ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 481-487
Assessment of safety and ride quality based on comparative studies of a new type of universal steering wheel in 3D simulators
Ocena bezpieczeństwa i jakości jazdy nowego typu kierownicy uniwersalnej na podstawie badań porównawczych na symulatorach 3D  


p. 488-491
A burst type signal generator for ultrasonic motor control
Zastosowanie piezogeneratora drgań elektrycznych do sterowania ruchem silnika ultrasonicznego  


Leszek Ułanowicz p. 492-500
Modelling of a process, which causes adhesive seizing (tacking) in precise pairs of hydraulic control devices
Modelowanie procesu wywołującego zacieranie adhezyjne (sczepianie) w parach precyzyjnych hydraulicznych urządzeń regulacyjnych


p. 501-506
A Weibull failure model to the study of the hierarchical Bayesian reliability
Model uszkodzeń aproksymowa ny rozkładem Weibulla do badania niezaw odności reprezentowanej za pomocą hierarchicznej sieci Bayesowskiej  


p. 507-513
Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver
Analiza eksploatacyjnych obciążeń gazowych łożysk foliowych zespołu wytwornicowego silnika turbinowego podczas manewru przyspieszenia i hamowania


Maciej Romaniuk p. 514-527
On simulation of maintenance costs for water distribution system with fuzzy parameters
O symulowaniu kosztów utrzymania dla systemu dystrybucji wody o parametrach rozmytych


p. 528-538
Lifetime prediction of self-lubricating spherical plain bearings based on physics-of-failure model and accelerated degradation test
Prognozowanie czasu pracy samosmarujących łożysk ślizgowych w oparciu o model fizyki uszkodzeń oraz przyspieszone badania degradacji  


p. 539-543
The use of industrial metrotomography in the field of maintenance and reliability of rubber-textile conveyor belts in closed continuous transport systems
Wykorzystanie przemysłowego metrotomografu w utrzymaniu i niezawodności taśm przenośnikowych tkaninowo- gumowych w przenośnikach taśmowych z zamkniętą taśmą  


p. 544-551
Analysing the reliability of working parts operating in abrasive soil pulp taking into consideration confounding factors
Analiza niezawodności elementów roboczych funkcjonujących w glebowej masie ściernej z uwzględnieniem czynników zakłócających


p. 552-564
A method to analyze the machining accuracy reliability sensitivity of machine tools based on Fa st Ma rkov Chain simulation
Podejście do analizy czułości niezawodnościowej dokładności obrabiarek opa rte na symulacji metodą szybkich łańcuchów Markowa  


Wojciech Sawczuk p. 565-571
Application of vibroacoustic diagnostics to evaluation of wear of friction pads rail brake disc
Zastosowanie diagnostyki wibroakustycznej w ocenie zużycia okładzin ciernych kolejowego hamulca tarczowego


Zdzisław CHŁOPEK p. 572-577
Synthesis of driving cycles in accordance with the criterion of similarity of frequency characteristics
Synteza testów jezdnych zgodnie z kryteriami podobieństwa charakterystyk częstotliwościowych


Krzysztof Śledziewski p. 578-589
Experimental and numerical studies of continuous composite beams taking into consideration slab cracking
Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek ciągłych z uwzględnieniem zarysowania płyty


p. 590-598
Decision-making of spare subsea trees with multi-restrictive factors in deepwater development
Podejmowanie decyzji dotyczących wykorzystania zapasowych podmorskich głowic eksploatacyjnych w procesie zagospodarowywania obszarów podmorskich. Model uwzględniający liczne czynniki ograniczające  


p. 599-605
Multi-attribute Utility Theory analysis for burn-in processes combined with replacement
Analiza połączonych procesów sztucznego starzenia i wymiany prowadzona w oparciu o wieloatrybutową teorię użyteczności  


p. 606-612
Vibroacoustic study of powertrains operated in changing conditions by means of order tracking analysis
Diagnostyka wibroakustyczna zespołów napędowych pracujących w zmiennych warunkach z wykorzystaniem analizy rzędów  


Marcin Relich p. 613-620
Portfolio selection of new product projects: a product reliability perspective
Wybór portfela projektów nowych produktów z uwzględnieniem niezawodności produktu


p. 621-631
Health index synthetization and remaining useful life estimation for turbofan engines based on run-to-failure datasets
Synteza wskaźników stanu technicznego oraz ocena pozostałego okresu użytkowania silników turbowentylatorowych z wykorzystaniem zbiorów danych o pracy do czasu uszkodzenia  


p. 632-637
A study of stability and post-critical behaviour of thin-walled composite profiles under compression
Badania stateczności i stanów pokrytycznych ściskanych cienkościennych profili kompozytowych


Urko Leturiondo, Oscar Salgado, Diego GALAR p. 638-648
Multi-body modelling of rolling element bearings and performance evaluation with localised damage
Metodologia opartego na fizyce modelowania wielorakich konfiguracji łożysk tocznych  


 

Attachments: