ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Andrzej Niewczas

Motoryzacyjne skażenia środowiska - badanie emisji składników toksycznych spa­lin pojazdów samochodowych eksploatowanych na terenie Lublina (cz. l).

W artykule zostały przedstawione aktualnie obowiązujące w Polsce normy w zakresie dopuszczalnej emisji składników toksycznych spalin pojazdów samochodowych oraz wyniki badań toksyczności spalin pojazdów samochodowych (głównie samochodów osobowych) eksploatowanych na terenie miasta Lublina. Wyszczególniono grupy samochodów o największej emisji toksyn. Badania zostały przeprowadzone przez Politechnikę Lubelską w roku 1997.

Sekwencyjny wtrysk gazu silników spalinowych o zapłonie iskrowym

Wiele prac badawczych prowadzonych jest nad wprowadzeniem do produkcji pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne. Przemysł motoryzacyjny rozwija nowe konstrukcje napędów z precyzyjnymi systemami wtrysku paliwa i sterowania silnikiem. Determinuje to konieczność opracowania również odpowiedniego systemu sekwencyjnego zasilania gazem. Artykuł prezentuje opis oraz analizę takiego właśnie systemu opracowanego przez firmy NECAM i KOLTEC we współpracy z Holenderską Organizacją Badawczą.

Metoda przyspieszonej oceny niezawodności silnika spalinowego

W artykule przedstawiono metodę probabilistycznego prognozowania trwałoci elementów par trących w silnikach spalinowych. Przedstawiono przykład symulacji funkcji zawodnoci tulei cylindrowych w silniku samochodu ciężarowego przeprowadzonej na podstawie badań stanowiskowych oraz zweryfikowanej na podstawie badań eksperymentalnych.

Rozpływ cząstek metalicznych i innych twardych zanieczyszczeń w układzie olejenia i układzie wydechowym silnika spalinowego

W niniejszym artykule opisano proces rozpływu zanieczyszczeń metalicznych pochodzących z mechanicznego (tribologicznego) zużycia częci zużycia w silniku spalinowym. Rozpływ zanieczyszczeń między układ olejenia i układ wydechowy ma charakter nieliniowy. Silna nieliniowoć występuje w stanach nieustalonych pracy silnika. W dłuższym okresie czasu pracy silnika proporcje podziału zanieczyszczeń między olej, filtr oleju i spaliny stabilizują się. Znajomoć procesu rozpływu zanieczyszczeń w silniku pozwoli na usprawnienie badań zużycia mechanicznego częci silnika oraz badań procesu filtracji oleju w silniku.

Gas fumes enviromental contamination - testing the emission ofexhaust gaś toxic com-ponents of the vehicles used in the site of Lublin (part l).

In this article norms currently obligatory in Poland have been presented, concerned with the permissible emission of toxic components in fumes of motor vehicles, and with the results of vehicles fumes examination (mainly in passenger vehicles) used in the town of Lublin. Groups ofcars with the greatest toxic emission level have been specified. The examination was car-ried out by Lublin Technical University in 1997.Emisja

Koncentracja zanieczyszczeń metalicznych w oleju silnikowym na przykładzie silnika o zapłonie samoczynnym

W artykule przedstawiono wyniki badań zawartoci żelaza Fe w oleju silnikowym samochodów STAR 1142 z silnikiem 359M. Badania prowadzono na pięciu samochodach w zakresie przebiegu drogowego od O do 100 tys.km. Uzyskane wartoci porównano z wynikami wczeniej prowadzonych badań stanowiskowych i drogowych na samochodach STAR 200 z silnikiem 359. Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczego KBN nr PB 144/T12/97/13.

Gaseous sequential injection in spark ignition internal combustion engines

Different institutions mąkę several investigations and researches on altemative fuel vehicles development. The engine and vehicle industry is currently developing new engines with sophisticated fuel injection and engine managment systems. The development of proper Gaś Sequention Injection system (GSI) was necessary, too. Paper presents description and analisys ofsuch GSI system developed by KOLTEC and NECAM companies in co-operation with Dutch Research Organisation.

A method of speed-up reliability evaluation of the internal combustion engine

In article one introduced probabilistic durability of forecasting wear pairs in intemal combustion engines. Introduced example of simulation of function reliability ofcylindrical muffin truck engine passed on the engine test bench research and verified on experimental research.

Distribution of metallic particles and other hard impurities in a lubrication system and an exhaust system of a combustion engine

The present report describes distribution of metallic impurities coming from mechanical wear of parts in the combustion engine. Distribution of impurities between lubricating system end exhaust system is of non-linear character. High noniinearity appears in not Hexed conditions of the engine. In the longer time interval of engine operation the distribution proportions between oil, oil filter and exhaust gases stabilize. The knowledge about impurities distribution process in the engine enables improving the tests of engine parts mechanical wear and the tests of oil filtration process in the engine.

Concentration of metallic impurities in engine oil on the example of the diesel engine

The tests of iron content in engine oil of trucks STAR 1142 with engines 359M are presented in the paper. The tests were carried out on the sample of five trucks used under the supervision during the mileage from O to 100 000 km. Obtained results were compared with results of earlier executed stand and route tests carried out on the sample.

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR