ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. 165
Inspection optimization model with imperfect maintenance based on a three-stage failure process
Model optymalizacji przeglądów w warunkach niepełnej konserwacji oparty o trójfazowy proces uszkodzenia  


Str. 174
Use of delay-time concept in modelling process of technical and logistics systems maintenance performance. Case study
Zastosowanie koncepcji opóźnień czasowych w procesie modelowania utrzymania w stanie zdatności systemów technicznych i logistycznych. Studium przypadku


Str. 186
Operation reliability analysis based on fuzzy support vector machine for aircraft engines
Analiza niezawodności eksploatacyjnej silników lotniczych w oparciu o metodę rozmytej maszyny wektorów nośnych (FSVM)  


Str. 194
Influence of repeated impact on damage growth in fibre reinforced polymer composites
Wpływ uderzeń wielokrotnych na rozwój uszkodzenia kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami


Str. 199
SFRs-based numerical simulation for the reliability of highly-coupled DFT
Metoda symulacji numerycznej oparta na pojęciu zakresów uszkodzeń sekwencyjnych służąca do obliczania niezawodności układów modelowanych metodą silnie sprzężonych dynamicznych drzew błędów  


Str. 207
Fatigue testing of transmission gear
Doświadczalne badania trwałości zmęczeniowej przekładni zębatych


Str. 215
An integrated production and delay-time based preventive maintenance planning model for a multi-product production system
Model integrujący planowanie opartej na pojęciu czasu opóźnienia konserwacji zapobiegawczej oraz planowanie produkcji dla systemów produkcji wieloasortymentowej  


Str. 222
Numerical analysis of compressed plates with a cut-out operating in the geometrically nonlinear range
Numeryczne badania pracy ściskanych elementów płytowych z wycięciem w zakresie geometrycznie nieliniowym


Str. 228
Optimal replacement policy for a periodically inspected system subject to the competing soft and sudden failures
Optymalna polityka wymiany do zastosowania w systemach poddawanych przeglądom okresowymnarażonych na konkurujące uszkodzenia parametryczne i nagłe  


Str. 236
One cabin equipment location method based on the visibility human-factor potential field
Metoda rozmieszczania przyrządów pokładowych oparta na pojęciach potencjałowego pola widoczności oraz potencjałowego pola czynnika ludzkiego  


Str. 243
Establishment of optimal physical assets inspection frequency based on risk principles
Ustalanie optymalnej częstotliwości przeglądów obiektów technicznych w oparciu o zasady oceny ryzyka  


Str. 250
Reliability analysis and optimization of equal load-sharing k-out-of-n phased-mission systems
Analiza niezawodności oraz optymalizacja systemów fazowych typu „k z n” o równym podziale obciążenia elementów składowych  


Str. 260
Effect of external excitation on dynamic characteristics of vibration isolating table
Wpływ wzbudzania zewnętrznego na właściwości dynamiczne stołu wibroizolacyjnego  


Str. 266
Implementation of computation process in a bayesian network on the example of unit operating costs determination
Implementacja procedury obliczeniowej w sieci bayesowskiej na przykładzie wyznaczania jednostkowych kosztów eksploatacji


Str. 273
A Bayesian networks approach for event tree time-dependency analysis on phased-mission system
Oparte na sieciach ba yesowskich podejście do analizy zależności czasowychw systemach o zadaniach okresowych wykorzystujące metodę drzewa zdarzeń  


Str. 282
The determination procedure of the onset of the object wear-out period based on monitoring of the empirical failure intensity function
Procedura wyznaczania początku starzenia się obiektów na podstawie monitorowania empirycznej funkcji intensywności uszkodzeń


Str. 288
A delay reliability estimation method for Avionics Full Duplex Switched Ethernet based on stochastic network calculus
Oparta na stochastycznym rachunku sieciowym metoda estymacji niezawodności czasu transmisji dla przełączanej pokładowej sieci ethernetowej typu AFDX umożliwiającej równoczesną transmisję dwukierunkową  


Str. 297
Maintenance strategy decision for avionics system based on cognitive uncertainty information processing
Decyzja w zakresie strategii utrzymania ruchu układu elektroniki lotniczej w oparciu o przetwarzanie informacji związanych z niepewnością kognitywną  


Str. 306
Sequential preventive maintenance policies with consideration of random adjustment-reduction features
Strategia sekwencyjnej konserwacji zapobiegawczej z uwzględnieniem cech losowej korekcji i losowej redukcji wieku  


Str. 314
Optimal maintenance of a series production system with two multi-component subsystems and an intermediate buffer
Optymalna strategia utrzymania ruchu dla seryjnego systemu produkcji złożonego z dwóch podsystemów wieloskładnikowych oraz buforu pośredniego  


 

Załączniki: