ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


2009 (PL)Str. 4-10
The estimation of the reliability of the fi rst daily diesel engine start-up during its operation in the vehicle
Ocena niezawodności pierwszego dziennego rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach użytkowania pojazdu  


Vladimír HLAVŇA Str. 11-14
A structure of the measurement system for a non-conventional energetic circuit
Struktura systemu pomiarowego niekonwencjonalego obwodu energetycznego  


Str. 15-21
An analysis of vehicle–road surface interaction for classifi cation of IRI in the frame of Slovak PMS
Analiza oddziaływania między pojazdem a nawierzchnią dla celów klasyfikacji IRI w ramach słowackiego PMS  


Anna TIMOFIEJCZUK Str. 22-27
Signal feature encoding in an inference diagnostic system
Kodowanie cech sygnałów w systemie wnioskowania diagnostycznego  


Str. 28-32
Complex testing of the prestressing system elements as the base of prestressed structure safety
Kompleksowe badania elementów systemu sprężającego jako podstawa bezpieczeństwa sprężonej konstrukcji  


Str. 33-38
The conception of a methodology of degradation degree evaluation of laminates
Koncepcja metodologii oceny stopnia degradacji laminatów  


Khachatur KYUREGHYAN Str. 39-45
Emergency braking of mining hoisting device with the use of linearly growing value of braking force
Hamowanie bezpieczeństwa górniczego urządzenia wyciągowego z zastosowaniem liniowo narastającej wartości siły hamowania  


Leszek SEMOTIUK Str. 46-53
An analysis of the operational characteristics of innovative tool structures used in high speed rough milling processes
Analiza cech eksploatacyjnych innowacyjnych konstrukcji narzędzi wykorzystywanych w procesach frezowania zgrubnego z wykorzystaniem technologii HSM  


Str. 54-62
Outsourcing as a logistics function in distribution of spare parts for tractors and farm machines
Outsourcing jako funkcja logistyki w dystrybucji części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych  


Str. 63-69
The station designed for accelerated fatigue tests of dental materials
Stanowisko do przyspieszonych badań zmęczeniowych materiałów stomatologicznych  


Str. 70-72
The vehicle movement model’s usage to determinate economic and environmental impacts caused by separate vehicle
Wykorzystanie modelu ruchu pojazdu do wyznaczania wpływu poszczególnych pojazdów na gospodarkę i środowisko  


 

Załączniki: Str. 4-7
Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems
Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems  


Stanisław LEGUTKO Str. 8-16
Development Trends in Machines Operation Maintenance
Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn  


Str. 17-24
Construction of diagnostic models of the states of developing fault for working parts of the multi-bucket excavator
Budowa modelu diagnozowania stanów awaryjnych organów roboczych koparki wieloczerpakowej  


Str. 25-30
Selected aspects of the maintenance of large-size rolling bearings
Wybrane aspekty eksploatacji wielkogabarytowych łożysk tocznych  


Str. 31-41
Structural analysis of hot forging dies with regard to their life
Analiza strukturalna matryc stosowanych do kucia na ciepło w aspekcie ich trwałości  


Str. 42-51
Pollutant emission characteristics determined using the Monte Carlo method
Charakterystyki emisji zanieczyszczeń wyznaczane metodą Monte Carlo  


Str. 52-62
Comparative Analysis of Operational Properties of Propulsion Systems of RoPax Type Ships
Analiza porównawcza cech eksploatacyjnych układów ruchowych statków typu RoPax  


Str. 63-70
An analysis of a supply process of spare parts for agricultural tractors and machines based on logistic services outsourcing
Analiza procesu zaopatrzenia w części zamienne do ciągników i maszyn rolniczych w oparciu o outsourcing usług logistycznych  


Str. 71-75
Rozwój inteligentnego systemu monitorowania rozdzielczej sieci wodociągowej
The development of an intelligent monitoring system of a local water supply network  


Str. 76-83
Analysis of operating conditions of polish fishing vessels
Analiza warunków pracy polskich statków rybackich  


Str. 84-95
Ocena ryzyka w systemach produkcyjnych o równoległej strukturze niezawodnościowej
Evaluation of the risk in production systems with a parallel reliability structure  


 

Załączniki: Str. 4-13
A hybrid cross-entropy algorithm for reliability assessment of confi guration-redundancy system
Hybrydowy algorytm wzajemnej entropii do oceny niezawodności systemów typu konfiguracja-redundancja  


Artur POPKO Str. 14-19
Pressure emulsifi cation process modeling
Modelowanie procesu emulgacji ciśnieniowej  


Str. 20-23
An optimal policy of inspection for a component with delayed repair
Optymalna strategia kontroli elementów składowych z możliwością odroczenia naprawy  


Ireneusz MARKIEWICZ Str. 24-31
Analysis of hole arrangement in tensile plate by means of the SADSF method and fatigue life predictions
Analiza rozmieszczenia otworów w rozciąganej tarczy z wykorzystaniem metody SADSF oraz szacowanie trwałości zmęczeniowej  


Str. 32-37
A hierarchical decomposition approach for large system reliability allocation
Zastosowanie metody dekompozycji hierarchicznej do alokacji niezawodności w dużych systemach  


Zdzisław CHŁOPEK Str. 38-46
The cognitive interpretation of the Monte Carlo method for the technical applications
Interpretacja poznawcza metody Monte Carlo w zastosowaniach technicznych  


Str. 47-54
Dynamic reliability modeling of systems with common cause failure under random load
Modelowanie dynamiczno-niezawodnościowe systemów z uszkodzeniami o wspólnej przyczynie w warunkach obciążenia losowego  


Mariusz WAŻNY Str. 55-64
The method for assessing residual durability of selecteddevices in avionics system
Metoda oceny trwałości resztkowej wybranych urządzeń systemu awionicznego  


Str. 65-69
Efficient Reliability Analysis of Systems with Functional Dependence Loop
Efektywna analiza niezawodnościowa systemów z pętlami zależności funkcyjnych  


Str. 70-77
Quality assurance method for the design and manufacturing process of armoured vehicles
Metoda zapewnienia jakości procesu projektowo-konstrukcyjnego pojazdów opancerzonych  


Renyan JIANG Str. 78-81
A non-parametric approach for modelling reliability growth of complex repairable systems
Podejście nieparametryczne do modelowania przyrostu niezawodności złożonych systemów naprawialnych  


 

Załączniki: Str. 4-9
A modified model of electronic device reliability prediction
Zmodyfikowany model prognozowania niezawodności urządzeń elektronicznych  


Norbert RADEK Str. 10-16
Determining the operational properties of steel beaters after electrospark deposition
Badania eksploatacyjne bijaków stalowych obrobionych elektroiskrowo  


Str. 17-27
A practical approach for network application reliability assessment
Praktyczne podejście do oceny niezawodności aplikacji sieciowych  


Str. 28-36
Verification of computational model for corrosive and mechanical wear
Weryfikacja modelu obliczeniowego dla zużywania korozyjno-mechanicznego  


Str. 37-44
Reliability - based design incorporating several maintenance policies
Projektowanie niezawodnościowe z wykorzystaniem kilku strategii utrzymania  


Str. 45-52
A study of the particulate matter emission from the braking systems of motor vehicles
Badania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego  


Str. 53-56
Reliability assessment of burnishing operation of aluminum alloy
Ocena niezawodności operacji nagniatania stopu aluminium  


Str. 57-64
Rear axle gear damage prediction using vibration signal preprocessing coupled with RBF neural networks
Prognozowanie uszkodzeń przekładni mostu napędowego z wykorzystaniem wstępnego przetwarzania sygnału drgań w połączeniu z sieciami neuronowymi typu RBF  


Kazimierz ZALESKI Str. 65-71
The effect of shot peening on the fatigue life of parts made of titanium alloy Ti-6Al-4V
Wpływ dynamicznego nagniatania rozproszonego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu Ti-6Al-4V  


Str. 72-81
Asset life prediction using multiple degradation indicators and failure events: a continuous state space model approach
Prognozowanie trwałości środków technicznych z wykorzystaniem wielu wskaźników degradacji i zdarzeń awaryjnych w ujęciu modelu ciągłej przestrzeni stanów  


Andrzej MARCZUK Str. 82-90
A computer system for optimisation of soft fruit transportation in diffused purchasing networks
Komputerowy system optymalizacji transportu owoców miękkich w sieci rozproszonego skupu  


 

Załączniki: