ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Zdzisław CHŁOPEK Str. III
Wspomnienie o komandorze profesorze Leszku Piasecznym
In memoriam Commodore Professor Leszek Piaseczny


Piotr RYBAK Str. 347-353
Obciążenia eksploatacyjne o charakterze udarowym działające na wyposażenie specjalne wozów bojowych
Operating loads of impulse nature acting on the special equipment of the combat vehicles


Str. 354-359
Analiza niezawodności serwozaworu elektrohydraulicznego narażonego na uszkodzenia spowodowane wspólną przyczyną
Reliability analysis of electrohydraulic servo valve suffering common cause failures  


Str. 360-366
Analiza wpływu pozycji człowieka w samochodzie na ryzyko obrażeń w czasie wypadku drogowego
Analysis of the influence of passenger position in a car on a risk of injuries during a car accident


Str. 367-376
Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji
Study on electromechanical drives used in ventilation and smoke extraction systems


Dariusz MAZURKIEWICZ Str. 377-382
Systemy informatycznego wspomagania eksploatacji i zapewnienia niezawodności przenośników taśmowych
Computer-aided maintenance and reliability management systems for conveyor belts  


Str. 383-390
Model odporny systemu monitorowania w automatyzac ji procesu etykietowania z wykorzystaniem sterowników PLC
A PLC based robust monitoring model for the la belling mac hine automation process  


Str. 391-399
Detekcja i lokalizacja rozwarstwień w kompozytowych belkach z wykorzystaniem B-splajnowych falek ułamkowych z optymalizowanymi parametrami
Detection and localization of delaminations in composite beams using fractional B-spline wavelets with optimized parameters


Michael MUTINGI Str. 400-406
Optymalizacja niezawodności systemu: metoda rozmytego algorytmu genetycznego do optymalizacji wielokryterialnej
System reliability optimization: A fuzzy multi-objective genetic algorithm approach  


Str. 407-414
Model do wyznaczania parametrów pracy silnika o zapłonie samoczynnym
Model for calculating compression ignition engine performance


Str. 415-421
Podejście do modelowania stałego procesu międzyawaryjnego odnowy wieloelementowej floty pasażerskiej
Approach modelling of constant interfailure process of renewal multi-unit fleet  


Maciej SZKODA Str. 422-432
Ocena nieuszkadzalności, gotowości i podatności utrzymaniowej kolejowych systemów przestawczych
Assessment of Reliability, Availability and Ma intainability of Rail Gauge Change Systems


Str. 433-440
Zarys metody oceny trwałości i niezawodności obiektu z uwzględnieniem czynnika ludzkiego i płaszczyzny liczb zespolonych
Object characteristics DETERIORATION effect on task realizability – outline method of estimation and prognosis


Str. 441-446
Fretting i fretting-korozja stali implantacyjnej 316L w środowisku jamy ustnej
Fretting and fretting corrosion of 316L implantation steel in the oral cavity environment


Str. 447-451
Badanie niezawodności kondensatorów PEDOT: PSS wbudowanych w tkaniny
Reliability testing of PEDOT :PSS capacitors integrated into textile fabrics  


Str. 452-457
Model symulacyjny zmian zużycia paliwa ciągnika kołowego w aspekcie uszkodzeń
A simulation model of damage-induced changes in the fuel consumption of a wheeled tractor


Rafał BURDZIK Str. 458-464
Implementacja wielowymiarowej identyfikacji charakterystycznych cech sygnału w analizie własności drganiowych panelu podłogowego pojazdu samochodowego
Implementation of multidimensional identification of signal characteristics in the analysis of vibration properties of an automotive vehicle’s floor panel


Min-Tsai LAI Str. 465-471
Optymalna liczba napraw minimalnych w świetle Modelu Sumowania Uszkodzeń przy ograniczonym łącznym koszcie napraw
Optimal number of Minimal Repairs under a Cumulative Damage Model with Cumulative Repair Cost Limit  


Str. 472-483
Prognozowanie niezawodności – pułapki związane z używaniem współczynnika korelacji Pearsona
Prediction of reliability – the pitfalls of using Pearson’s correlation  


Str. 484-490
Lifetime prediction method for electron multiplier based on accelerated degradation test  


Str. 491-495
Równomierność dawkowania oleju napędowego w silnikach dwupaliwowych
Uniformity of Diesel oil dosage in dual fuel engines


 

Załączniki: