ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. 5-7
Special issue selected papers from ICRMS 2009
Wydanie specjalne wybranych prac z ICRMS 2009  


Str. 8-12
Reliability allocation principle for large scale system
Zasada alokacji niezawodności dla systemu wielkoskalowego  


Str. 13-16
Bayesian reliability growth model based on dynamic distribution parameters
Bayesowski model wzrostu niezawodności oparty na dynamicznych parametrach rozkładu  


Str. 17-20
Analiza funkcji opisującej koszty w dynamicznym projektowaniu w warunkach niepewności
Cost-type function analysis in dynamic design under uncertainty  


Str. 21-26
Constant stress adt for superluminescent diode and parameter sensitivity analysis
Przyspieszone badania degradacji przy stałym naprężeniu w analizie diod superelektroluminescencyjnych i wrażliwości parametrycznej  


Str. 27-30
Application of simulation technology in reliability evaluation of ad hoc networks
Zastosowanie technologii symulacji do oceny niezawodności sieci typu ad hoc  


Str. 31-35
An algorithm for evaluation and analysis of stationary operational availability basing on mission requirements
Algorytm do oceny i analizy stacjonarnej dostępności operacyjnej oparty na specyfikacji wymagań  


Str. 36-42
Analysis of grid resource compensation in market-oriented environment
Analiza rekompensaty za zasoby gridowe w środowisku prorynkowym  


Str. 43-47
Reliability growth estimation for unmanned aerial vechicle during flight-testing phases
Ocena wzrostu niezawodności w bezzałogowym statku latającym podczas kolejnych faz badania w locie  


Str. 48-50
Availability analysis of satellite constellation
Analiza dostępności konstelacji satelitów  


Str. 51-54
Modeling and simulation of mission-oriented combat unit materiel support
Modelowanie i symulacja zabezpieczenia materiałowego jednostki bojowej ukierunkowanego na realizację misji  


Str. 55-58
Reliability demonstration test model for binomial systems with reliability growth
Model badania potwierdzającego niezawodność dla dwumianowych systemów o rosnącej niezawodności  


Str. 59-66
Improvement of local mean approximation in empirical mode decomposition for gear fault detection
Poprawa aproksymacji lokalnej średniej w rozkładzie na mody empiryczne dla celów detekcji uszkodzeń przekładni  


Str. 67-72
Estimating interactive coefficients for analysing interactive failures
Szacowanie współczynników interakcyjnych do analizy uszkodzeń interakcyjnych  


Wenbin WANG Str. 73-78
Modeling planned maintenance with non-homogeneous defect arrivals and variable probability of defect identification
Modelowanie planowych prac eksploatacyjnych przy niejednolitym pojawianiu się defektów i zmiennym prawdopodobieństwie wykrycia defektu  


Str. 79-82
Economic design for goi reliability tests
Ekonomiczny model badań niezawodnościowych goi  


 

Załączniki: