ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Rozbieżna degradacja oleju silnikowego przy zastosowaniu w silniku o zapłonie wymuszonym i w silniku wysokoprężnym

Differences in engine oil degradation in spark-ignition and compression-ignition engine

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Niniejszy artykuł opisuje odrębne degradacje oleju silnikowego przy zastosowaniu w silniku o zapłonie wymuszonym oraz w silniku wysokoprężnym. Analizowane zostały trzy bardzo ważne właściwości fizyczne – lepkość dynamiczna, kinematyczna oraz naprężenie ścinające. Właściwości te mogą wpływać na niezawodność całego sinika, i dla tego jest ważnym kontynualne obserwowanie stanu degradacji oleju silnikowego. W ramach niniejszego eksperymentu zostały obserwowane dwa oleje silnikowe z odmienną klasą lepkości, które zostały pobrane z dwu różnych samochodów osobowych – z silnikiem o zapłonie wymuszonym i z silnikiem wysokoprężnym. Lepkość olejów została zmierzona przy pomocy cyfrowego lepkościomierza obrotowego Anton Paar DV-3P z standardowym wrzecionem TR8 oraz z adapterem do mierzenia małych próbek. Interwał serwisowy wymiany oleju silnikowego został określony na 15000 km a poszczególne próbki były z silnika odbierane kontynualnie po 1500 km. Wszystkie próbki użytego oleju silnikowego zostały porównane z próbkami oleju nowego z tą samą specyfikacją. Metoda ta jest najbardziej przydatną do określenia stanu degradacji oleju. Zmierzone wartości lepkości dynamicznej, lepkości kinematycznej oraz naprężenie ścinającego zostały następnie podane modelowaniu przy pomocy podstawowego modelu matematycznego – funkcja liniowa. Wartości bezwzględne współczynnika korelacji, r, i współczynnika determinacji, R2, osiągały bardzo wysokich wartości. Sformowane modele matematyczne mogą służyć do predykcji zachowywania się zastosowanego oleju silnikowego przy płynięciu oraz do podwyższenia niezawodności całego silnika.

Abstract: 

This paper deals with differences in engine oil degradation in spark-ignition (SI) engine and compression-ignition (CI) engine. Three important physical-mechanical behaviours were observed – dynamic viscosity, kinematic viscosity, and shear stress. These behaviours of lubricant may influence reliability of entire engine. It must be monitored engine oil condition in suitable intervals. Article describes these issues for two engine oils taken from two different passenger cars – with SI engine and with CI engine. The experiments have been done using digital rotary rheometer Anton Paar DV-3P with use of standard TR8 spindle and special adapter for a small amount of sample. Service interval of change oil has been set to 15,000 km and samples of used engine oils have been taken after 1,500 km from both engines. All samples of used engine oils have been compared with new engine oils same specification – it is the best method to degradation detection. The measured values of dynamic viscosity, kinematic viscosity and shear stress have been modeled using elementary mathematical model – linear function. The absolute values of correlation coefficients, r, and coefficient of determination, R2, have been achieved very high values. The obtained mathematical models can be used to prediction of engine oil flow behaviour and can increased engine reliability.

Strony: 

622-628