ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Anna JODEJKO-PIETRUCZUK

Analiza parametrów modeli obsługiwania systemów technicznych z opóźnieniem czasowym

W pracy analizie poddano system trzyelementowy (struktura niezawodnościowa progowa), którego procesy obsługiwania realizowane są zgodnie z założeniami Polityki Przeglądów Blokowych (BIP). Strategia ta może być zastosowana w procesie utrzymania systemów technicznych, gdy znane są pewne jego charakterystyki niezawodnościowe, bazujące m.in. na informacjach o czasach pomiędzy uszkodzeniami elementów systemu. W badaniach skupiono się na trzech rozkładach prawdopodobieństwa tej zmiennej losowej (normalny, Weibull, prostokątny). Model symulacyjny opracowano przy wykorzystaniu oprogramowania GNU Octave. Analiza okresu opóźnienia czasowego, przy założeniu różnych postaci rozkładów prawdopodobieństwa tej zmiennej losowej, pozwoliła na ocenę: czy znajomość typu rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej h ma istotne znaczenie dla wyników ekonomicznych funkcjonowania systemu, oraz jakie konsekwencje mogą wystąpić w wyniku niewłaściwej estymacji wartości średniej E(h).

Analysis of maintenance models’ parameters estimation for technical systems with delay time

In the article authors are interested in BIP performance for three-element system (“k-out-of-n” reliability structure), the maintenance policy which is one of most commonly used in practice. The BIP may be implemented in technical systems when some information about reliability characteristics is known. The basic reliability parameters that have to be specified in such systems are: an estimation of system components’ time to failure and some delay time characteristics. In order to determine the effects of possible errors and to specify sufficient accuracy of the estimation, the analysis of system costs was done for various values of the expected delay time, assuming three different probability distributions of the delay time (Weibull, Uniform, and Normal). The modelling process was based on the use of GNU Octave software. Test analysis of delay time parameter, assuming different types of probability distributions is the base to conclude: if the form of the distribution has any meaning for economic results of the system, and what kind of consequences may result from improper mean delay time estimation E(h).

Opracowanie i analiza wrażliwości modelu kontroli stanu obiektu technicznego z wykorzystaniem koncepcji opóźnień czasowych

W artykule autorzy skupili się na opracowaniu matematycznego modelu utrzymania obiektów technicznych podlegających kosztownym uszkodzeniom z uwzględnieniem koncepcji opóźnień czasowych. Uszkodzenie w danym przypadku oznacza awarię lub zdarzenie katastrofalne, po którym obiekt jest niezdatny do użytku do momentu wymiany. Wykorzystano politykę blokowej kontroli stanu obiektu, która zakłada, że operacje diagnozy jego stanu są przeprowadzane w regularnych odstępach co T jednostek czasu. Rozpatrzono model kosztowy oraz model gotowości dla przypadku perfekcyjnej diagnozy stanu obiektu. Pozwoliło to na przeprowadzenie analitycznej optymalizacji okresu T między kolejnymi diagnozami stanu obiektu dla nieskończonego horyzontu czasowego. Następnie, zbadano zgodność opracowanego modelu analitycznego z wynikami uzyskanymi w drodze symulacji. Głównym celem było zbadanie wpływu podstawowych parametrów czasowych opracowanego modelu na poziom współczynnika gotowości oraz oczekiwanych kosztów utrzymania badanego obiektu. Analiza została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje analizę oczekiwanej liczby zdarzeń (uszkodzeń, wymian profilaktycznych oraz operacji kontroli stanu obiektu) dla wybranych zakresów parametrów czasowych: T i opóźnienia czasowego h. W kolejnym kroku zbadano zależność wskaźnika gotowości i oczekiwanych kosztów utrzymania obiektu od wybranych parametrów czasowych modelu. Pracę kończy wskazanie kierunków dalszych prac badawczych.

Development and sensitivity analysis of a technical object inspection model based on the delay-time concept use

In the presented paper, authors focus on the development of mathematical delay-time model for single-unit technical systems (technical objects) liable to costly failure. Failure is taken here to mean a breakdown or catastrophic event, after which the system is unusable until replacement. Implemented maintenance policy is the Block-Inspection Policy that assumes performing inspection actions at regular time intervals of T. In the perfect inspection case the availability and cost models are developed. This gives the possibility for analytical optimization of time between maintenance actions performance T for the infinite operational time of the system. Later, there is examined the compatibility of the developed analytical model with simulation results. The main target is to investigate what is the influence of the given model basic time components on the system availability ratio level and the system long-run expected maintenance costs. The analysis is conducted in the two main steps. The first one regards to analysis of expected number of events (failures, preventive replacements and inspection actions) in a single renewal cycle for the chosen range of time parameters: T and delay time h. In the next step, the availability ratio and long-run maintenance costs dependency on the chosen model’s time parameters is under consideration. At the end, the directions for further research work are defined.


SELECT PUBLICATION YEAR