ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Synteza wskaźników stanu technicznego oraz ocena pozostałego okresu użytkowania silników turbowentylatorowych z wykorzystaniem zbiorów danych o pracy do czasu uszkodzenia

Health index synthetization and remaining useful life estimation for turbofan engines based on run-to-failure datasets

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Silniki turbowentylatorowe niepoddane konserwacji ulegają stopniowej degradacji aż do czasu wystąpienia uszkodzenia lub zakończenia cyklu życia. Rzetelna ocena degradacji oraz pozostałego okresu użytkowania (RUL) mają wpływ zarówno na bezpieczeństwo maszyn lotniczych jak i racjonalne podejmowanie decyzji dotyczących utrzymania ruchu. W artykule zaproponowano sterowaną danymi metodę prognostyczną opartą na danych o pracy do czasu uszkodzenia (run-to failure, RTF), które są wielowymiarowymi danymi sensorycznymi zbieranymi podczas normalnej pracy silnika aż do jego uszkodzenia. Po niezbędnej wstępnej obróbce danych, przeprowadzono analizę skupień w celu wygenerowania skupień reprezentujących multi-stany procesu degradacji. Wyodrębniono klaster stanów uszkodzenia, a następnie obliczono odległość między wstępnie przetworzonymi danymi a wyodrębnionym klastrem. Następnie wygenerowano jednowymiarowe szeregi czasowe, które zdefiniowano jako wskaźniki stanu technicznego. Na podstawie tych wskaźników zbudowano modele degradacji. Wreszcie, w oparciu o analizę podobieństwa do opracowanych modeli oceniono RUL jednostki testowej. Główne algorytmy zastosowane w niniejszym opracowaniu to algorytmy grupowania hierarchicznego (HC) oraz maszyny wektorów istotnych (RVM). Aby zweryfikować zaproponowaną w pracy metodę, przeprowadzono studium przypadku z wykorzystaniem danych dot. silników turbowentylatorowych pochodzące z Prognostic Center of Excellence (PCoE) przy NASA Ames Research Center oraz przedstawiono odpowiednie porównania.

Abstract: 

Turbofan engines will gradually degrade until failure occurs or life ends if without maintenance. Reliable degradation assessment and remaining useful life (RUL) estimation make sense on both aviation safety and rational maintenance decisions. This paper proposes a data-driven prognostic method on the premise of run-to-failure (RtF) data which are multivariate sensory data collected from the engines operating from normal to failure. After necessary pre-processing to the data, clustering analysis is executed to generate the clusters which represent the multi-states of the degradation process. The failure state cluster is extracted, and then the distance between the pre-processed data and the cluster is calculated. Therefore, one-dimensional time series are generated and defined as the health indices. Afterwards the degradation models are built based on the health indices. Finally, the RUL of a testing unit can be estimated by similarity analysis with the models. Hierarchical clustering (HC) and relevance vector machine (RVM) are the main algorithms employed in this paper. To validate the proposition, a case study is performed on turbofan engines data from Prognostics Center of Excellence (PCoE) at NASA Ames Research Center, and sufficient comparisons were given.

Strony: 

621–631

DOI: 10.17531/ein.2016.4.18

Article citation info: 
Shi J, Li Y, Wang G, Li X. Health index synthetization and remaining useful life estimation for turbofan engines based on run-to-failure datasets. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (4): 621–631, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.4.18.