ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2017-11-16

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 40
2. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 28
3. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 24
5. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 23
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 22
7. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 21
8. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 21
9. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 18
10. PRODUCTIVITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT IN TURNING INCONEL 718 ALLOY - CASE STUDY
By: Zebala, Wojciech; Slodki, Bogdan; Struzikiewicz, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15   Issue: 4   Pages: 421-426   Published: 2013

Times Cited: 17
 

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Andrzej KURANC

Ekologiczny aspekt zimnego i gorącego rozruchu silnika spalinowego o zapłonie iskrowym

Artykuł przedstawia analizę wyników pomiarów emisji wybranych składników spalin w początkowym okresie pracy silnika spalinowego o zapłonie iskrowym wyposażonego w wielowtryskowy, pośredni system zasilania oraz w trójfunkcyjny konwerter katalityczny. Pomiary zostały wykonane dla dwóch stanów cieplnych silnika, tj. dla rozruchu zimnego, gdy silnik i wszystkie jego podzespoły oraz płyny eksploatacyjne posiadały jednakową temperaturę, równą temperaturze otoczenia, a także dla rozruchu gorącego, uzyskiwanego bezpośrednio po mającym miejsce wcześniej okresie pracy silnika w warunkach równowagi cieplnej. Odczyty wyników dokonywane były z krokiem jednosekundowym i mogą być przedstawiane w postaci przebiegów czasowych obrazujących charakter zmian emisji w obserwowanym okresie. Analiza emisji w aspekcie ekologicznym uwzględnia w szczególności porównanie oraz ocenę zimnego i gorącego rozruchu pod względem wielkości emisji szkodliwych składników spalin.

The ecological aspect of a cold and hot starting of a spark ignition combustion engine

This article presents analysis of measurement results of combustion gases chosen components, obtained during initial phase of work of a spark ignition combustion engine, equipped with multi-point indirect injection system and three way catalytic converter, work. Measurements were conducted for two temperature states: for a cold start, when engine, all its components and exploitation liquids were of the same, equal to its surroundings, temperature, and for a hot start, which takes place right after proceeding it period of engine operation in conditions of thermal equilibrium. Readings were taken in one second intervals and can be presented as curves in function of time, showing character of emission changes in a given time. Analysis of emissions, with regard to its ecological aspects, embraces comparison and evaluation of the cold and hot start effect on amount of harmful substances emitted.

Eksploatacyjne badania emisji spalin z wykorzystaniem sygnału z przepływomierza powietrza

W pracy omawiane są wybrane rozwiązania techniczne w zakresie badań emisji spalin w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdu. Autor opisuje własną metodykę drogowych badań emisji spalin z wykorzystaniem informacji o wydatku powietrza zasilającego silnik (OBD II) i zmierzonych udziałów objętościowych poszczególnych składników (analizator spalin). Wyniki badań potwierdzają możliwość stosowania opisanej metody pomiarowej, a ich analiza wskazuje ponadto na nieadekwatność testów homologacyjnych w odniesieniu do realnej eksploatacji pojazdu.

Exhaust emission test performance with the use of the signal from air flow meter

The paper presents selected technical solutions in the area of exhaust emissions research conducted in real operational conditions of a vehicle. The author describes his own road emissions research methodology with the use of information about the air flow supplying an engine (OBD II) and the measured volumetric shares of particular fumes components (exhaust gas analyser). Test results confirm the possibility of applying this measurement method, and their analysis shows the inadequacy of the type-approval tests compared to the real operation of the vehicle.