ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Rozszerzona gwarancja na sprzęt medyczny podlegający niepełnym naprawom: podejście oparte na uogólnionym procesie odnowy i modelu Stackelberga

Extended warranty of medical equipment subject to imperfect repairs: an approach based on generalized renewal process and Stackelberg game

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Ze względu na zaawansowanie technologiczne sprzętu medycznego, jego obsługą serwisową zazwyczaj zajmuje się producent sprzętu oryginalnego (OEM), co czyni go monopolistą w tym zakresie. Podczas gdy szpitalom zależy na wysokiej gotowości sprzętu przy rozsądnych kosztach obsługi, OEM dąży do maksymalizacji zysku poprzez sprzedaż rozszerzonej gwarancji na usługi serwisowe wielu klientom. Istnieją już badania, w których kwestię zawierania umowy o świadczenie usług serwisowych między OEM a szpitalami analizowano z zastosowaniem modelu Stackelberga. Jednak zwykle badania te zakładają, że stan po naprawie może być albo "jak fabrycznie nowy" albo"jak przed uszkodzeniem", co rzadko spotyka się w praktyce, zwłaszcza w przypadku placówek służby zdrowia i ich zaawansowanego technologicznie sprzętu. W związku z tym, w przedstawionej pracy, przyjęto uogólniony proces odnowy (GRP) do modelowania niepełnych napraw oraz opracowano metodę symulacji zdarzeń dyskretnych w celu znalezienia najlepszych strategii dla każdego gracza: OEM ustala ceny rozszerzonej gwarancji oraz konserwacji na żądanie, tak by zoptymalizować swój zysk; szpital natomiast ustala, którą opcję powinien wybrać. W pracy przedstawiono również przykład zastosowania omawianego podejścia z wykorzystaniem rzeczywistych danych zebranych z angiografu, który służy do obrazowania naczyń krwionośnych i diagnozowania chorób serca.

Abstract: 

Due to its advanced technology, maintenance services of healthcare equipment have been commonly executed by the original equipment manufacturer (OEM), which can be characterized as a monopolist. In this context, hospitals require high availability of their equipment at a reasonable servicing cost, whereas OEM aims to maximize its profit by selling extended warranty (EW) services for multiple consumers. The issue of drawing a maintenance contract between OEM and hospitals has already been treated by adopting a Stackelberg’s game. However, the “as good as new” and “as bad as old” assumptions are usually considered, which are rather difficult to observe in practice, especially for healthcare institutions and their technology-intensive equipment. Thus, we here adopt generalized renewal processes (GRP) for modelling imperfect repairs, and we develop a discrete event simulation method for finding the best strategies of each player: OEM sets the prices for EW and on-demand maintenance that optimize its profit, while hospitals choose which option they should hire. We also present an application example with real data gathered from an angiography device, which is used for mapping blood vessels and diagnosing heart diseases.

Strony: 

567–578

DOI: 10.17531/ein.2018.4.8

Article citation info: 
Santana JMM, Santiago RLV, Moura MC, LIN S ID. Extended warranty of medical equipment subject to imperfect repairs: an approach based on generalized renewal process and Stackelberg game. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (4): 567–578, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.4.8.