ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


analiza niezawodności

Badania porównawcze zużycia powierzchni bieżnych kół lokomotyw dużej mocy

Resurs kół pociągu może być znacząco różny w zależności od ich miejsca zamontowania, warunków pracy, charakterystyk związanych z reprofilacją, itp. W artykule, porównano koła dwóch wybranych lokomotyw kursujących na Linii Rud Żelaza w północnej Szwecji, aby zbadać niektóre ze wspomnianych różnic. Zaproponowano możliwość łączenia danych pochodzących z oceny niezawodności z danymi degradacyjnymi oraz danymi z reprofilacji. Przeprowadzone badania pozwalają wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, krzywa wykładnicza degradacji oraz zadane warunki pracy można wykorzystać w celu przeprowadzenia badań niezawodności z użyciem modelu Weibulla z efektami losowymi (tzw. "frailty model"); po drugie, główną przyczyną zlecania reprofilacji kół jest zmęczenie toczne (RCF); po trzecie, analiza parametrów reprofilacji pozwala na monitorowanie i badanie zarówno szybkości zużycia kół, jak i ubytku materiału podczas reprofilacji, co może mieć zastosowanie w optymalizacji czynności obsługowych.

Ocena nieuszkadzalności, gotowości i podatności utrzymaniowej kolejowych systemów przestawczych

Praca dotyczy porównawczej oceny niezawodności dwóch kolejowych systemów przestawczych: systemu wymiany wózków wagonowych i systemu samoczynnie rozsuwanych zestawów kołowych SUW 2000. W zastosowanej metodzie oceny, niezawodność jest traktowana jaka właściwość kompleksowa obejmującą takie cechy systemów jak: nieuszkadzalność, gotowość i podatność utrzymaniową. Przeprowadzone obliczenia wyselekcjonowanych wskaźników niezawodnościowych, oparte na danych eksploatacyjnych wykazały, że system SUW 2000 może stanowić alternatywną metodę pokonania bariery rożnej szerokości toru w stosunku do aktualnie stosowanej wymiany wózków wagonowych.

Assessment of Reliability, Availability and Ma intainability of Rail Gauge Change Systems

The paper provides a comparative assessment of the reliability of two rail gauge change systems: wagon bogie exchange and SUW 2000 self-adjusted wheel sets. In the applied method of assessment, reliability is treated as a comprehensive feature comprising such system characteristics as reliability itself together with availability and maintainability. The calculations of selected reliability ratios, based on operation data, demonstrated that the SUW 2000 system may be an alternative method for overcoming the barrier of different track gauges compared to the current wagon bogie exchange.

Analiza wrażliwości wskaźnika niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy narzędziowej z napędzanymi narzędziami

Głowica narzędziowa z napędzanymi narzędziami (ang. power tool turret, PTT) stanowi jedną z kluczowych części sterowanych komputerowo tokarskich i tokarsko-frezarskich centrów obróbczych CNC. Dlatego też dla poprawy niezawodności tych dwóch rodzajów obrabiarek istotne jest badanie niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy PTT oraz wrażliwości wskaźnika niezawodności. Dla celów analizy wrażliwości wskaźnika niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy PTT, omówiono błąd przesunięcia kątowego obrotowej tarczy narzędziowej w oparciu o teorię niepewności pomiaru. Proces zużycia ściernego zębów tarcz narzędziowych: stałej, obrotowej oraz uchwytowej, zamodelowano przy użyciu procesu Gamma o szacunkowych parametrach. Błąd indeksowania PTT obliczono przy zastosowaniu sieci neuronowej BP i zweryfikowano na podstawie danych doświadczalnych. Następnie wyprowadzono równanie niezawodności w zakresie dokładności indeksowania PTT oraz przeprowadzono analizę wrażliwości wskaźnika niezawodności na średnią i odchylenie standardowe zmiennych losowych lub procesów stochastycznych zużycia. Wyniki pokazały skuteczność omawianej analizy niezawodności w zakresie dokładności indeksowania PTT oraz wrażliwości wskaźnika niezawodności.

Indexing accuracy reliability sensitivity analysis of power tool turret

Power tool turret (PTT) is one of the most key parts of CNC (Computer Numerical Control) turning center and CNC turning and milling machining center. Therefore, it is very important for improving these two types of machine tools’ reliability to explore the indexing accuracy reliability of PTT and its sensitivity. To analyze the indexing accuracy reliability sensitivity of PTT, the angular displacement error of the rotating gear disc is discussed based on the measurement uncertainty theory. The tooth thickness wear process of the fixed gear disc, the rotating gear disc and the lock gear disc are modeled using Gamma process of which the parameters are estimated. The indexing error of PTT is formulated by employing the BP neural network and validated by the experiment data. Then, the indexing accuracy reliability equation of PTT is derived and its sensitivity to the mean and the standard deviation of random variables or wear stochastic processes is analyzed. The results show that the presented indexing accuracy reliability and its sensitivity of PTT are effective.

Analiza niezawodności eksploatacyjnej silników lotniczych w oparciu o metodę rozmytej maszyny wektorów nośnych (FSVM)

Silnik samolotu to złożony system naprawialny, a różnorodność przyczyn jego uszkodzeń zwiększa trudność analizy niezawodności eksploatacyjnej. Istnieje konieczność ustalenia dynamicznych związków pomiędzy monitorowaniem informacji, przyczynami uszkodzeń i niezawodnością systemu, których znajomość pozwoliłaby przeprowadzać naukową analizę niezawodności silników lotniczych. Do integracji danych z monitorowania informacji, w pracy wykorzystano metodę rozmytej maszyny wektorów nośnych (FSVM). Dla różnych przyczyn uszkodzeń, przedstawiono odpowiednie modele analizy niezawodności – model procesu Gamma i model procesu Wienera. Przedstawione modele zintegrowano na podstawie mechanizmu uszkodzeń konkurujących. Do analizy wpływu różnych przyczyn uszkodzeń na niezawodność silników lotniczych wykorzystano procedurę bayesowskiego uśredniania modeli. Dzięki powyższym krokom, osiągnięto założony cel dokładnej analizy niezawodności silników samolotowych. Przykład pokazuje skuteczność proponowanego modelu.

Operation reliability analysis based on fuzzy support vector machine for aircraft engines

The aircraft engine is a complex and repairable system, and the diversity of its failure modes increases the difficulty of operation reliability analysis. It is necessary to establish a dynamic relationship among monitoring information, failure mode and system reliability for achieving scientific reliability analysis for aircraft engines. This paper has used fuzzy support vector machine (FVSM) method to fuse condition monitoring information. The reliability analysis models including Gamma process model and Winner process model, respectively for different failure modes, have been presented. Furthermore, these two models have been integrated on the basis of competing failures’ mechanism. Bayesian model averaging has been used to analyze the effects of different failure modes on aircraft engines’ reliability. As a result of above, the goal of an accurate analysis of the reliability for aircraft engines has been achieved. Example shows the effectiveness of the proposed model.

Strategia diagnostyki dla systemów złożonych oparta na analizie niezawodności oraz metodach wieloatrybutowego podejmowania decyzji MA DM w warunkach niepewności epistemologicznej

Technologia odporna na błędy przyczyniła się do dużej poprawy niezawodności systemów łączności bezprzewodowej pociągziemia (TWCS). Jednakże wysoka niezawodność tych systemów pociąga za sobą brak wystarczających danych o uszkodzeniach oraz niepewność epistemologiczną, której zwiększenie stworzyło liczne wyzwania w zakresie diagnostyki systemów. W niniejszej pracy zaproponowano nowatorską metodę diagnozowania TWCS, która odpowiada na owe wyzwania wykorzystując analizę niezawodności, teorię zbiorów rozmytych oraz metody wieloatrybutowego podejmowania decyzji MADM. W szczególności, zaproponowana metoda wykorzystuje dynamiczne drzewa błędów do modelowania dynamicznych stanów niezdatności oraz pozwala na oszacowanie częstości występowania uszkodzeń dla zdarzeń podstawowych z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych oraz oceny eksperckiej, rozwiązując w ten sposób problem niepewności epistemologicznej. Ponadto, metoda ta umożliwia obliczenie niektórych parametrów ilościowych na podstawie informacji pochodzących z analizy niezawodności, z zastosowaniem techniki algebraicznej oraz sieci bayesowskich, co pozwala na obejście ograniczeń tradycyjnie stosowanych metod. W artykule przeprowadzono szczegółową analizę czynnika ważności diagnostycznej, wskaźnika czułości oraz wartości informacji heurystycznej w celu określenia optymalnej kolejności działań diagnostycznych dla TWCS z zastosowaniem poprawionej wersji TOPSIS Proponowana metoda w pełni wykorzystuje zalety metody drzewa błędów do modelowania, teorii zbiorów rozmytych – do rozwiązywania problemu niepewności oraz MADM – do wyznaczania najlepszej metody wyszukiwania niezdatności, co jest szczególnie przydatne w przypadku diagnozowania niezdatności systemów złożonych.

Diagnosis strategy for complex systems based on reliability analysis and MA DM under epistemic uncertainty

Fault tolerant technology has greatly improved the reliability of train-ground wireless communication system (TWCS). However, its high reliability caused the lack of sufficient fault data and epistemic uncertainty, which increased significantly challenges in system diagnosis. A novel diagnosis method for TWCS is proposed to deal with these challenges in this paper, which makes the best of reliability analysis, fuzzy sets theory and MADM. Specifically, it adopts dynamic fault tree to model their dynamic fault modes and evaluates the failure rates of the basic events using fuzzy sets theory and expert elicitation to hand epistemic uncertainty. Furthermore, it calculates some quantitative parameters information provided by reliability analysis using algebraic technique and Bayesian network to overcome some disadvantages of the traditional methods. Diagnostic importance factor, sensitivity index and heuristic information values are considered comprehensively to obtain the optimal diagnostic ranking order of TWCS using an improved TOPSIS. The proposed method takes full advantages of the dynamic fault tree for modelling, fuzzy sets theory for handling uncertainty and MADM for the best fault search scheme, which is especially suitable for fault diagnosis of the complex systems.

Analiza niezawodności przekładni z uwzględnieniem korelacji uszkodzeń

Analiza niezawodności ma ogromne znaczenie w praktyce inżynierskiej. Jednakże, analiza niezawodności układu mechanicznego z uwzględnieniem korelacji dla mnogich przyczyn uszkodzeń jest trudnym zadaniem. Koło zębate jest kluczowym elementem w wielu przekładniach mechanicznych i dlatego analiza jego niezawodności jest niezwykle ważna. W oparciu o normy obliczania wytrzymałości kół zębatych i teorię interferencji naprężeń i wytrzymałości, a także teorię kopuł, przeanalizowano niezawodność przekładni zębatej uwzględniając trzy przyczyny uszkodzeń: zmęczenie zginające koła zębatego, zmęczenie stykowe boku zęba i przyczepność boku. Prześledzono korelację trzech przyczyn uszkodzeń i oceniono niezawodność ich korelacji na podstawie wybranych funkcji kopuł. Proponowana metoda może być stosowana w celu ułatwienia projektowania, produkcji i planowania konserwacji przekładni.

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR