat consumption due to the insulation of partitions, the variability of fuel price, and the costs of heat generation are estimated. Moreover, the decrease in the emission of pollutants into the atmosphere is defined, as well as the costs of heat generation, which would be incurred if there was no insulation of partitions, are estimated.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wskaźniki zużycia energii uzyskane w warunkach eksploatacyjnych i koszty ogrzewania przed i po dociepleniu przegród zewnętrznych grupy ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zasilanych ze wspólnego źródła ciepła. Źródłem ciepła jest kotłownia lokalna opalana olejem opałowym lekkim, dystrybucja ciepła do poszczególnych budynków następuje poprzez osiedlową sieć ciepłowniczą. W celu określenia średnich jednostkowych wskaźników zużycia energii na cele grzewcze dla całego zespołu budynków przeprowadzono analizę zużycia paliwa uwzględniając standardowe warunki obliczeniowe. Analizą objęto okres czterech lat po dociepleniu budynków od 2008–2011 r. i odniesiono do stanu przed dociepleniem z 2006 r., inwestycja była realizowana w 2007 r. Uzyskane rzeczywiste wskaźniki zużycia energii porównano do obecnie obowiązujących wymagań warunków technicznych. Na podstawie danych z eksploatacji budynków przeanalizowano spadek zużycia ciepła z tytułu docieplenia przegród, zmienność cen paliwa i kosztów eksploatacyjnych ogrzewania, określono spadek emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oszacowano koszty eksploatacyjne ogrzewania jakie zostałyby poniesione w przypadku braku docieplenia przegród budowlanych.

Pages: 

313-318