ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Decyzja w zakresie strategii utrzymania ruchu układu elektroniki lotniczej w oparciu o przetwarzanie informacji związanych z niepewnością kognitywną

Maintenance strategy decision for avionics system based on cognitive uncertainty information processing

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Doskonalenie niezawodności i bezpieczeństwa układów elektroniki lotniczej wymaga odpowiedniego harmonogramu działań obsługowych. Podejście decyzyjne do strategii utrzymania ruchu od dawna pozostaje wyzwaniem w systemach awioniki. W odniesieniu do diagnozy uszkodzeń i konserwacji urządzeń systemów elektroniki lotniczej, w których informacje o usterkach urządzeń są złożone i obarczone niepewnością, zaproponowano metodę wielokryterialnego podejmowania decyzji opartą na przetwarzaniu informacji związanych z niepewnością kognitywną, którą można stosować przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii utrzymania ruchu. Po pierwsze, wprowadzono nieostry zbiór trzech parametrów, które pozwalają na wyrażenie wartości liczbowej zaproponowanych zmiennych lingwistycznych opisujących wskaźniki jakościowe, jako wartości z przedziału nieostrego. Jednocześnie, do pojęcia procesu decyzyjnego dotyczącego utrzymania ruchu wprowadzono pojęcie ryzyka związanego z powodującymi niepewność poznawczą czynnikami psychologicznymi kierującymi osobami podejmującymi decyzje obsługowe. Zdefiniowano także funkcję oceny dla wartości z przedziału nieostrego trzech parametrów na podstawie teorii perspektywy i wzór do pomiaru odległości między wartościami z przedziału nieostrego, oraz ustalono nieliniowy tryb polityki konserwacji sprzętu. W artykule zaprezentowano proces implementacji decyzji w zakresie polityki konserwacji układów elektroniki lotniczej w oparciu o przetwarzanie informacji związanych z niepewnością kognitywną, stworzono też ranking dostępnych alternatyw w zakresie utrzymania ruchu. Na koniec, zaprezentowano konkretny przykład decyzji w zakresie strategii konserwacji układów elektroniki lotniczej z zastosowaniem proponowanej metody, pokazując, że strategia utrzymania ruchu oparta na niezawodności jest najbardziej odpowiednia dla układów awioniki.

Abstract: 

Proper maintenance schedule is required to improve avionics systems reliability and safety. A decision approach to maintenance strategy remains a longstanding challenge in avionics system. With regard to fault diagnosis and equipment maintenance of avionics system, in which the equipment fault information are complex and uncertainty, a multi criteria of decision making method for avionics system based on cognitive uncertainty information processing is proposed to be used in the maintenance strategy decision. Firstly, vague set with three-parameters is introduced to make up for the shortage of the original vague set in expressing fuzzy information, a linguistic variables describing the qualitative indexes into three parameter vague of interval number is proposed. At the same time, due to risk psychological factors of maintenance policymakers that cause cognitive uncertainty are introduced into the maintenance decision process, and a prospect value function of three parameters vague interval value is defined based on prospect theory and the formula for measuring the distance between vague interval value, and a non-linear model of equipment maintenance policies can be established. The implementing process of maintenance policy decision for avionics system based on cognitive uncertainty information processing is given in this paper, and a ranking of the maintenance alternatives is determined. Finally, A specific example of decision of maintenance strategies in avionics system with the application of the proposed method is given, showing that the reliability centered maintenance strategy is the most suitable for avionics system.

Strony: 

297-305

DOI: http://dx.doi.org/10.17531/ein.2015.2.18

Article citation info: 
Tu J, Sun C, Zhang X, Pan H, Cheng R. Maintenance strategy decision for avionics system based on cognitive uncertainty information processing. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2015; 17 (2): 297–305, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2015.2.18.