ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Vol. 16, No. 3, 2014


Vol. 16, No. 4, 2014


Vol. 17, No. 1, 2015


Vol. 17, No. 2, 2015


_ _ _ _ _ _ _ _ _

 Andrzej BORAWSKI Str. 1
Modification of a fourth generation LPG installation improving the power supply to a spark ignition engine
Modyfikacja instalacji LPG IV generacji poprawiająca jakość procesu zasilania silnika o zapłonie iskrowym


Str. 7
Implementation of Analytic Hierarchy Process (AHP) decision making framework for building maintenance procurement selection: Case study of Malaysian public universities
Zastosowanie platformy programistycznej wspomagającej podejmowanie decyzji, opartej na procesie hierarchii analitycznej (AHP) w postępowaniu przetargowym na utrzymanie budynków. Przypadek malezyjskich uczelni publicznych  


Str. 19
Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer
Badania i analiza eksploatacyjnych charakterystyk mikronizatora energetycznej biomasy


Str. 27
Indexing accuracy reliability sensitivity analysis of power tool turret
Analiza wrażliwości wskaźnika niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy narzędziowej z napędzanymi narzędziami  


Str. 35
Assessment of the impact of dynamic states of an internal combustion engine on its operational properties
Ocena wpływu stanów dynamicznych silnika spalinowego na jego właściwości użytkowe


Str. 42
Zero-dimensional 2-phase combustion model in a dual-fuel compression ignition engine fed with gaseous fuel and a divided diesel fuel charge
Zero-wymiarowy 2-fazowy model spalania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem gazowym i dzieloną dawką oleju napędowego


Str. 49
Exhaust opacity in a diesel engine powered with animal fats
Zadymienie spalin silnika z zapłonem samoczynnym zasilanego tłuszczami zwierzęcymi


Str. 54
Method of assessment of technical object aptitude in environment of exploitation and service conditions
Metoda oceny stanu zdatności obiektu technicznego w otoczeniu warunków użytkowania i jakości obsługi


Str. 64
Recognition of armature current of DC generator depending on rotor speed using FFT, MSAF-1 and LDA
Rozpoznawanie sygnałów prądu twornika generatora prądu stałego w zależności od prędkości obrotowej wirnika z zastosowaniem FFT, MSAF-1 i LDA


Str. 70
An integrated model of production scheduling and maintenance planning under imperfect preventive maintenance
Model zintegrowany harmonogramowania produkcji i planowania obsługi technicznej w ramach niepełnej konserwacji zapobiegawczej  


Str. 80
Cluster analysis of knowledge workers assessment of occ upational threats and attitudes to character of work
Zastosowanie analizy skupień do oceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy i ich postaw wobec charakteru pracy


Str. 90
Research on resistance to corrosive wear of dental CoCrMo alloy containing post-production scrap
Badanie odporności na zużycie korozyjne stomatologicznego stopu CoCrMo zawierającego złom poprodukcyjny


Str. 95
Fuel impact on emissions of harmful components of the exhaust gas from the ci engine during cold start-up
Wpływ paliwa na emisję szkodliwych składników spalin silnika o zapłonie samoczynnym podczas zimnego rozruchu


Str. 100
A novel logic-based approach for failure modes mitigation control and quantitative system reliability analyses
Oryginalna, oparta na logice metoda kontroli ograniczania przyczyn uszkodzeń i ilościowej analizy niezawodności systemu  


Str. 107
Evaluation measures of machine operation effectiveness in large enterprises: study results
Mierniki oceny efektywności funkcjonowania maszyn w dużych przedsiębiorstwach: wyniki badań


Str. 118
Experimental and model studies on the influence of the run flat tire damage on braking dynamics of the multi-axial special purpose vehicle
Eksperymentalne i modelowe badania wpływu uszkodzenia opon run flat na dynamikę hamowania wieloosiowego pojazdu specjalnego


Andrzej KURANC Str. 129
Exhaust emission test performance with the use of the signal from air flow meter
Eksploatacyjne badania emisji spalin z wykorzystaniem sygnału z przepływomierza powietrza


Str. 135
Local nonsymmetrical postbuckling equilibrium path of the thin FGM plate
Niesymetryczna lokalna ścieżka równowagi pokrytycznej cienkiej płyty z materiału funkcjonalnie gradientowego  


Str. 143
A geometric accuracy design method of multi-axis NC machine tool for improving machining accuracy reliability
Metoda projektowania i poprawy niezawodności dokładności obróbczej wieloosiowej obrabiarki NC wykorzystująca pojęcie dokładności geometrycznej  


Str. 156
Reliability Analysis Method of safety-critical avionics system based on Dynamic Fault Tree under Fuzzy Uncertainty
Sposób analizy niezawodności krytycznych dla bezpieczeństwa systemów elektroniki lotniczej oparty na metodzie dynamicznego drzewa błędów w warunkach rozmytej niepewności  


 

Załączniki: