ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Andrzej KATUNIN

Koncepcja metodologii oceny stopnia degradacji laminatów

Praca dotyczy detekcji i identyfikacji uszkodzeń w elementach maszyn z laminatów oraz prognozowania ich propagacji podczas pracy elementu. Rozpatruje się dwa przypadki uszkodzeń: delaminacje i nieciągłość włókien zbrojących. Przy modelowaniu rozpatruje się dwa przypadki modeli: płytę kołową utwierdzoną na brzegu oraz belkę wspornikową. Materiałem modeli oraz próbek jest transwersalnie izotropowy laminat. W pierwszej fazie badań są budowane modele matematyczne dla identyfikacji częstości podstawowej drgań dla płyty i belki i weryfikowane na podstawie modeli MES oraz eksperymentu W kolejnej fazie badań najpierw jest przeprowadzana analiza zmęczeniowa belki dla określenia parametrów obciążenia i liczby cykli do wystąpienia uszkodzeń. Budowany jest także model numeryczny do termomechanicznej analizy sprzężonej w celu identyfikacji optymalnej częstości wymuszenia w teście zmęczeniowym z uwzględnieniem temperatury samowzbudnej powstającej między warstwami na skutek tarcia. Podczas testu zmęczeniowego jest mierzona siła wymuszenia, przemieszczenia i temperatura samowzbudna, a także zliczana jest liczba cykli. Na podstawie badań można wnioskować o wpływie uszkodzeń i ich propagacji na cykl życia laminatu.

The conception of a methodology of degradation degree evaluation of laminates

This paper aims at recognizing and classifying faults in laminate elements of machinesand predicting propagation of faults during operation of the element. In the pre-processing phase we built mathematical models of identifi cation of the fi rst natural frequency for the plate and beam and then verifi ed it using the frequency numerical analysis based on FEM and the experiment. During the processing phase the fatigue test must take place. First the element is analysed in the fatigue numerical analysis in order to identify the parameters of loading and the number of cycles before crack initialization. Also at this time we are able to analyse the thermal mechanical coupling. This analysis is needed to identify the optimal loading frequency in the fatigue experimental test whilst considering the self-activating temperature between laminas in the laminate evoked by friction. In fatigue test the loading force, displacements and self-activating temperature are measured and the number of cycles is counted. Also we can conclude about the infl uence of the faults and its propagation to the life cycle of laminate.

Model analityczny efektu samorozgrzania w płytach prostokątnych z laminatów polimerowych podczas gnących obciążeń harmonicznych

Efekt samorozgrzania, spowodowany dyssypowaną energią podczas drgań niewspółfazowych pomiędzy amplitudami naprężeń i odkształceń, jest ważnym zjawiskiem w laminatach polimerowych. Wzrost temperatury samorozgrzania w laminatach polimerowych może być niebezpieczny podczas eksploatacji, gdyż większość polimerów cechuje się niską temperaturą zeszklenia i jednocześnie niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Powoduje to kumulowanie ciepła w strukturze i obniżenie właściwości materiałowych laminatu. Z tego względu zachowanie laminatów polimerowych podczas procesu samorozgrzania powinno być zbadane. W niniejszym artykule rozpatrzono efekt samorozgrzania laminatowych płyt prostokątnych poddanych prostemu zginaniu podczas harmonicznych obciążeń wymuszonych jako zadanie dwuwymiarowe. Rozpatrzono cztery przypadki prostego zginania płyt z różnymi warunkami brzegowymi. Rozwiązanie zagadnienia otrzymano dla termicznego stanu ustalonego i przedstawiono w postaci podwójnych nieskończonych szeregów trygonometrycznych. Pokazano przykłady obliczeń numerycznych dla badanych przypadków oraz zbadano wpływ parametrów obciążenia na wartości temperatury samorozgrzania.

Analytical model of the self-heating effect in polymeric laminated rectangular plates during bending harmonic loading

Self-heating effect, caused by energy dissipation during out-of-phase oscillations between stress and strain amplitudes, is an important phenomenon in polymer-based laminates. An increase of self-heating temperature in polymer-based laminates can be dangerous, because most polymers feature low glass-transition temperature and simultaneously low heat transfer coefficient. It causes the accumulation of heat the decreases of the material properties of the laminate. Therefore, the behaviour of polymer-based laminates during self-heating should be examined. In this paper the self-heating effect in laminated rectangular plates subjected to pure bending during harmonic forced loading was examined as a two-dimensional problem. In the examination four cases of pure bending of plates with different mechanical boundary conditions were considered. The examination revealed a solution of the problem for the thermal steady state and presented as double trigonometric infinite series. Numerical examples of temperature distribution were shown and the influence of loading parameters on self-heating temperature values was concluded.

Detekcja i lokalizacja rozwarstwień w kompozytowych belkach z wykorzystaniem B-splajnowych falek ułamkowych z optymalizowanymi parametrami

W pracy przedstawiono metodę detekcji i lokalizacji rozwarstwień w kompozytowych belkach warstwowych z wykorzystaniem algorytmu opartego na transformacji falkowej giętnych postaci własnych drgań belek. Jako funkcje bazowe zastosowano ułamkowe falki B-splajnowe z jedno- i wielokryterialną optymalizacją wartości ich parametrów. Analizę przeprowadzono na wynikach obliczeń numerycznych. Przeanalizowano przypadki występowania rozwarstwień w różnej lokalizacji na grubości płyt oraz przypadki z rozwarstwieniami o różnych rozmiarach i postaciach geometrycznych. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały wysoką skuteczność metody w wykrywaniu rozwarstwień i możliwość jej zastosowania w warunkach przemysłowych.

Detection and localization of delaminations in composite beams using fractional B-spline wavelets with optimized parameters

In this paper the method of detection and localization of delaminations in composite layered beams using an algorithm based on the wavelet transform of bending modal shapes of beams was presented. For the basis functions the fractional B-spline wavelets with single- and multi-objective optimization of the values of their parameters were selected. The analysis was carried out basing on the results of numerical simulations. Several cases of the delaminations occurrence with respect to their location on the thickness of the beams, different sizes and geometrical features, were analyzed. Results of the conducted analyzes show the high effectiveness of a method in the task of detection of delaminations and a possibility of its application in industrial conditions.


SELECT PUBLICATION YEAR