ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Health index synthetization and remaining useful life estimation for turbofan engines based on run-to-failure datasets

Synteza wskaźników stanu technicznego oraz ocena pozostałego okresu użytkowania silników turbowentylatorowych z wykorzystaniem zbiorów danych o pracy do czasu uszkodzenia

 

Full text: 

Abstract: 

Turbofan engines will gradually degrade until failure occurs or life ends if without maintenance. Reliable degradation assessment and remaining useful life (RUL) estimation make sense on both aviation safety and rational maintenance decisions. This paper proposes a data-driven prognostic method on the premise of run-to-failure (RtF) data which are multivariate sensory data collected from the engines operating from normal to failure. After necessary pre-processing to the data, clustering analysis is executed to generate the clusters which represent the multi-states of the degradation process. The failure state cluster is extracted, and then the distance between the pre-processed data and the cluster is calculated. Therefore, one-dimensional time series are generated and defined as the health indices. Afterwards the degradation models are built based on the health indices. Finally, the RUL of a testing unit can be estimated by similarity analysis with the models. Hierarchical clustering (HC) and relevance vector machine (RVM) are the main algorithms employed in this paper. To validate the proposition, a case study is performed on turbofan engines data from Prognostics Center of Excellence (PCoE) at NASA Ames Research Center, and sufficient comparisons were given.

Streszczenie: 

Silniki turbowentylatorowe niepoddane konserwacji ulegają stopniowej degradacji aż do czasu wystąpienia uszkodzenia lub zakończenia cyklu życia. Rzetelna ocena degradacji oraz pozostałego okresu użytkowania (RUL) mają wpływ zarówno na bezpieczeństwo maszyn lotniczych jak i racjonalne podejmowanie decyzji dotyczących utrzymania ruchu. W artykule zaproponowano sterowaną danymi metodę prognostyczną opartą na danych o pracy do czasu uszkodzenia (run-to failure, RTF), które są wielowymiarowymi danymi sensorycznymi zbieranymi podczas normalnej pracy silnika aż do jego uszkodzenia. Po niezbędnej wstępnej obróbce danych, przeprowadzono analizę skupień w celu wygenerowania skupień reprezentujących multi-stany procesu degradacji. Wyodrębniono klaster stanów uszkodzenia, a następnie obliczono odległość między wstępnie przetworzonymi danymi a wyodrębnionym klastrem. Następnie wygenerowano jednowymiarowe szeregi czasowe, które zdefiniowano jako wskaźniki stanu technicznego. Na podstawie tych wskaźników zbudowano modele degradacji. Wreszcie, w oparciu o analizę podobieństwa do opracowanych modeli oceniono RUL jednostki testowej. Główne algorytmy zastosowane w niniejszym opracowaniu to algorytmy grupowania hierarchicznego (HC) oraz maszyny wektorów istotnych (RVM). Aby zweryfikować zaproponowaną w pracy metodę, przeprowadzono studium przypadku z wykorzystaniem danych dot. silników turbowentylatorowych pochodzące z Prognostic Center of Excellence (PCoE) przy NASA Ames Research Center oraz przedstawiono odpowiednie porównania.

Pages: 

621–631

DOI: 10.17531/ein.2016.4.18

Article citation info: 
Shi J, Li Y, Wang G, Li X. Health index synthetization and remaining useful life estimation for turbofan engines based on run-to-failure datasets. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (4): 621–631, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.4.18.

 


SELECT PUBLICATION YEAR