ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. 481-486
The innovative design concept of thermal model for the calculation of the electromagnetic circuit of rotating electrical machines
Innowacyjna koncepcja budowy obliczeniowego modelu cieplnego dla obwodu elektromagnetycznego wirujących maszyn elektrycznych


Str. 487-495
Network resource reallocation strategy based on an improved capacity-load model
Strategia realokacji zasobów sieciowych oparta o udoskonalony model przepustowości-obciążenia  


Str. 496-503
Operational wear of the neck of spindle coating in cooperation with yarn
Zużycie eksploatacyjne szyjki okładziny wrzecion przędzalniczych przy współpracy z przędzą


Str. 504-512
Maintainability fuzzy evaluation based on maintenance task virtual simulation for aircraft system
Ocena obsługiwalności oparta na teorii zbiorów rozmytych bazująca na wirtualnej symulacji zadań konserwacyjnych systemów samolotu  


Wiesław Barnat Str. 513-518
Numerical examination of the influence of headrest use on the body of a soldier in a vehicle loaded with a 25 kg side load
Numeryczne badanie wpływu zastosowania zagłówka na ciało żołnierza znajdującego się w pojeździe obciążonym ładunkiem bocznym 25 kg


Str. 519-527
Operating properties of non-woven fabric panel filters for internal combustion engine inlet air in single and two-stage filtration systems
Właściwości eksploatacyjne włókninowych przegród filtracyjnych powietrza wlotowego silników spalinowych pracujących w układach jedno- i dwustopniowych


Str. 528-534
Active reduction of vibration of mechatronic systems
Aktywna redukcja drgań układów mechatronicznych


Str. 535-543
Probabilistic analysis of two reliability models of a single-unit system with preventive maintenance beyond warranty and degradation
Analiza probabilistyczna dwóch modeli niezawodności systemu jednoelementowego wykorzystujących pojęcia pogwarancyjnej obsługi profilaktycznej oraz degradacji  


Str. 544-550
Numerical and experimental analysis of the progressive gear body with the use of finite-element method
Badania numeryczne i doświadczalne konstrukcji chwytacza progresywnego z wykorzystaniem metody elementów skończonych


Str. 551-560
Renewable warranty policy for multiple-failure-mode product considering different maintenance options
Polityka odnawiania gwarancji dla produktówo mnogich przyczynach uszkodzeń uwzględniająca różne opcje obsługi  


Krzysztof Dróżdż Str. 561-568
Adaptive control of the drive system with elastic coupling using fuzzy Kalman filter with dynamic adaptation of selected coefficients
Sterowanie adaptacyjne układu napędowego z połączeniem sprężystym wykorzystujące rozmyty filtr Kalmana z dynamiczną adaptacją wybranych współczynników


Adam GLOWACZ Str. 569-574
Recognition of acoustic signals of induction motor using fft, smofs-10 and lsvm
Rozpoznawanie sygnałów akustycznich silnika indukcyjnego z zastosowaniem fft, smofs-10 i lsvm


Robert JAKUBOWSKI Str. 575-581
Evaluation of performance properties of two combustor turbofan engine
Ocena właściwości eksploatacyjnychdwuprzepływowego silnika turbinowego z dwiema komorami spalania


Str. 582-590
QRA of accidental events initiated by leaks causing a fire in process industries
Ilościowa ocena ryzyka przypadkowych zdarzeń wywołanych przez nieszczelności powodujące pożary w przemyśle przetwórczym  


Str. 591-599
Integrated decision on spare parts ordering and equipment maintenance under condition based maintenance strategy
Zintegrowany system decyzyjny dotyczący zamawiania częśc i zamiennych i utrzymania ruchu urządzeń w ramach strategii utrzymania zależnej od bieżącego stanu technicznego  


Str. 600-603
Low voltage relay contact resistance change influence by short-circuit current
Zmiana rezystancji zestykowej przekaźników niskiego napięcia pod wpływem działania prądów zwarciowych


Str. 604-609
The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes
Wykorzystanie testów stacjonarności do analizy monitorowanych procesów resztkowych


Str. 610-616
Bayes statistical decisions with random fuzzy data – an application for the Weibull distribution
Rozmyto-bayesowski model podejmowania decyzji statystycznych – zastosowanie do rozkładu Weiulla  


Str. 617-623
Reliability analysis of gear transmission with considering failure correlation
Analiza niezawodności przekładni z uwzględnieniem korelacji uszkodzeń  


Str. 624-631
A numerical-experimental study on damaged beams dynamics
Numeryczno-doświadczalne studium dynamiki belek z uszkodzeniem  


 

Załączniki: