ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Nowatorska metoda priorytetyzacji przypadków testowych oparta na prognozowaniu błędów instrukcji kodu oprogramowania numerycznego

A novel test case prioritization method based on problems of numerical software code statement defect prediction

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Metodę priorytetyzacji przypadków testowych (TCP) wykorzystuje się powszechnie do ustalania kolejności implementacji przypadków testowych, co przyczynia się do poprawy wydajności i alokacji zasobów w trakcie testowania regresyjnego oprogramowania. Tradycyjne techniki TCP oparte na pokryciu na poziomie instrukcji, metody/funkcji oraz klasy, wykorzystują pokrycie kodu programu tylko w celu ustalenia priorytetów przypadków testowych, bez uwzględnienia prawdopodobnego rozkładu błędów. Jednak dane o błędach oprogramowania są zwykle niezrównoważone zgodnie z zasadą Pareto. Instynktownie, im bardziej wrażliwy jest kod pokryty przypadkiem testowym, tym wyższy jest jego priorytet. Poza tym, pokrycie na poziomie instrukcji jest bardziej szczegółową metodą niż pokrycie na poziomie funkcji lub pokrycie na poziomie klasy, które mogą dokładniej formułować strategie testowe. Dlatego w artykule przedstawiamy podejście do priorytetyzacji przypadków testowych oparte na prognozowaniu błędów instrukcji oprogramowania, które pozwala zmniejszyć ograniczenia obecnych technik opartych na pokryciu. Wyodrębniono metryki instrukcji w kodzie źródłowym i zaimplementowano wstępne przetwarzanie danych w celu nauczania predyktora błędów. Następnie obliczono wskaźnik wykrywania błędów w przypadkach testowych poprzez połączenie strategii priorytetyzacji i wyników prognozowania. Wreszcie, oceniono wydajność ustalania priorytetów pod względem średnich procentowych błędów wykrytych w czterech zestawach danych typu open source. Kompleksowo porównano wydajność proponowanej metody w ramach różnych strategii ustalania priorytetów i predyktorów. Wyniki eksperymentów pokazują, że jest to obiecująca technika poprawy dominujących metod TCP opartych na pokryciu poprzez włączenie podatności na błędy na poziomie instrukcji. Ponadto stwierdzono również, że strategia dodatkowa cechuje się lepszą wydajnością niż strategie max i total, a wybór predyktora błędów wpływa na skuteczność strategii.

Abstract: 

Test case prioritization (TCP) has been considerably utilized to arrange the implementation order of test cases, which contributes to improve the efficiency and resource allocation of software regression testing. Traditional coverage-based TCP techniques, such as statement-level, method/function-level and class-level, only leverages program code coverage to prioritize test cases without considering the probable distribution of defects. However, software defect data tends to be imbalanced following Pareto principle. Instinctively, the more vulnerable the code covered by the test case is, the higher the priority it is. Besides, statement-level coverage is a more fine-grained method than function-level coverage or class-level coverage, which can more accurately formulate test strategies. Therefore, we present a test case prioritization approach based on statement software defect prediction to tame the limitations of current coverage-based techniques in this paper. Statement metrics in the source code are extracted and data pre-processing is implemented to train the defect predictor. And then the defect detection rate of test cases is calculated by combining the prioritization strategy and prediction results. Finally, the prioritization performance is evaluated in terms of average percentage faults detected in four open source datasets. We comprehensively compare the performance of the proposed method under different prioritization strategies and predictors. The experimental results show it is a promising technique to improve the prevailing coverage-based TCP methods by incorporating statement-level defect-proneness. Moreover, it is also concluded that the performance of the additional strategy is better than that of max and total, and the choice of the defect predictor affects the efficiency of the strategy.

Strony: 

419–431

DOI: 10.17531/ein.2020.3.4

Article citation info: 
Shao Y, Liu B, Wang S, Xiao P. A novel test case prioritization method based on problems of numerical software code statement defect prediction. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2020; 22 (3): 419–431, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2020.3.4.