ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


2019 (PL)Str. 1-9
Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company
Przebieg zużycia elementów układu hamulcowego w zróżnicowanych warunkach eksploatacji samochodu w przedsiębiorstwie transportowym


Str. 10-20
A moment-matching based method for the analysis of manipulator’s repeatability of positioning with arbitrarily distributed joint clearances
Oparta na dopasowywaniu momentów metoda analizy powtarzalności pozycjonowania manipulatora o dowolnym rozkładzie luzów na przegubach  


Str. 21-27
Stages of operating vehicles with respect to operational efficiency using city buses as an example
Etapy użytkowania pojazdów ze względu na efektywność eksploatacyjną na przykładzie autobusów miejskich


Str. 28-36
Modeling of the water level swell during depressurization of the reactor pressure vessel of the boiling water reactor in accidental condition
Modelowanie procesów zachodzących w zbiorniku ciśnieniowym reaktora wodnego wrzącego podczas spadku ciśnienia w warunkach pracy awaryjnej  


Str. 37-45
Balancing reliability and maintenance cost rate of multi-state components with fault interval omission
Równoważenie wskaźników niezawodności i kosztów utrzymania elementów wielostanowych z pominięciem przedziału wystąpienia uszkodzenia  


Str. 46-53
Effect of the shot peening on surface properties of Ti-6Al-4V alloy produced by means of DMLS technology
Wpływ nagniatania strumieniowego na właściwości eksploatacyjne stopu Ti-6Al-4V uzyskanego technologią przyrostową DMLS


Str. 54-59

Analysis of wear of tools made of 1.2344 steel and MP159 alloy in the process of friction stir welding (FSW) of 7075 T6 aluminium alloy sheet metal

Analiza procesu zużycia narzędzi wykonanych ze stali 1.2344 oraz stopu MP159 w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW) blach ze stopu Aluminium 7075 T6


Str. 60-67

Vision system supporting the pilot in variable light conditions

Układ wizyjny wspomagający pilota w warunkach zmiennego oświetlenia


Str. 68-80
Real-time equipment condition assessment for a class-imbalanced dataset based on heterogeneous ensemble learning
Ocena stanu sprzętu w czasie rzeczywistym dla zbiorów danych o niezrównoważonym rozkładzie w klasach. Metoda oparta na uczeniu zespołowym  


Str. 81-89
Early prediction of remaining discharge time for lithium-ion batteries considering parameter correlation between discharge stages
Wczesne przewidywanie czasu pozostałego do rozładowania baterii litowo-jonowej z uwzględnieniem korelacji parametrów z różnych etapów procesu rozładowania  


Arkadiusz Gola Str. 90-102
Reliability analysis of reconfigurable manufacturing system structures using computer simulation methods
Analiza niezawodnościowa struktur rekonfigurowalnego systemu produkcyjnego z wykorzystaniem metod symulacji komputerowej


Danuta Kotnarowska Str. 103-114

Analysis of polyurethane top-coat destruction influence on erosion kinetics of polyurethane-epoxy coating system

Analiza wpływu destrukcji nawierzchniowej powłoki poliuretanowej na kinetykę erozji systemu powłok poliuretanowo-epoksydowych


Str. 115-124
Identification of technical condition of the overhead power line supporting structure
Identyfikacja stanu technicznego konstrukcji wsporczej napowietrznej linii elektroenergetycznej


Str. 125-136
Dynamics of the vehicle rear suspension system with electric motors mounted in wheels
Dynamika układu tylnego zawieszenia pojazdu z silnikami elektrycznymi wbudowanymi w koła


Str. 137-144

Health index extracting methodology for degradation modelling and prognosis of mechanical transmissions

Metodologia ekstrakcji wskaźnika stanu technicznego do modelowania i prognozowania degradacji przekładni mechanicznych  


Mehmet Ali Ilgın Str. 145-152
A spare parts criticality evaluation method based on fuzzy AHP and Taguchi loss functions
Metoda oceny krytyczności części zapasowych oparta o rozmyty proces hierarchii analitycznej AHP i funkcję strat TaguchI  


Str. 153-158
Investigation of the tribological performance of AlTiN coated cutting tools in the machining of Ti6Al4V titanium alloy in terms of demanded tool life
Badanie funkcjonalności tribologicznej narzędzi skrawających powlekanych powłoką AlTiN w obróbce stopu tytanu Ti6Al4V pod względem wymaganej trwałości narzędzia  


Str. 159-163
A new computational method for structural reliability with Big Data
Nowa metoda obliczeniowa oceny niezawodności konstrukcji w oparciu o Big Data  


Paweł Pawlik Str. 164-169
Single-number statistical parameters in the assessment of the technical condition of machines operating under variable load
Jednoliczbowe parametry statystyczne w ocenie stanu technicznego maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu


Str. 170-176
A Method for rapid evaluation of k-out-of-n systems reliability
Metoda szybkiej oceny niezawodności układów typu k z n


 

Załączniki: Str. 177-185
Evaluation of applicability of dielectric constant in monitoring aging processes in engine oils
Ocena przydatności stałej dielektrycznej do monitorowania procesu starzenia oleju silnikowego


Str. 186-196
Optimization method of bevel gear reliability based on genetic algorithm and discrete element
Metoda optymalizacji niezawodności przekładni stożkowej z zastosowaniem algorytmu genetycznego i elementów dyskretnych  


Str. 197-210
The influence of the friction phenomenon on a forest crane operator’s level of discomfort
Wpływ zjawiska tarcia na poziom dyskomfortu pracy operatora żurawia leśnego


Str. 211-219
Effect of radial internal clearance on the fatigue life of the radial cylindrical roller bearing
Wpływ wewnętrznego luzu promieniowego na trwałość zmęczeniową promieniowego łożyska walcowego


220-225
Improving efficiency of horizontal ribbon mixer by optimizing its constructional and operational parameters
Poprawa efektywności pracy poziomego mieszalnika wstęgowego poprzez optymalizację parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych  


Str. 226-236
Maintenance management balanced scorecard approach for urban transport fleets
Zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładach komunikacji miejskiej w oparciu o zrównoważoną kartę wyników  


Str. 237-245
Welding tendency for selected contact materials under different switching conditions
Tendencja sczepiania wybranych materiałów stykowych w różnych warunkach łączeniowych  


Str. 246-255
Accelerated degradation analysis based on a random-effect Wiener process with one-order autoregressive errors
Przyspieszona analiza degradacji w oparciu o proces Wienera z efektem losowym z błędami autoregresyjnymi pierwszego rzędu  


Str. 256-260
Semi-Markov system model for minimal repair maintenance
Semi-markowski model systemu obsługi z minimalną naprawą


Str. 261-267
Innovative methods of neural reconstruction for tomographic images in maintenance of tank industrial reactors
Nowatorskie metody neuronowej rekonstrukcji obrazów tomograficznych w eksploatacji zbiornikowych reaktorów przemysłowych


Str. 268-274
Statistical distributions and reliability functions with type-2 fuzzy parameters
Rozkłady statystyczne i funkcje niezawodności o parametrach rozmytych typu-2  


Str. 275-281
Tests of hail simulation and research of the resulting impact on the structural reliability of solar cells
Badania symulacyjne wpływu opadów gradu na niezawodność konstrukcji ogniw słonecznych  


Str. 282-288
Analysis of the possibilities to improve the reliability of a 15 kV overhead line exposed to catastrophic icing in Poland
Analiza możliwości poprawy niezawodności napowietrznej linii 15 kV narażonej na katastrofalne oblodzenie w warunkach polskich


Str. 289-300
Availability analysis for a multi-component system with different k-out-of-n:G warm standby subsystems subject to suspended animation
Analiza gotowości systemu wieloelementowego składającego się z różnych wygaszalnych podsystemów typu k-z-n:G stanowiących rezerwę ciepłą  


Grzegorz Mieczkowski Str. 301-310
Criterion for crack initiation from notch located at the interface of bi-material structure
Kryterium pękania struktury bi-materiałowej z ostrym karbem usytuowanym na interfejsie


Str. 311-317
ANN-based failure modeling of classes of aircraft engine components using radial basis functions
Modelowanie uszkodzeń elementów silnika samolotowego w oparciu o sztuczne sieci neuronowe o radialnych funkcjach bazowych  


Str. 318-328
Optimal maintenance strategy on medical instruments used for haemodialysis process
Optymalna strategia konserwacji urządzeń medycznych wykorzystywanych w procesie hemodializy  


Str. 329-340
Selected problems of ambiguity of the dual price of water in the post-optimization analysis of the water supply system
Wybrane problemy niejednoznaczności ceny dualnej wody w postoptymalizacyjnej analizie systemu wodociągów


Str. 341-350
Monitoring and maintenance of a gantry based on a wireless system for measurement and analysis of the vibration level
Monitorowanie i utrzymanie suwnicy bramowej na podstawie bezprzewodowego systemu pomiaru i analizy poziomu drgań


Str. 351-357
Calibration of bulk material model in Discrete Element Method on example of perlite D18-DN
Kalibracja modelu materiału sypkiego w Metodzie Elementów Dyskretnych na przykładzie perlitu D18-DN


 

Załączniki: Str. 359-366
Reliability model of sequence motions and its solving idea
Badanie modelu niezawodności ruchów sekwencyjnych oraz propozycja rozwiązania  


Str. 367-374
The use of a supply chain configuration model to assess the reliability of Logistics processes
Zastosowanie modelu konfiguracji łańcucha dostaw do oceny niezawodności Realizacji procesów logistycznych


Str. 375-383
Reliability evaluation for vhf and uhf bands under different scenarios via propagation loss model
Ocena niezawodności propagacji fal radiowych pasm VHF i UHF w różnych warunkach terenowych z wykorzystaniem modelu utraty mocy sygnału  


Str. 384-391
Thermal properties of natural ester and low viscosity natural ester in the aspect of the reliable operation of the transformer cooling system
Właściwości cieplne estru naturalnego i estru naturalnego o obniżonej lepkości w aspekcie niezawodności działania układu chłodzenia transformatora  


Str. 392-402
A system reliability-based design optimization for the scraper chain of scraper conveyors with dependent failure modes
Oparta na niezawodności systemu optymalizacja konstrukcji łańcucha przenośnikowego zgrzebłowego o zależnych przyczynach uszkodzeń  


Str. 403-410
Gear pitting fault diagnosis using raw acoustic emission signal based on deep learning
Diagnostyka pittingu kół zębatych na podstawie surowego sygnału emisji akustycznej w oparciu o głębokie uczenie maszynowe  


Str. 411-418
Methodology of overall equipment effectiveness calculation in the context of Industry 4.0 environment
Metodologia obliczania ogólnej efektywności sprzętu w kontekście środowiska Industry 4.0  


Str. 419-429

Reliability analysis of complex uncertainty multi-state system based on Bayesian network

Zastosowanie sieci bayesowskiej do analizy niezawodności złożonych systemów wielostanowych w warunkach niepewności  


Str. 430-439
Reliability-based design optimization under fuzzy and interval variables based on entropy theory
Oparta na teorii entropii niezawodnościowa optymalizacja konstrukcji dla zmiennych rozmytych i przedziałowych  


Str. 440-450
Competence allocation planning robust to unexpected staff absenteeism
Planowanie przydziału kompetencji odpornego na nieprzewidziane absencje pracowników


Str. 451-459
Dynamic reliability analysis of a multi-state manufacturing system
Analiza dynamicznej niezawodności wielostanowego systemu produkcyjnego  


Str. 460-467
Estimation of sand electrification influence on locomotive wheel/ rail adhesion processes
Ocena wpływu elektryzacji piasku na przyczepność w punkcie styku koła pociągu z szyną  


Str. 468-475
Modeling of emergency condenser system response to loss of coolant accident in a BWR III+ generation
Modelowanie zachowania systemu kondensatora awaryjnego w przypadku awarii utraty chłodziwa w reaktorze BWR generacji III+  


Str. 476-484
Analysis of the impact of forging and trimming tools wear on the dimension-shape precision of forgings obtained in the process of manufacturing components for the automotive industry
Analiza wpływu zużycia narzędzi do kucia i okrawania na dokładność wymiarowo-kształtową odkuwek uzyskiwanych w procesie wytwarzania elementów dla przemysłu motoryzacyjnego


Str. 485-492
Influence of the local defect distribution on vibration characteristics of ball bearings
Wpływ rozkładu wad lokalnych na charakterystykę drgań łożysk kulkowych  


Jan Kosmol Str. 493-500

An extended model of angular bearing - influence of fitting and pre-deformation

Rozszerzony model łożyska tocznego – wpływ pasowania i odkształcenia wstępnego


Str. 501-510
Remaining useful life prediction model of the space station
Model predykcji pozostałego czasu pracy stacji kosmicznej  


Str. 511-521

Driver reliability and behavior study based on a car simulator station tests in ACC system scenarios

Analiza niezawodności i zachowania kierowcy z wykorzystaniem testów na symulatorze pojazdu osobowegOO w scenariuszach systemu ACC  


Waldemar Paszkowski Str. 522-529
The assessment of acoustic effects of exploited road vehicles with the use of subjective features of sound
Ocena efektów akustycznych eksploatowanych pojazdów drogowych z wykorzystaniem subiektywnych cech dźwięku


Str. 530-538
Fatigue strength reliability assessment of turbo-fan blades by Kriging-based distributed collaborative response surface method
Ocena niezawodności wytrzymałości zmęczeniowej łopatek turbowentylatora rozproszoną metodą powierzchni odpowiedzi z wykorzystaniem krigingu  


 

Załączniki: Str. 539-545
Fault diagnosis of multistage centrifugal pump unit using non-local means-based vibration signal denoising
Diagnozowanie uszkodzeń wielostopniowej pompy odśrodkowej z wykorzystaniem metody odszumiania sygnału drgań w oparciu o średnie nielokalne  


Myron Chernets Str. 546-552
Method of calculation of tribotechnical characteristics of the metal-polymer gear, reinforced with glass fiber, taking into account the correction of tooth
Metoda obliczeniowa tribotechnicznych charakterystyk przekładni zębatych metal-polimerowych z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z uwzględnieniem korekcji zębów  


Str. 553-561
Selected issues of the reliability and operational assessment of a fire alarm system
Wybrane zagadnienia oceny niezawodnościowo-eksploatacyjnej systemów sygnalizacji pożaru


Barbara Kucharska Str. 562-566
Identification of surface stress in the exhaust system pipe made by hydroforming technology based on diffractometric measurements
Identyfikacja naprężeń powierzchniowych w rurze do układu wydechowego wykonanej technologią hydroformowania na podstawie pomiarów dyfraktometrycznych


Str. 567-576
Intelligent Forecasting of Automatic Train Protection System Failure Rate in China High-speed Railway
Inteligentne prognozowanie intensywności uszkodzeń automatycznego systemu ochrony pociągów kolei dużych prędkości w Chinach  


Str. 577-584
Analysis of heat exchange in the powertrain of a road vehicle with a retarder
Analiza wymiany ciepła w układzie napędowym pojazdu drogowego z retarderem  


Str. 585-591

Analysis, evaluation and monitoring of the characteristic frequencies of pneumatic drive unit and its bearing through their corresponding frequency spectra and spectral density

Analiza, ocena i monitorowanie częstotliwości charakterystycznych pneumatycznego zespołu napędowego i wchodzącego w jego skład łożyska na podstawie widm częstotliwości oraz gęstości widmowej  


Str. 592-598
Problems in assessing the durability of a selected vehicle component based on the accelerated proving ground test
Problemy oceny trwałości wybranego elementu pojazdu na podstawie przyspieszonego testu przebiegowego


Str. 599-609
Structural reliability analysis based on fuzzy random uncertainty
Analiza niezawodności strukturalnej w oparciu o rozmytą niepewność losową  


Str. 610-618
Particle swarm-optimized support vector machines and pre-processing techniques for remaining useful life estimation of bearings
Zastosowanie maszyn wektorów nośnych zoptymalizowanych metodą roju cząstek oraz technik przetwarzania wstępnego do oceny pozostałego okresu użytkowania łożysk  


Str. 619-630
An algorithm for estimating the effect of maintenance on aggregated covariates with application to railway switch point machines
Algorytm do oceny wpływu konserwacji na zagregowane zmienne towarzyszącei jego zastosowanie w odniesieniu do kolejowych napędów zwrotnicowych  


Marko Čepin Str. 631-637
Evaluation of the importance factors of the power plants within the power system reliability evaluation
Ocena współczynników ważności elektrowni w ramach oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego  


Sebastian Marian Zaharia Str. 638-644
The methodology of fatigue lifetime prediction and validation based on accelerated reliability testing of the rotor pitch links
Metodologia prognozowania trwałości zmęczeniowej oraz jej walidacja w oparciu o przyspieszone badania niezawodności dźwigni skoku wirnika nośnego  


Str. 645-653
Calculations of the optimal distribution of brake force in agricultural vehicles categories R3 and R4
Obliczenia optymalnego rozdziału sił hamujących w przyczepach rolniczych kategorii R3 i R4


Str. 654-661
Stochastic modelling of the temperature increase in metal stampings with multiple stress variables and random effects for reliability assessment
Ocena niezawodności z wykorzystaniem stochastycznego modelu wzrostu temperatury w metalowych wytłoczkach, uwzględniającego wielorakie zmienne naprężeniowe oraz efekty losowe  


Str. 662-669
Forecasting the readiness of special vehicles using the semi-Markov model
Prognozowanie gotowości pojazdów specjalnych na podstawie modelu semi-Markowa


Str. 670-678
Experimental evaluation of the dynamic properties of an energy microturbine with defects in the rotating system
Eksperymentalna ocena właściwości dynamicznych mikroturbiny energetycznej w obecności defektów układu wirującego


Str. 679-685
Assessment model of cutting tool condition for real-time supervision system
Model oceny stanu narzędzia skrawającego dla systemu nadzoru w czasie rzeczywistym  


Str. 686-691
Durability and exploitation performance of cutting tools made out of chromium oxide nanocomposite materials
Trwałość i właściwości eksploatacyjne narzędzi skrawających wykonanych z nanokompozytu tlenku chromu  


692-696
Studies on resistance to erosion of nickel and its alloys to be used in elements of fluid - flow machines
Badania odporności erozyjnej niklu i jego stopu do zastosowania w elementach maszyn przepływowych


 

Załączniki: