ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Vol. 16, No. 2, 2014


Vol. 16, No. 3, 2014


Vol. 16, No. 4, 2014


Vol. 17, No. 1, 2015


_ _ _ _ _ _ _ _ _

 Str. 497-506
Niezawodność i ocena ryzyka układu elektrycznego samolotu
Reliability and risk assessment of aircraft electric systems  


Str. 507-517
Analiza zagrożenia przewróceniem się autobusu piętrowego podczas omijania przeszkody (ujęcie analityczne i symulacja komputerowa)
Analysis of the risk of double-deck bus rollover at the avoidance of an obstacle (analytical approach and computer simulation)


Str. 518-525
Badania dynamicznych charakterystyk ruchu pojazdu na nierównościach drogi
The research of dynamic characteristics of a vehicle driving over road roughness  


Str. 526-532
Kawitacyjne niszczenie łopatek w turbinie Banki-Michela. Obserwacje i wybrane aspekty symulacji procesu
Cavitation erosion of the blades in Banki-Michel turbine. Observations and some aspects of the process simulation


Artur WODOŁAŻSKI Str. 533-536
Modelowanie hydrodynamiki zawiesiny w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem dwułopatkowym
Modelling of slurry hydrodynamics with two-blade impeller in tank reactor


Zdzisław STELMASIAK Str. 537-544
Ograniczenia wzbogacania mieszaniny gazowej w silnikach dwupaliwowych
Limitations of enrichment of gaseous mixture in dual fuel engines


Str. 545-553
Ocena niezawodności eksploatacyjnej urządzeń energetycznych spalinowych lokomotyw towarowych oraz prognozowanie czasu pracy
Research of the rational operational load of diesel locomotives  


Adam GLOWACZ Str. 554-558
Diagnostyka maszyny prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem transformacji falkowej symlet i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowach
Diagnostics of direct current machine based on analysis of acoustic signals with the use of symlet wavelet transform and modified classifier based on words


Str. 559-564
Problemy dozowania ścierniwa w modelowaniu procesu zużycia erozyjnego
Problems with abrasive dosing in erosive wear process modelling


Str. 565-570
Opracowanie i badania własności dodatku do wody chłodzącej zapobiegającego zużyciu erozyjnemu powierzchni chłodzonych okrętowych silników spalinowych
Discussion and studies of the properties of a cooling water additive preventing erosive wear of cooled surfaces of ship diesel engines


Str. 571-578
Zorientowane na zintegrowane zarządzanie kondycją systemu prognozowanie niezawodności systemów oprogramowania statków kosmicznych z wykorzystaniem opartej na adaptacyjnym algorytmie genetycznym maszyny wektorów nośnych
Integrated system of health management-oriented reliability prediction for a spacecraft software system with an adaptive genetic algorithm support vector machine  


Str. 579-584
Metody oceny odporności taśm przenośnikowych na uszkodzenia powodowanedynamicznym działaniem mas skupionych
Assessment methods of conveyor belts impact resistance to the dynamic action of a concentrated load


Omar SHATNAWI Str. 585-594
Pomiar niezawodności eksploatacyjnej oprogramowania komercyjnego: interdyscyplinarne podejście do modelowania
Measuring commercial software operational reliability: an interdisciplinary modelling approach  


Mariusz KOSOBUDZKI Str. 595-599
Wykorzystanie sygnału przyspieszenia do modelowania obciążenia elementu ustroju nośnego pojazdu kołowego wysokiej mobilności
The use of acceleration signal in modeling proces of loading an element of underframe of high mobility wheeled vehicle


Str. 600-607
Możliwości badania zużycia ściernego w warunkach odpowiadających przemysłowym procesom kucia
Possibilities of investigating abrasive wear in conditions close to those prevailing in industrial forging processes


Str. 608-615
Determination of stress distribution patterns in post-criticaldeformation states of thin-walled skins subjected to operating loads
Określanie rozkładów naprężeń w stanach deformacji zakrytycznych elementów pokryć cienkościennych poddawanych obciążeniom eksploatacyjnym


Str. 616-621
Fourier spectrum related properties of vibration signals in accelerated motor aging applicable for age determination
Właściwości sygnałów wibracyjnych związane z widmem Fouriera w przyspieszonych badaniach starzenia się silnika mających na celu określenie jego wieku  


Str. 622-628
Differences in engine oil degradation in spark-ignition and compression-ignition engine
Rozbieżna degradacja oleju silnikowego przy zastosowaniu w silniku o zapłonie wymuszonym i w silniku wysokoprężnym  


Str. 629-636
Improvements on the HVDC Reliability Assessment Index System considering preventive maintenance
Poprawa systemu wskaźników niezawodności HVDC z uwzględnieniem konserwacji zapobiegawczej  


Str. 637-643
Modelowanie matematyczne zaworu sterującego hamulcami przyczepy do symulacji powietrznej instalacji hamulcowej ciągników rolniczych z hamulcami uruchamianymi hydraulicznie
Mathematical Modelling of the Trailer Brake Control Valve for Simulation of the Air Brake System of Farm Tractors Equipped with Hydraulically Actuated Brakes


 

Załączniki: