ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Diagnostyka uszkodzeń systemu złożonego oparta na dynamicznych sieciach dowodowych oraz wieloatrybutowej metodzie podejmowania decyzji z wykorzystaniem liczb interwałowych

Fault diagnosis for complex systems based on dynamic evidential network and multi-attribute decision making with interval numbers

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Złożoność nowoczesnych struktur systemowych oraz mechanizmów uszkodzeń powoduje trudności w lokalizacji uszkodzeń systemu. Systemy złożone charakteryzują się cechami, takimi jak dynamika uszkodzeń, różnorodność rozkładów oraz niepewność epistemiczna, które czynią wyzwania dotyczące diagnostyki uszkodzeń znacznie trudniejszymi. W niniejszym artykule przedstawiono metodę diagnozowania uszkodzeń systemów złożonych, w której intensywność uszkodzeń poszczególnych składników wyraża się za pomocą liczb przedziałowych. W szczególności, podejście to wykorzystuje dynamiczne drzewo błędów (DFT) do modelowania dynamicznych zachowań związanych z uszkodzeniami oraz rozwiązuje problem niepewności epistemicznej przy użyciu teorii Dempstera-Shafera (DS) oraz liczb przedziałowych. W celu obliczenia parametrów niezawodności, zaproponowano rozwiązanie polegające na odwzorowaniu DFT w dynamiczną sieć dowodową (DEN). Dodatkowo, w sposób kompleksowy wykorzystano czynnik ważności diagnostycznej (DIF), miarę ważności Birnbauma (BIM) oraz wartości informacji heurystycznej (HIV), aby przy użyciu udoskonalonego algorytmu VIKOR uzyskać najlepszy system wyszukiwania błędów. Skuteczność omawianej metody zilustrowano na podstawie przykładu.

Abstract: 

The complexity of modern system structures and failure mechanisms makes it very difficult to locate the system fault. It has characteristics of dynamics of failure, diversity of distribution and epistemic uncertainties, which increase the challenges in the fault diagnosis significantly. This paper presents a fault diagnosis framework for complex systems within which the failure rates of components are expressed in interval numbers. Specifically, it uses a dynamic fault tree (DFT) to model the dynamic fault behaviors and deals with the epistemic uncertainties using Dempster-Shafer (D-S) theory and interval numbers. Furthermore, a solution is proposed to map a DFT into a dynamic evidential network (DEN) to calculate the reliability parameters. Additionally, diagnostic importance factor (DIF), Birnbaum importance measure (BIM) and heuristic information values (HIV) are taken into account comprehensively in order to obtain the best fault search scheme using an improved VIKOR algorithm. Finally, an illustrative example is given to demonstrate the efficiency of this method.

Strony: 

580–589

DOI: 10.17531/ein.2017.4.12.

Article citation info: 
DUAN R, HU L, Lin Y. Fault diagnosis for complex systems based on dynamic evidential network and multi-attribute decision making with interval numbers. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2017; 19 (4): 580–589, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2017.4.12.