ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


2011 (PL)Str. 4-10
Experimental and numerical analysis of adhesively bonded aluminium alloy sheets joints
Ocena wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium z wykorzystaniem analizy numerycznej MES  


Str. 11-15
Early fault detection of gearbox using weak vibration signals
Wczesne wykrywanie uszkodzeń przekładni zębatej z wykorzystaniem słabych sygnałów drgań  


Krzysztof BIEŃCZAK Str. 16-26
Providing security for food consumer in transport link of refrigeration chain
Zapwenienie bezpieczeństwa konsumentowi żywności w ogniwie transportowym łańcucha chłodniczego  


Str. 27-34
Network flow-based optimal allocation for safety in process systems
Optymalna alokacja zapewniająca bezpieczeństwo w układach procesowych oparta na przepływach sieciowych  


Norbert LESZCZYŃSKI Str. 35-41
The influence of working parameters of a carrot harvester on carrot root damage
Wpływ parametrów użytkowych kombajnu na uszkodzenia obrabianego materiału (uszkodzenia marchwi)  


Str. 42-47
Group optimization models for multi-component system compound maintenance tasks
Modele optymalizacji grupowej dla złożonych zadań obsługowych dotyczących systemów wieloskładnikowych  


Str. 48-62
Analysis of transportation system with the use of Petri nets
Analiza systemu transportowego z wykorzystaniem sieci Petriego  


Str. 63-67
A reliability prediction method for diesel engine components based on FMEA
Metoda przewidywania niezawodności elementów składowych silnika diesla oparta na analizie przyczyn i skutków uszkodzenia FMEA  


Str. 68-77
Early fault detection of toothed gear in exploitation conditions
Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń kół zębatych w warunkach eksploatacyjnych  


Jerzy DETYNA Str. 78-85
Analysis of nonequilibrium states in the sieve separation process
Analiza stanów nierównowagowych w procesie separacji sitowej  


 

Załączniki: 

2(50)/2011


Str. 4-12
Optimal resource allocation for safety in distributed complex electromechanical systems
Optymalna alokacja zasobów zapewniająca bezpieczeństwo w złożonych rozproszonych systemach elektromechanicznych  


Str. 13-24
Modelling dynamic systems of low-rigid shaft grinding
Modelowanie układów dynamicznych szlifowania wałów o małej sztywności  


Str. 25-34
Analysis of survival probability and reliability of the tooth-composite filling system
Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb - wypełnienie kompozytowe  


Str. 35-41
Ontological multi-view failure modeling for IPPD
Ontologiczne wielowidokowe modelowanie uszkodzeń wspierające zintegrowany rozwój produktu i procesów  


Str. 42-49
Analysis of the possibility to reduce vibroactivity of the gearbox housing
Analiza możliwości obniżenia wibroaktywności korpusu przekładni zębatej  


Str. 50-58
Selected aspects of using deck recorders in automotive vehicles
Wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowych  


Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Str. 59-71
Environmental Aspects of Maintenance of Transport Means. End of Life Stage of Transport Means
Środowiskowe aspekty eksploatacji środków transportu. Etap wycofanie z eksploatacji środków transportu  


Leon PROCHOWSKI Str. 72-80
The analysis of a car motion path after collision with a concrete barrier
Analiza toru ruchu samochodu po uderzeniu w barierę betonową  


Str. 81-93
Computerized information system used for management of mining belt conveyors operation
Informatyczny system zarządzania procesem eksploatacji górniczych przenośników taśmowych  


 

Załączniki: 

3(51)/2011


Str. 5-11
Modelling Preventive maintenance based on the delay time concept in the context of a case study
Modelowanie konserwacji zapobiegawczej w oparciu o pojęcie czasu zwłoki w kontekście studium przypadku  


Str. 12-16
Multiple classifier error probability for multi-class problems
Prawdopodobieństwo błędu klasyfikatorów złożonych dla problemów wieloklasowych


Str. 17,25
Tests of belt conveyor resistance to motion
Eksperymentalne badania oporów ruchu przenośnika taśmowego


Str. 26-39
Mehar's method for analyzing the fuzzy reliability of piston manufacturing system
Metoda Mehar do analizy rozmytej niezawodności systemu produkcji tłoków  


Grzegorz KOSZAŁKA Str. 40-44
Predicting the durability of the piston-rings-cylinder, assembly of a diesel engine using a piston ring pack model
Prognozowanie trwałości układu tłok-pierścienie-cylinder, silnika o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem modelu uszczelnienia TPC


Jacek MUCHA Str. 45-50
The analysis of rectangular clinching joint in the shearing test
Analiza zniszczenia prostokątnego złącza przetłoczeniowego w próbie ścinania


Str. 51-55
An analysis of possibilities to use a Pareto chart for evaluating mining machines' failure frequency
Analiza możliwości wykorzystania narzędzia Pareto-Lorenza do oceny awaryjności urządzeń górniczych


Str. 56-61
Convex sublattice based reliability theory
Teoria niezawodności oparta na pojęciu podkraty wypukłej  


Str. 62-69
Measuring & control systems in industrial die forging processes
Systemy kontrolno-pomiarowe w przemysłowych procesach kucia matrycowego


Str. 70-76
Service problems of an axial compressors of a land based, high power, reaction gas turbines
Problemy eksploatacyjne osiowych sprężarek reakcyjnych stacjonarnych silników turbinowych dużych mocy  


Str. 77-83
A network reliability evaluation method based on applications and topological structure
Metoda oceny niezawodności sieci oparta na aplikacjach i strukturze topologicznej  


Str. 84-91
The test methods and the reaction time of drivers
Metody badań a czas reakcji kierowców


 

Załączniki: 

4(52)/2011


Str. 5-10
Forecasting the failure of a thermal pipeline on the basis of risk assessment and exploitation analysis
Prognozowanie uszkodzenia ciepłociągu na podstawie oceny ryzyka eksploatacji


Str. 11-14
On the evaluation of exploitation qualities of Prista Super 25W40 motor oil with DIA method
Ocena cech eksploatacyjnych oleju silnikowego Prista Super 25W40 metodą DIA  


Str. 15-20
Application of cepstrum and spectrum histograms of vibration engine body for setting up the clearance model of the piston-cylinder assembly for RBF neural classifier
Wykorzystanie histogramów widma i cepstrum drgań korpusu silnika do budowy wzorców luzu w układzie tłok-cylinder dla klasyfikatora neuronowego RBF


Str. 21-28
Investigation on wheel-sets slip and slide control problems of locomotives with ac traction motors
Badanie problemów buksowania kołowego i sterowania procesu ślizgania w lokomotywach z silnikami trakcji asynchronicznej  


Str. 29-34
A simplified method to assess fatigue life of selected structural components of an aircraft for a variable load spectrum
Uproszczona metoda oceny trwałości zmęczeniowej wybranych elementów konstrukcji statku powietrznego dla zmiennego widma obciążeni


Str. 35-40
Modification of a calibration method for conductometers
Modyfikacja metody skalowania konduktometru


Str. 41-48
Modeling the reliability and efficiency of flexible synchronous production line
Modelowanie niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej


Str. 49-55
Research on Warranty Interval of Multi-component System with Failure Interaction
Badania okresu gwarancyjnego dla systemu wieloskładnikowego, w którym zachodzą interakcje uszkodzeniowe  


Str. 56-62
Toxicity of exhaust gases of compression ignition engine under conditions of variable load for different values of engine control parameters
Toksyczność spalin silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach zmiennego obciążenia dla różnych wartości parametrów regulacyjnych


Str. 63-71
Comparative study of the subsystems subjected to independent and simultaneous failure
Badania porównawcze podsystemów ulegających uszkodzeniom niezależnym i jednoczesnym  


Jarosław LATALSKI Str. 72-78
Modelling of macro fiber composite piezoelectric active elements in ABAQUS system
Modelowanie w systemie ABAQUS piezoelektrycznych elementów aktywnych typu MFC


Tomasz NOWAKOWSKI Str. 79-84
Problems of reliability modelling of multiple-phased systems
Problemy modelowania niezawodności systemów wielofazowych


 

Załączniki: