ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


badania eksperymentalne

Skrawanie toczeniem elementów o przekroju niekołowym

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych toczenia skrawaniem elementu metalowego o prostokątnym przekroju poprzecznym. Zaproponowano matematyczny opis takiego układu w postaci równań różniczkowych zawierających wzbudzenie parametryczne. W badaniach doświadczalnych wykazano związek pomiędzy częstością i amplitudą drgań a prędkością wrzeciona.

Non-circular cross-sectional elements turning

Analysis of a turning process of a workpiece with a rectangular cross section is presented in the paper. Results of experimental investigations are shown. A mathematical model of parametric vibrations caused by stiffness changing is also proposed. A connection between vibrations frequency and rotational speed of a chuck is proved on the basis of experiment.

Eksperymentalno-numeryczne badania pokrytycznych zachowań kompozytowych kolumn o przekroju omegowym

Przedmiotem badań jest cienkościenna belka wykonana z kompozytu węglowo-epoksydowego o przekroju otwartym. Zastosowanym materiałem był kompozyt o osnowie żywicy epoksydowej wzmacniany włóknami węglowymi systemu HexPly M12 (Hexcel). System M12 wykorzystywany jest w przede wszystkim w strukturach lotniczych i charakteryzuje się wysoką trwałością zmęczeniową oraz dobrymi właściwościami eksploatacyjnymi, przy stosunkowo niskim ciężarze własnym. Badania prowadzono w zakresie obliczeń numerycznych z wykorzystaniem MES oraz badań eksperymentalnych w stanie krytycznym i pokrytycznym. W prowadzonych badaniach do oceny stopnia wytężenia kompozytu wykorzystano kryterium tensorowe Tsai-Wu. Zastosowanym narzędziem numerycznym był program ABAQUS.

Experimental investigation of post-buckling behavior of composite column with top-hat cross-section

The object of this study is a thin-walled beam made of carbon-epoxy composite with open cross-section. The material used was a composite of epoxy matrix reinforced with carbon fiber (system HexPly M12, Hexcel). The M12 system is used above all in aircraft structures. It exhibits high fatigue durability and good maintenance properties at relatively low specific gravity. The research was lead as the FEM numerical analyses and experimental tests in buckling and post-buckling state, as well. In the conducted research in order to evaluate the effort ratio of the composite the Tsai-Wu tensor criterion was exploited. The numerical tool used was the ABAQUS software.

Badania eksperymentalne i modelowanie matematyczne jako skuteczne narzędzia oceny uszkodzeń taśm przenośnikowych

Jedną z głównych przyczyn uszkodzeń taśm przenośnikowych są naprężenia dynamiczne, które często prowadzą do zakończenia cyklu życia taśmy. Naprężenia dynamiczne powodują pojawienie się funkcji wytrzymałości zmęczeniowej w warunkach oddziaływania na taśmę tkaninową obciążenia ścinającego. Problem uszkodzeń taśm przenośnikowych można rozwiązać prowadząc obszerne badania doświadczalne w warunkach laboratoryjnych na skomplikowanych, specjalnie do tego celu stworzonych urządzeniach. Celem prezentowanej pracy było określenie zależności między siłami w taśmie przenośnika a masą materiału spadającego na taśmę oraz wysokością zrzutu, w oparciu o dane z przeprowadzonych badań doświadczalnych. Pomiary eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku badawczym zaprojektowanym w Instytucie Logistyki i Przemysłu Transportowego FBERG w Koszycach. Wyniki modelowania matematycznego wyraźnie pokazują, że proponowane modele regresji bardzo dobrze opisują rzeczywiste zachowanie taśm przenośnikowych podczas procesu produkcyjnego, w trakcie którego poddawane są one dynamicznym naprężeniom w wyniku oddziaływaniasiły uderzenia oraz sił rozciągających.

Experimental research and mathematical modelling as an effective tool of assessing failure of conveyor belts

One of the main causes of damage is their dynamic stress, which often ends the life-cycle caused end of conveyor belts. Dynamic stress leads to fatigue strength functions in shear loading of fabric conveyor belts. Damage of the conveyor belt can be solved by extensive experimental research in laboratory conditions on complex equipments made just for this purpose. The aim of the study is to determine the relation of power in the conveyor belt to the weight of the material which is falling onto a conveyor belt and to impact level height, which is based on data obtained in the experimental research. The experimental measurements have been performed on a test rig, which was developed at the Institute of Logistics and Transport Industry FBERG of Kosice. Results of mathematical modelling clearly say that proposed regression models describe real behaviour of the conveyor belts in productions during their dynamic stress as a result of the influence of shock and stretching forces very well.

Identyfikacja eksperymentalna kąta skręcenia ustroju nośnego pojazdu podczas testu statycznego i dynamicznego

Ustrój nośny pojazdu jest jednym z jego najbardziej obciążonych zespołów konstrukcyjnych. Jest to zespół o złożonej budowie przestrzennej, który musi być wystarczająco wytrzymały by wytrzymać zmienne obciążenia przez wiele lat eksploatacji pojazdu. Najbardziej obciążające są te obciążenia które wywołują skręcanie ustroju nośnego. Stąd ustrój nośny składa się najczęściej z podłużnic połączonych poprzeczami co w efekcie zapewnia dużą sztywność na zginanie i podatność na skręcanie. W artykule przedstawiono badania podwozia pojazdu kołowego wysokiej mobilności 6x6 przeznaczonego do połączenia z kontenerem 20-stopowym. Ustrój nośny pojazdu składa się z ramy głównej połączonej za pomocą połączeń podatnych z ramą pośrednią. Celem badań było sprawdzenie czy kąt skręcenia ustroju nośnego pojazdu w badaniach statycznych i dynamicznych nie wywołuje naprężeń wykraczających poza zakres dopuszczalny. Test statyczny został przeprowadzony najpierw tylko do ramy głównej w celu wyznaczenia jej sztywności skrętnej. Następnie ramy zostały połączone i wyznaczenie sztywności zostało powtórzone. W ramach testu koła znajdujące się w pojeździe po przekątnej zostały podniesione aż do utraty kontaktu z podłożem. Równocześnie rejestrowano przemieszczenie końców podłużnic ramy i odkształcenia w wybranych punktach, w których naklejono tensometry. Po skalibrowaniu układu pomiarowego przeprowadzono szereg testów przebiegowych z pojazdem całkowicie obciążonym ładunkiem. Zarejestrowane wartości odkształceń wykorzystano do wyznaczenia odkształcenia wypadkowego końców podłużnic ramy w funkcji rodzaju drogi oraz wpływu zamocowania kontenera na wypadkową sztywność skrętną ustroju pojazdu.

The experimental identification of torsional angle on a load-carrying truck frame during static and dynamic tests

The underframe of a truck is one of the most loaded parts of a vehicle. It is a spatial unit and it must be strong enough to withstand random loading within many years of maintenance. The most severe form of deformation is in torsion. So, frame side members are often made from elements with channel sections, rigid for bending and flexible for torsion. Authors have conducted the research of 6x6 high mobility wheeled vehicle assigned to 20-feet container. Their load-carrying structure is made from two separate underframes: longitudinal and auxiliary connected with bolted joints. The goal of the research was to check if the torsional angle of deformation of the underframe during static and dynamic tests is within an acceptable range. The static test was carried out for the main underframe first to assess the characteristic of torsional stiffness without the auxiliary frame. After connecting both frames together the measure was conducted again. In the experiment the diagonal wheels were lifted up and the resulting displacement of the ends of the frame side members was recorded. Simultaneously the strain at chosen points of the underframe was measured with a system of turned half bridge strain gauges. After calibrating the measuring system a second part of experiment was conducted within proving ground tests when the vehicle was fully loaded. The collected strain data at chosen points allowed for calculating the resultant displacement of the ends of the frame side members in function of sort of road and to indicate the influence of auxiliary frame on increasing the torsional stiffness of the underframe.

Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek ciągłych z uwzględnieniem zarysowania płyty

Praca prezentuje wyniki badań belek zespolonych, stanowiących modele reprezentatywnych elementów ustrojów nośnych obiektów technicznych (mostów) poddawanych zginaniu. Przyjęty rodzaj obciążenia oraz powstałych deformacji rozpatrywanego układu odpowiada warunkom eksploatacyjnym. Przedmiotem rozważań były belki zespolone typu stal-beton z łącznikami w postaci sworzni. Przeprowadzono badania eksperymentalne dźwigarów w skali zbliżonej do rzeczywistej pod obciążeniem statycznym odpowiadającym obciążeniu eksploatacyjnemu. Otrzymane wyniki posłużyły do budowy modelu numerycznego przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. Do opisu betonu wykorzystano nieliniowy model betonu plastycznego ze zniszczeniem, natomiast do opisu stali przyjęto model ciała sprężysto-plastycznego. Przeanalizowano dwa sposoby połączenia płyty betonowej z belką stalową: połączenie ciągłe oraz połączenie punktowe wykorzystując sztywne łączniki. Następnie przeprowadzono walidację przygotowanego modelu numerycznego belki. Dokonano porównania wybranych właściwości eksploatacyjnych badanych ustrojów, w oparciu o przyjęte kryteria.

Experimental and numerical studies of continuous composite beams taking into consideration slab cracking

This paper presents the results of studies conducted on composite beams which function as models of representative bridge deck elements subjected to bending. The adopted type of load and the resulting strain of the analysed system correspond to operating conditions. The subject of the studies was steel and concrete composite beams with fasteners in the form of pins. Experimental tests of girders were carried out on a near real-life scale under the static load corresponding to the operating load. The obtained results were used to build a numerical model using the finite element method. The non-linear concrete damage plasticity model was used to describe the concrete and the elastic-plastic body model was adopted to describe the steel. Two concrete slab – steel beam connection methods were analysed: a continuous connection and a spot connection using rigid fasteners. Next, the validation of the numerical model was performed. A comparison of the selected operating characteristics of the tested systems was made on the basis of the adopted criteria.

Strony