ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. III
New Member of the Scientific Board
Nowy Członek Rady Naukowej  


Str. 1-8
Reliability assessment for wind turbines considering the influence of wind speed using bayesian network
Ocena niezawodności turbin wiatrowych za pomocą sieci Bayesa z uwzględnieniem wpływu prędkości wiatru  


Paweł OSTAPKOWICZ Str. 9-16
Leakage detection from liquid transmission pipelines using improved pressure wave technique
Diagnozowanie nieszczelności w rurociągach przesyłowych cieczy z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody opartej na detekcji fal ciśnienia


Str. 17-21
Maintenance actions planning in industrial centrifugal compressor based on failure analysis
Planowanie czynności konserwacyjnych dla przemysłowej sprężarki odśrodkowej w oparciu o analizę uszkodzeń  


Str. 22-28
Catalytic treatment in Diesel engine injectors
Katalityczna obróbka paliwa we wtryskiwaczach silnika o zapłonie samoczynnym


Str. 29-36
Spare parts allocation optimization in a multi-echelon support system based on multi-objective particle swarm optimization method
Optymalizacja alokacji części zamiennych w wieloszczeblowym systemie wsparcia na podstawie metody wielokryterialnej optymalizacji rojem cząstek  


Str. 37-41
Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AlSi21CuNi machining
Zużycie ostrzy frezów podczas obróbki wysokokrzemowego, odlewniczego stopu aluminium AlSi21CuNi


Str. 42-47
Comparison of different types of neuronal nets for failures location within water-supply networks
Porównanie różnych typów sieci neuronowych do lokalizacji awarii w sieciach wodociągowych


Str. 48-55
Utilization of diffusion processes and fuzzy logic for vulnerability assessment
Wykorzystanie procesów dyfuzyjnych i logiki rozmytej do oceny podatności na zagrożenie  


Str. 56-60
Effect of anti-corrosion coatings of corona electrodes on selected operating parameters of industrial electrostatic precipitators
Wpływ powłok antykorozyjnych elektrod ulotowych na wybrane parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych


Str. 61-65
Gearbox faults identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods
Identyfikacja uszkodzeń skrzyni biegów za pomocą analizy sygnału drgań oraz metod sztucznej inteligencji  


Str. 66-72
Determination of directional stiffnesses of vehicles’ tires under a static load operation
Wyznaczanie sztywności kierunkowych opon pojazdów samochodowych w warunkach statycznego działania obciążenia


Str. 73-79
Evaluation of the operational reliability and forecasting of the operating life of the power train of the freight diesel locomotive fleet
Ocena niezawodności eksploatacyjnej i prognozowanie żywotności układu przeniesienia napędu we flocie spalinowych lokomotyw towarowych  


Str. 80-84
Evaluation of resistance to catastrophic failures of large-size caterpillar chain links of open-pit mining machinery
Ocena odporności na uszkodzenia katastroficzne wielkogabarytowych ogniw gąsienicowych podwozi maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego


Str. 85-91
Electronic System Fault Diagnosis with Optimized Multi-kernel SVM by Improved CPSO
Diagnoza uszkodzeń układu elektronicznego z wykorzystaniem Wielojądrowej Maszyny Wektorów Nośnych (SVM) zoptymalizowanej przy pomocy poprawionego algorytmu CPSO  


Str. 92-96
Recognition of monochrome thermal images of synchronous motor with the application of quadtree decomposition and backpropagation neural network
Rozpoznawanie monochromatycznych obrazów cieplnych silnika synchronicznego z zastosowaniem kwadratowo-drzewowej dekompozycji i sieci neuronowej


Str. 97-104
One system reliability assessment method for cnc grinder
Metoda oceny niezawodności systemu szlifierki cnc  


Str. 105-111
Periodic technical inspections of vehicles and road traffic safety with the number of road accidents involving fatalities
System okresowych badań technicznych pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego i liczba zdarzeń drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych


Str. 112-119
The results of the study concerning the identification of the activities realized in the management of the technical infrastructure in large enterprises
Wyniki badań dotyczących identyfikacji działań realizowanych w zarządzaniu infrastrukturą techniczną w dużych przedsiębiorstwach


Str. 120-127
The need for aggregated indicators in performance asset management
Potrzeba zagregowanych wskaźnikówwydajności w zarządzaniu aktywami  


Str. 128-132
Study of an adaptive accelerated model and a data transfer method based on a Reliability Enhancement Test
Badania adaptacyjnego modelu przyspieszonego oraz metody transferu danych w oparciu o test poprawy niezawodności  


Grzegorz KOSZAŁKA Str. 133-139
Model of operational changes in the combustion chamber tightness of a diesel engine
Model eksploatacyjnych zmian szczelności przestrzeni nadtłokowej silnika o zapłonie samoczynnym


Str. 140-149
Maintenance optimization for a production system with intermediate buffer and replacement part order considered
Optymalizacja konserwacji systemu produkcyjnego uwzględniająca bufor pośredni i zamówienia części zamiennych  


Andrzej SOWA Str. 150-157
Formal models of generating checkup sets for the technical condition evaluation of compound objects
Modele formalne generowania zbiorów sprawdzeń dla oceny stanu technicznego obiektów złożonych


Str. 158-163
Relations between pulverizing process parameters and beater wheel mill vibration for predictive maintenance program setup
Relacje między parametrami procesów rozdrabniania i drganiami młyna wentylatorowego a ustawienia programu konserwacji predykcyjnej  


Str. 164-169
Numerical representation of post-critical deformations in the processes of determining stress distributions in closed multi-segment thin-walled aircraft load-bearing structures
Numeryczne odwzorowanie deformacji zakrytycznych w procesach określania rozkładów naprężeń w zamkniętych wielosegmentowych cienkościennych lotniczych strukturach nośnych


 

Załączniki: