ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Azlan Shah ALI

Predykcyjno-kosztowy model konserwacji budynku biurowego oparty o utrzymanie zależne od bieżącego stanu technicznego (CBM)

Koszty konserwacji budynków nieustannie rosną ze względu na nieodpowiednią konserwację. Z tej racji, niezbędne jest wypracowanie rozwiązań obniżających koszty konserwacji. Różne badania wykazały, iż charakterystyki utrzymania urządzeń zależnie od ich bieżącego stanu technicznego (condition-based maintenance, CBM) są bezpośrednio powiązane z wydajnością kosztu. Niniejszy artykuł stara się więc ustalić związek pomiędzy charakterystykami utrzymania budynków zależnie od ich bieżącego stanu technicznego a wydajnością kosztu. Następnie opracowano model regresji dla planowania konserwacji jak i predykcji. W badaniach użyto metody mieszanej łączącej badania kwestionariuszowe, wywiad oraz studium przypadku. Rezultaty podkreśliły, iż wiarygodność danych z konserwacji i informacji to najbardziej istotne charakterystyki CBM. W konsekwencji, wnioski z badań sugerują, iż planowanie i wdrożenie strategii utrzymania w zależności od bieżącego stanu technicznego powinno brać pod uwagę jej istotne charakterystyki i odwoływać się do wynikającego z niej modelu predykcji. Ponadto, praca zawiera zalecenia jakimi środkami można w praktyce poprawić istotne charakterystyki i wydajność kosztu.

Prediction cost maintenance model of office building based on condition-based maintenance

Building maintenance costs are continuously increasing as a result of poor maintenance. Consequently, there is an urgent need to develop solutions to reduce the maintenance costs. Various studies demonstrated that the characteristics of condition-based maintenance are directly related to the cost performance. Thus, this paper seeks to establish the relationships between the characteristics of condition-based maintenance and the cost performance. The researcher then developed a regression model for maintenance planning and prediction. The study adopted a mix method approach that includes questionnaire survey, interview, and case study. The findings highlighted the reliability of maintenance data and information as the most significant characteristic of conditionbased maintenance. Consequently, the study concluded that the planning and the application of the condition-based maintenance strategy should consider its significant characteristics and make reference to the resulting prediction model. Furthermore, the study recommended measures to improve the significant characteristics and the cost performance in practice.

Zastosowanie platformy programistycznej wspomagającej podejmowanie decyzji, opartej na procesie hierarchii analitycznej (AHP) w postępowaniu przetargowym na utrzymanie budynków. Przypadek malezyjskich uczelni publicznych

W niniejszej pracy przedstawiono platformę programistyczną wspomagającą podejmowanie decyzji opartą na procesie hierarchii analitycznej (AHP). Po wdrożeniu zaproponowanegoframeworku, weryfikowano jego wydajność, przydatność oraz wiarygodność jako narzędzia wspierającego pracowników utrzymania budynku przy wyborze najodpowiedniejszej metody przetargowej. Platformę opracowano w oparciu o technikę i zasady AHP. Jako narzędzia programistycznego użyto Expert Choice Software, za pomocą którego integrowano z frameworkiem wybrane kryteria i alternatywy. Weryfikację przeprowadzono na podstawie strukturalizowanego wywiadu z wybranymi dziewięcioma uczelniami publicznymi. Otrzymane oceny wykazały, że większość badanych postrzegało opracowaną platformę jako dobrą (65%) lub doskonałą (21%) pod względem wydajności, przydatności i wiarygodności. Przewiduje się, że proponowany framework wspomagający podejmowanie decyzji będzie stanowić użyteczne narzędzie doboru odpowiednich metod przetargowych dla instytucji zajmujących się obsługą techniczną.

Implementation of Analytic Hierarchy Process (AHP) decision making framework for building maintenance procurement selection: Case study of Malaysian public universities

In this paper, the proposed Analytic Hierarchy Process (AHP) based decision making framework was implemented and validated for its capability, applicability and validity in assisting building maintenance personnel to select the most appropriate procurement method. The decision making framework was developed based on AHP technique and principles. Expert Choice Software was employed as the development tool where the shortlisted criteria and alternatives were integrated within the framework. The validation process was carried out through a structured interview with nine public universities selected. The evaluations revealed that majority of the interviewees perceived that the framework developed was good (65%) and excellent (21%) in terms of capability, applicability and validity. The proposed decision making framework introduced expected to be a useful tool for maintenance organization that can assist them in decision making on selecting the most appropriate procurement method.