ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. 169-176
Analysis of the influence of lubrication conditions on tool wear used in hot die forging processes
Analiza wpływu warunków smarowania na zużycie narzędzi w procesach kucia matrycowego na gorąco


Str. 177-181
Multifractal analysis vehicle’s in-use speed profile for application in driving cycles
Multifraktalna analiza eksploatacyjnego profilu prędkości pojazdu w zastosowaniu do testów jezdnych


Witold Luty Str. 182-189
Simulation-based analysis of the impact of vehicle mass on stopping distance
Symulacyjna analiza wpływu masy pojazdu na drogę zatrzymania


Str. 190-206
From ‘a priori’ to ‘a posteriori’ static stability of the slewing superstructure of a bucket wheel excavator
Równowaga statyczna nadwozia obrotowego koparki kołowej: od modelu "a priori" do modelu "a posteriori"  


Str. 207-218
Time-dependent reliability of spur gear system based on gradually wear process
Zależna od czasu niezawodność układu przekładni zębatej jako funkcja procesu stopniowego zużycia  


Str. 219-228
A new assessment method of mechanism reliability based on chance measure under fuzzy and random uncertainties
Nowa metoda oceny niezawodności mechanizmów oparta na pomiarze szansy wystąpienia zdarzenia w warunkach niepewności rozmytej i losowej  


Str. 229-235
Evaluation of engine oil foaming tendency under urban driving conditions
Ocena zmian charakterystyk pienienia olejów silnikowych użytkowanych w warunkach jazdy miejskiej  


Str. 236-243
Modeling of railway system maintenance and availability by means of Colored Petri nets
Modelowanie utrzymania ruchu i gotowości systemu kolejowego za pomocą kolorowych sieci Petriego  


Str. 244-251
A comprehensive and practical reliability allocation method considering failure effects and reliability costs
Kompleksowa i praktyczna metoda aloka cji niezawodności uwzględniająca skutki uszkodzeń i koszty niezawodności  


Str. 252-259
Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact
Numeryczna analiza energochłonności cienkościennych słupów pryzmatycznych z przetłoczeniami  


Str. 260-266
Outline of a method for estimating the durability of components or device assemblies while maintaining the required reliability level
Zarys metody szacowania trwałości elementów lub zespołów urządzeń z zachowaniem wymaganego poziomu niezawodności


Str. 267-272
Sensors in Proactive Maintenance – A case of LTCC pressure sensors
Czujniki stosowane w konserwacji proaktywnej – przypadek ceramicznych czujników ciśnienia wykonanych w technologii LTCC  


Rui Peng Str. 273-277
Reliability of interdependent networks with cascading failures
Niezawodność współzależnych sieci z uszkodzeniami kaskadowymi  


Str. 278-283
Methodology of network systems reliability assessment on the example of urban transport
Metodyka szacowania niezawodności układów sieciowych na przykładzie komunikacji miejskiej


Str. 284-291
Managing the risk of failure of the water supply network using the mass service system
Zarządzanie ryzykiem awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem systemu masowej obsługi  


Str. 292-299
Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial neural networks
Eksploatacyjne miary jakości pojazdów w zastosowaniu do oceny usług transportowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych


Str. 300-307
A multi-stage risk-adjusted control chart for monitoring and early-warningof products sold with two-dimensional warranty
Karta kontrolna do wieloetapowego monitorowania produktów sprzedawanych z gwarancją dwuwymiarową, z korektą ryzyka i wczesne ostrzeganie o wadach produkcyjnych na podstawie danych z reklamacji  


Ewelina Kilian-Błażejewska Str. 308-317
The influence of selected factors on the failure rate of the water pipelines located on t he area of the impact of mining tremors
Wpływ wybranych czynników na intensywność uszkodzeń przewodów podsystemu dystrybucji wody, zlokalizowanych na terenie oddziaływania wstrząsów pochodzenia górniczego


Str. 318-326
Stable and unstable milling process for nickel superalloy as observed by recurrence plots and multiscale entropy
Stabilny i niestabilny proces frezowania super stopu niklu obserwowany z wykorzystaniem wykresów rekurencyjnych i entropii wieloskalowej  


Str. 327342
Optymalizacja nie-okresowych przeglądów i konserwacji systemów wieloelementowych
Optimisation of Non-Periodic Inspection and Maintenance for Multicomponent Systems  


 

Załączniki: