ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. 343–351
Hilbert curve fractal antenna for detection and on-line monitoring of partial discharges in power transformers
Antena fraktalna Hilberta do detekcji i monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych  


Str. 352–358
Identifying the causes of deterioration in the surface finish of a workpiece machined on a rail wheel lathe
Identyfikacja przyczyn pogorszenia stanu powierzchni obrabianej na tokarce kołowej


Leon Prochowski Str. 359-370
Evaluation of the process of mileage growth during the operation of motor trucks, in several categories of engine cubic capacity
Ocena procesu narastania przebiegu podczas eksploatacji samochodów ciężarowych w kilku kategoriach pojemności silnika


Str. 371-377
A method of vibration damping for diesel engine cylinder liners to prevent the consequences of erosion
Metoda tłumienia drgań tulei cylindrowych silników o zapłonie samoczynnym zapobiegająca konsekwencjom erozji


Str. 378-386
Fem analysis of pressure vessel with an investigation of crack growth on cylindrical surface
Analiza mes zbiornika ciśnieniowego z badaniem rozwoju pęknięć na powłoce walcowej  


Piotr Nikończuk Str. 387-393
Preliminary modeling of overspray particles sedimentation at heat recovery unit in spray booth
Wstępny model sedymentacji osadów lakierniczych w rekuperatorze kabiny lakierniczej


Str. 394-404
Two probabilistic life-cycle maintenance models for the deteriorating pavement
Dwa probabilistyczne modele eksploatacji niszczejącej nawierzchni drogowej  


Str. 405-412
A statistical data-based approach to instability detection and wear prediction in radial turning processes
Metoda wykrywania niestabilności i przewidywania zużycia w procesach toczenia promieniowego w oparciu o dane statystyczne  


Mirosław Kornatka Str. 413-419
Analysis of the exploitation failure rate in Polish MV networks
Analiza eksploatacyjnej awaryjności krajowych sieci średniego napięcia


Gökhan Gökdere Str. 420-424
Time-dependent system reliability under stress-strength setup
Obliczanie zmiennej w czasie niezawodności systemu na podstawie modelu wytrzymałości na obciążenia  


Str. 425-434
Application of neural reconstruction of tomographic images in the problem of reliability of flood protection facilities
Zastosowanie neuronowej rekonstrukcji obrazów tomograficznych w problematyce niezawodności zabezpieczeń przeciwpowodziowych


Str. 435-442
Concentration analysis of gases formed in mineral oil, natural ester, and synthetic ester by discharges of high energy
Analiza stężeń gazów powstających na skutek oddziaływania łuku elektrycznego na olej mineralny oraz estry naturalne i syntetyczny


Str. 443-449
The use of Plackett-Burman plans and the analysis of expert opinions, in order to assess the significance of controllable parameters of the plasma cutt ing process
Wykorzystanie planów Plackett a-Burmana i analizy opinii ekspertów w celu oceny istotności parametrów sterowalnych procesu cięcia plazmowego


Str. 450-454
A method of comparative studies on checkup sets to evaluate the technical condition of tractors
Metoda badań porównawczych zbiorów sprawdzeń do oceny stanu technicznego ciągników


Str. 455-464
Testing of an industrial robot’s accuracy and repeatability in off and online environment
Badania dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego w środowiskach off i online


Str. 465-470
New insights into reliability problems for supply chains management based on conventional reliability model
Nowe spojrzenie na problemy związane z niezawodnością w zarządzaniu łańcuchami dostaw z punktu widzenia tradycyjnego modelu niezawodności  


Str. 471-477
Evaluation on gas supply reliability of urban gas pipeline network
Ocena niezawodności dostaw gazu w miejskiej sieci gazowej  


Str. 478-483
The dynamics of wear of cutt ing inserts during turning of non-homogeneous material on the example of polymer concrete
Dynamika zużycia płytek skrawających podczas toczenia niejednorodnego materiału na przykładzie polimerobetonu


Katarzyna Antosz Str. 484-494
Maintenance – identification and analysis of the competency gap
Utrzymanie ruchu – identyfikacja i analiza luki kompetencyjnej


Str. 495-501
Selecting operating parameters of an electrostatic precipitator decreasing emission of solid fuels fly ashes
Dobór parametrów eksploatacyjnych elektrofiltru obniżającego niską emisję pyłów pochodzących ze spalania paliw stałych


 

Załączniki: