ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Zdzisław CHŁOPEK Str. III
Wspomnienie o komandorze profesorze Leszku Piasecznym
In memoriam Commodore Professor Leszek Piaseczny


Piotr RYBAK Str. 347-353
Obciążenia eksploatacyjne o charakterze udarowym działające na wyposażenie specjalne wozów bojowych
Operating loads of impulse nature acting on the special equipment of the combat vehicles


Str. 354-359
Analiza niezawodności serwozaworu elektrohydraulicznego narażonego na uszkodzenia spowodowane wspólną przyczyną
Reliability analysis of electrohydraulic servo valve suffering common cause failures  


Str. 360-366
Analiza wpływu pozycji człowieka w samochodzie na ryzyko obrażeń w czasie wypadku drogowego
Analysis of the influence of passenger position in a car on a risk of injuries during a car accident


Str. 367-376
Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji
Study on electromechanical drives used in ventilation and smoke extraction systems


Dariusz MAZURKIEWICZ Str. 377-382
Systemy informatycznego wspomagania eksploatacji i zapewnienia niezawodności przenośników taśmowych
Computer-aided maintenance and reliability management systems for conveyor belts  


Str. 383-390
Model odporny systemu monitorowania w automatyzac ji procesu etykietowania z wykorzystaniem sterowników PLC
A PLC based robust monitoring model for the la belling mac hine automation process  


Str. 391-399
Detekcja i lokalizacja rozwarstwień w kompozytowych belkach z wykorzystaniem B-splajnowych falek ułamkowych z optymalizowanymi parametrami
Detection and localization of delaminations in composite beams using fractional B-spline wavelets with optimized parameters


Michael MUTINGI Str. 400-406
Optymalizacja niezawodności systemu: metoda rozmytego algorytmu genetycznego do optymalizacji wielokryterialnej
System reliability optimization: A fuzzy multi-objective genetic algorithm approach  


Str. 407-414
Model do wyznaczania parametrów pracy silnika o zapłonie samoczynnym
Model for calculating compression ignition engine performance


Str. 415-421
Podejście do modelowania stałego procesu międzyawaryjnego odnowy wieloelementowej floty pasażerskiej
Approach modelling of constant interfailure process of renewal multi-unit fleet  


Maciej SZKODA Str. 422-432
Ocena nieuszkadzalności, gotowości i podatności utrzymaniowej kolejowych systemów przestawczych
Assessment of Reliability, Availability and Ma intainability of Rail Gauge Change Systems


Str. 433-440
Zarys metody oceny trwałości i niezawodności obiektu z uwzględnieniem czynnika ludzkiego i płaszczyzny liczb zespolonych
Object characteristics DETERIORATION effect on task realizability – outline method of estimation and prognosis


Str. 441-446
Fretting i fretting-korozja stali implantacyjnej 316L w środowisku jamy ustnej
Fretting and fretting corrosion of 316L implantation steel in the oral cavity environment


Str. 447-451
Badanie niezawodności kondensatorów PEDOT: PSS wbudowanych w tkaniny
Reliability testing of PEDOT :PSS capacitors integrated into textile fabrics  


Str. 452-457
Model symulacyjny zmian zużycia paliwa ciągnika kołowego w aspekcie uszkodzeń
A simulation model of damage-induced changes in the fuel consumption of a wheeled tractor


Rafał BURDZIK Str. 458-464
Implementacja wielowymiarowej identyfikacji charakterystycznych cech sygnału w analizie własności drganiowych panelu podłogowego pojazdu samochodowego
Implementation of multidimensional identification of signal characteristics in the analysis of vibration properties of an automotive vehicle’s floor panel


Min-Tsai LAI Str. 465-471
Optymalna liczba napraw minimalnych w świetle Modelu Sumowania Uszkodzeń przy ograniczonym łącznym koszcie napraw
Optimal number of Minimal Repairs under a Cumulative Damage Model with Cumulative Repair Cost Limit  


Str. 472-483
Prognozowanie niezawodności – pułapki związane z używaniem współczynnika korelacji Pearsona
Prediction of reliability – the pitfalls of using Pearson’s correlation  


Str. 484-490
Lifetime prediction method for electron multiplier based on accelerated degradation test  


Str. 491-495
Równomierność dawkowania oleju napędowego w silnikach dwupaliwowych
Uniformity of Diesel oil dosage in dual fuel engines


 

Załączniki: