ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2020p. 1-5
Investigation of influence of aircraft propeller modal parameters on small airplane performance
Badania wpływu modalnych parametrów śmigła na zachowanie małego samolotu  


p. 6-14
Reliability estimation for momentum wheel bearings considering frictional heat
Ocena niezawodności łożysk kół zamachowych z uwzględnieniem ciepła tarcia  


p. 15-25
Energy losses’ reduction in metallic screens of MV cable power lines and busbar bridges composed of single-core cables
Ograniczanie strat energii w żyłach powrotnych linii i mostów kablowych średniego napięcia wykorzystujących kable jednożyłowe


p. 26-34
Common cause and load-sharing failures-based reliability analysis for parallel systems
Analiza niezawodności systemów równoległych w sytuacji jednocześnie występujących uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną oraz uszkodzeń elementów dzielących obciążenie  


p. 35-41
A model of an adaptive strategy of preventive maintenance of complex technical objects
Model adaptacyjnej strategii prewencyjnej odnowy złożonych obiektów technicznych


p. 42-51
Reliability analysis of a multi-eso based control strategy for level adjustment control system of quadruped robot under disturbances and failures
Analiza niezawodności strategii sterowania w oparciu o kilka obserwatorów stanu rozszerzonego ESO i jej zastosowanie w systemie kontroli regulacji poziomu czworonożnego robota w warunkach zakłóceń i uszkodzeń  


p. 52-62
Time-based machine failure prediction in multi-machine manufacturing systems
Algorytm wsparcia strategii tbm w wielomaszynowych systemach wytwórczych


p. 63-72
Modified convolutional neural network with global average pooling for intelligent fault diagnosis of industrial gearbox
Diagnostyka błędów przekładni przemysłowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej splotowej sieci neuronowej z globalnym uśrednieniem wartości dla poszczególnych kanałów  


p. 73-85

Analysis of rail vehicles’ operational reliability in the aspect of safety against derailment based on various methods of determining the assessment criterion

Analiza niezawodności eksploatacyjnej pojazdów szynowych w aspekcie bezpieczeństwa przed wykolejeniem w oparciu o różne metody wyznaczania kryterium oceny


p. 86-93
Performance degradation comparisons and failure mechanism of silver metal oxide contact materials in relays application by simulation
Porównanie obniżenia charakterystyk oraz badanie mechanizmu uszkodzeń materiałów stykowych z kompozytów typu srebro-tlenek metalu stosowanych w przekaźnikach elektromagnetycznych na podstawie danych z symulacji komputerowej  


p. 94-101
Model-based analysis of injection process parameters in a common rail fuel supply system
Modelowa analiza parametrów procesu wtrysku w układzie zasilania typu common rail


p. 102-111
An aggregate criterion for selecting a distribution for times to failure of components of rail vehicles
Zagregowane kryterium wyboru rozkładu czasu do uszkodzenia elementów pojazdów szynowych


p. 112-120
Importance measure of probabilistic common cause failures under system hybrid uncertainty based on bayesian network
Oparta na sieci bayesowskiej miara ważności probabilistycznych uszkodzeń spowodowanych wspolną przyczyną w warunkach niepewności hybrydowej systemu  


p. 121-129
Analysis of the impact of the use time of n1 motor vehicles on the economic efficiency of their maintenance
Badanie wpływu czasu wykorzystania samochodów kategorii n1 na efektywność ekonomiczną ich eksploatacji


p. 130-137
Simulation analysis of electric vehicles energy consumption in driving tests
Symulacyjna analiza energochłonności pojazdów elektrycznych w testach badawczych


p. 138-142
Maintenance of industrial reactors supported by deep learning driven ultrasound tomography
Eksploatacja reaktorów przemysłowych ze wspomaganiem tomografii ultradźwiękowej i algorytmów głębokiego uczenia  


p. 148-153
The assessment of influence of styrene-butadiene-styrene elastomer’s content on the functional properties of asphalt binders
Ocena wpływu zawartości elastomeru styren-butadien-styren na właściwości funkcjonalne lepiszczy asfaltowych


p. 154-160
Evaluation of the use of hybrid electric powertrain system in urban traffic conditions
Ocena zastosowania napędów hybrydowych w warunkach ruchu miejskiego  


p. 161-196
Compound fault detection in gearbox based on time synchronous resample and adaptive variational mode decomposition
Wykrywanie złożonych błędów przekładni na podstawie synchronicznego próbkowania wtórnego oraz adaptacyjnej metody wariacyjnej dekompozycji modalnej  


p. 170-178
A novel reliability estimation method of multi-state system based on structure learning algorithm
Nowatorska metoda oceny niezawodności systemów wielostanowych w oparciu o algorytm uczenia struktury  


 

Attachments: 

 p. 179-191
Forecasting study of mains reliability based on sparse field data and perspective state space models
Prognozowanie niezawodności elementów sieci wodociągowej na podstawie rzadkich danych terenowych i modeli przestrzeni stanów  


p. 192-200
Application of the logistic regression for determining transition probability matrix of operating states in the transport systems
Zastosowanie regresji logistycznej do wyznacza nia macierzy prawdopodobieństw przejść stanów eksploatacyjnych w systemach transportowych


p. 201-211
Improved fleet operation and maintenance through the use of low viscosity engine oils: fuel economy and oil performance
Poprawa efektywności eksploatacji floty dzięki zastosowaniu olejów silnikowych o niskiej lepkości: oszczędność paliwa i wydajność oleju  


p. 212-220
Fatigue life prediction of a radial cylindrical roller bearing subjected to a combined load using FEM
Prognozowanie trwałości zmęczeniowej promieniowego łożyska walcowego poddanego złożonemu obciążeniu z wykorzystaniem MES  


p. 221-231
Lifetime prediction method for MEMS gyroscope based on accelerated degradation test and acceleration factor model
Metoda prognozowania czasu pracy żyroskopu MEMS na podstawie testu przyspieszonej degradacji i modelu współczynnika przyspieszenia  


p. 232-240
Risk of power cables insulation failure due to the thermal effect of solar radiation
Ryzyko uszkodzenia cieplnego izolacji kabli elektroenergetycznych z powodu oddziaływania promieniowania słonecznego  


p. 241-252
Stress-strength interference-based importance for series systems considering common cause failure
Ocena opartej na modelu obciążeniowo-wytrzymałościowym ważności elementów systemu szeregowego z uwzględnieniem uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną  


p. 252-264
A reliability model for load-sharing k-out-of-n systems subject to soft and hard failures with dependent workload and shock effects
Model niezawodności dla systemów typu k-z-n z podziałem obciążenia podlegających uszkodzeniom parametrycznym i katastroficznym, w których zachodzi zależność między obciążeniem pracą a skutkami obciążeń losowych  


p. 265-271
The Concept of Reliability Measure of Recuperator in Spray Booth
Koncepcja miary niezawodności rekuperatora kabiny lakierniczej


p. 272-281
Reliability assessment of repairable phased-mission system by monte carlo simulation based on modular sequence-enforcing fault tree model
Ocena niezawodności naprawialnego systemu z misjami okresowymi za pomocą symulacji Monte Carlo w oparciu o modułowy model drzewa niezdatności z bramkami SEQ  


p. 282-296
Reliability modeling based on power transfer efficiency and its application to aircraft actuation system
Model niezawodności oparty na wydajności przesyłu energii i jego zastosowanie do oceny lotniczego układu hydrauliki siłowej  


p. 297-305
Strength analysis of solder joints used in microelectronics packaging
Badania wytrzymałości połączeń lutowanych stosowanych w montażu w mikroelektronice


p. 306-315
Ships speed limitations for reliable maintenance of the quay walls of navigation channels in ports
Ograniczenia prędkości statków do niezawodnego utrzymania ścian nabrzeży zlokalizowanych przy kanałach nawigacyjnych w portach  


p. 316-322
Synthesis of naturalistic vehicle driving cycles using the Markov Chain Monte Carlo method
Synteza eksploatacyjnych cykli jezdnych samochodów przy wykorzystaniu metody Monte Carlo z zastosowaniem łańcuchów Markowa


p. 323-330
Energy consumption and energy efficiency improvement of overhead crane’s mechanisms
Energochłonność i poprawa efektywności energetycznej mechanizmów suwnicy pomostowej  


p. 331-339
Engine valve clearance diagnostics based on vibration signals and machine learning methods
Diagnostyka luzu zaworów silnika spalinowego z wykorzystaniem sygnału drganiowego i metod uczenia maszynowego


p. 340-351
Physics-of-failure and computer-aided simulation fusion approach with a software system for electronics reliability analysis
Metoda i oprogramowanie do analizy niezawodności urządzeń elektronicznych oparte na połączeniu metodologii fizyki uszkodzeń i symulacji komputerowej  


p. 352-362
Estimation of maintenance costs of a pipeline for a U-shaped hazard rate function in the imprecise setting
Estymacja kosztów eksploatacyjnych rurociągu dla U-kształtnej funkcji intensywności uszkodzeń przy nieprecyzyjnym podejściu  


p. 363-369
The concept of integrating vapor chamber into a housing of electronic devices for increased thermal reliability
Koncepcja integracji komory parowej z obudową układów elekt ronicznych w celu zwiększenia ich niezawodności


p. 370-379
A simulation approach on reliability assessment of complex system subject to stochastic degradation and random shock
Metoda symulacyjna oceny niezawodności złożonego systemu podlegającego procesom degradacji stochastycznej i narażonego na obciążenia losowe  


 

Attachments: