ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Małgorzata Szymiczek Str. 1-7
Ultrasonic and thermal testing as a diagnostic tool for the evaluation of cumulative discontinuities of the polyester-glass pipes structure
Badania ultradźwiękowe i termowizyjne jako narzędzie diagnostycznej oceny kumulacji nieciągłości struktury rur poliestrowo-szklanych


Str. 8-18
Reliability assessment for systems with two performance char acteristics based on gamma processes with marginal heterogeneous random effects
Ocena niezawodności systemów o dwóch parametrach użytkowych oparta na procesach gamma z brzegowymi niejednorodnymi efektami losowymi  


Robert Pilch Str. 19-25
Reliability evaluation of networks with imperfect and repair able links and nodes
Niezawodność sieci z uszkadzającymi się i odnawianymi połączeniami oraz węzłami


Str. 26-30
Maintenance related events in nuclear power stations
Zdarzenia eksploatacyjne w elektrowniach jądrowych  


Str. 31-42
Decision trees and the effects of feature extraction parameters for robust sensor network design
Wykorzystanie drzew decyzyjnych oraz wpływu parametrów ekstrakcji cech do projektowania odpornych sieci czujników  


Str. 43-47
Power performance of farm tractor in field operations
Wykorzystanie mocy ciągnika rolniczego w pracach polowych  


Str. 48-53
Increased temperature impact on durability of gas turbine blades
Wpływ podwyższonej temperatury na trwałość łopatek turbiny gazowej


Janusz Rusek Str. 54-61
Application of Support Vector Machine in the analysis of the technical state of development in the LGOM mining area
Zastosowanie metody Support Vector Machine w analizie stanu technicznego zabudowy terenu górniczego LGOM


Str. 62-67
Thermal properties of a mixture of synthetic and natural esters in terms of their application in high voltage power transformers
Właściwości cieplne mieszaniny estrów syntetycznych i estrów naturalnych w aspekcie zastosowania w transformatorach dużej mocy


Marzena Nowakowska Str. 68-75
Spatial and temporal aspects of prior and likelihood data choices for Bayesian models in road traffic safety analyses
Przestrzenny i czasowy aspekt wyboru rozkładów apriorycznych i danych dla funkcji wiarygodności dla modeli bayesowskich w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego


Str. 76-85
Joint optimization of replacement and spare ordering for critical rotary component based on condition signal to date
Wspólna optymalizacja wymiany i zamawiania części zamiennych dla krytycznego komponentu obrotowego na podstawie dotychczasowego sygnału stanu  


Str. 86-94
AMB flywheel integration with photovoltaic system for household purpose – modelling and analysis
Integracja łożyskowanego magnetycznie zasobnika energii kinetycznej z układem paneli fotowoltaicznych dla zastosowań w gospodarstwach domowych – modelowanie i analiza  


Dominika Grygier Str. 95-101
The impact of operation of elastomeric track chains on the selected properties of the steel cord wires
Wpływ eksploatacji gąsienic elastomerowych na wybrane własności drutów stalowego kordu


Kazimierz ZALESKI Str. 102-107
The effect of vibratory and rotational shot peening and wear on fatigue life of steel
Wpływ kulkowania wibracyjno – rotacyjnego i zużywania stali na trwałość zmęczeniową


Str. 108-113
Experimental identification and selection of dynamic properties of a high-speed tracked vehicle suspension system
Identyfikacja doświadczalna oraz dobór cech dynamicznych układu jezdnego szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego


Str. 114-120
A safety related perspective for the power supply systems in railway industry
Bezpieczeństwo systemów zasilania w przemyśle kolejowym  


Str. 121-125
Maintenance research of a horizontal ribbon mixer
Badania eksploatacyjne mieszalnika wstęgowego poziomego  


Str. 126-133
Development and verification of a shock absorber and its shim valve model based on the force method principles
Modelowanie i ocena amortyzatora i jego zaworu talerzowego oparte na zasadach metody sił  


Str. 134-141
Preventive maintenance models – higher operational reliability
Modele konserwacji zapobiegawczej a wyższa niezawodność eksploatacyjna  


Str. 142-148
Critical values of driver response time and its impact on reducing reliability and safety in road traffic
Krytyczne wartości czasu reakcji kierowcy i ich wpływ na obniżenie niezawodności i bezpieczeństwa ruchu drogowego


 

Załączniki: 


SELECT PUBLICATION YEAR