ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


A novel test case prioritization method based on problems of numerical software code statement defect prediction

Nowatorska metoda priorytetyzacji przypadków testowych oparta na prognozowaniu błędów instrukcji kodu oprogramowania numerycznego

 

Full text: 

 

Abstract: 

Test case prioritization (TCP) has been considerably utilized to arrange the implementation order of test cases, which contributes to improve the efficiency and resource allocation of software regression testing. Traditional coverage-based TCP techniques, such as statement-level, method/function-level and class-level, only leverages program code coverage to prioritize test cases without considering the probable distribution of defects. However, software defect data tends to be imbalanced following Pareto principle. Instinctively, the more vulnerable the code covered by the test case is, the higher the priority it is. Besides, statement-level coverage is a more fine-grained method than function-level coverage or class-level coverage, which can more accurately formulate test strategies. Therefore, we present a test case prioritization approach based on statement software defect prediction to tame the limitations of current coverage-based techniques in this paper. Statement metrics in the source code are extracted and data pre-processing is implemented to train the defect predictor. And then the defect detection rate of test cases is calculated by combining the prioritization strategy and prediction results. Finally, the prioritization performance is evaluated in terms of average percentage faults detected in four open source datasets. We comprehensively compare the performance of the proposed method under different prioritization strategies and predictors. The experimental results show it is a promising technique to improve the prevailing coverage-based TCP methods by incorporating statement-level defect-proneness. Moreover, it is also concluded that the performance of the additional strategy is better than that of max and total, and the choice of the defect predictor affects the efficiency of the strategy.

Streszczenie: 

Metodę priorytetyzacji przypadków testowych (TCP) wykorzystuje się powszechnie do ustalania kolejności implementacji przypadków testowych, co przyczynia się do poprawy wydajności i alokacji zasobów w trakcie testowania regresyjnego oprogramowania. Tradycyjne techniki TCP oparte na pokryciu na poziomie instrukcji, metody/funkcji oraz klasy, wykorzystują pokrycie kodu programu tylko w celu ustalenia priorytetów przypadków testowych, bez uwzględnienia prawdopodobnego rozkładu błędów. Jednak dane o błędach oprogramowania są zwykle niezrównoważone zgodnie z zasadą Pareto. Instynktownie, im bardziej wrażliwy jest kod pokryty przypadkiem testowym, tym wyższy jest jego priorytet. Poza tym, pokrycie na poziomie instrukcji jest bardziej szczegółową metodą niż pokrycie na poziomie funkcji lub pokrycie na poziomie klasy, które mogą dokładniej formułować strategie testowe. Dlatego w artykule przedstawiamy podejście do priorytetyzacji przypadków testowych oparte na prognozowaniu błędów instrukcji oprogramowania, które pozwala zmniejszyć ograniczenia obecnych technik opartych na pokryciu. Wyodrębniono metryki instrukcji w kodzie źródłowym i zaimplementowano wstępne przetwarzanie danych w celu nauczania predyktora błędów. Następnie obliczono wskaźnik wykrywania błędów w przypadkach testowych poprzez połączenie strategii priorytetyzacji i wyników prognozowania. Wreszcie, oceniono wydajność ustalania priorytetów pod względem średnich procentowych błędów wykrytych w czterech zestawach danych typu open source. Kompleksowo porównano wydajność proponowanej metody w ramach różnych strategii ustalania priorytetów i predyktorów. Wyniki eksperymentów pokazują, że jest to obiecująca technika poprawy dominujących metod TCP opartych na pokryciu poprzez włączenie podatności na błędy na poziomie instrukcji. Ponadto stwierdzono również, że strategia dodatkowa cechuje się lepszą wydajnością niż strategie max i total, a wybór predyktora błędów wpływa na skuteczność strategii.

Pages: 

419–431

DOI: 10.17531/ein.2020.3.4

Article citation info: 
Shao Y, Liu B, Wang S, Xiao P. A novel test case prioritization method based on problems of numerical software code statement defect prediction. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2020; 22 (3): 419–431, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2020.3.4.

 


SELECT PUBLICATION YEAR