ISSN 1507-2711
Our IF is 0,505

Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)       Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin      Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

Submission On-Line

Publisher:
Polish Maintenance Society (Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation of National Maintenance Societies

Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e., Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

 

 

MOST CITED

Update: 2014-08-25

Title: RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
Author(s): Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 2(42)/2009  Pages: 4-7  Published: 2009
Times Cited: 17 (from All Databases)
Title: AN ANALYSIS OF DEGRADATION OF VEHICLES IN OPERATION
Author(s): Ryszard MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 1(37)/2008  Pages: 30-32  Published: 2008

Times Cited: 10 (from All Databases)
Title: EFFICIENT RELIABILITY ANALYSIS OF SYSTEMS WITH FUNCTIONAL DEPENDENCE LOOPS
Author(s):
Liudong XING, Joanne Bechta DUGAN, Brock A. MORRISSETTE
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 3(43)/2009  Pages: 65-69  Published: 2009

Times Cited: 9 (from All Databases)

Title: PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
Author(s): Grzegorz KRÓLCZYK, Maksymilian GAJEK, Stanisław LEGUTKO

Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: Vol. 15, No. 1, 2013 Pages: 62-65  Published: 2013
Times Cited: 8 (from All Databases)

Title: A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
Author(s):
Yan-Feng LI, Hong-Zhong HUANG, Yu LIU, Ningcong XIAO, Haiqing LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: Vol. 14, No. 3, 2012 Pages: 208-214  Published: 2012
Times Cited: 8 (from All Databases)

 

Visits since
10th May 2002

PageRank

badania symulacyjne

Simulation studies as the part of an integrated design process dealing with belt conveyor operations

This article presents simulation studies of transient working states of a conveyor as an indispensable, important part of the integrated process of its design. Simplified block diagrams and equations describe the structure of a dynamic model of a belt conveyor and a gravity take-up system. Results of simulation studies on the belt conveyor model have been compared to results of industrial tests carried out at the site of the conveyor operation using a mobile measurement system. The results of verifying the dynamic model have confirmed its utility for analysing dynamic phenomena occurring when the conveyor is operated, and demonstrated the complete suitability of simulation studies in the integrated process of designing belt conveyors.

Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu projektowania w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych

W niniejszym artykule przedstawiono badania symulacyjne nieustalonych stanów pracy przenośnika, jako nieodłączną i istotną część zintegrowanego procesu jego projektowania. Za pomocą uproszczonych schematów blokowych i równań, opisano budowę dynamicznego modelu przenośnika taśmowego oraz grawitacyjnego urządzenia napinającego taśmę. Wyniki testów symulacyjnych modelu przenośnika taśmowego porównano z wynikami badań przemysłowych, przeprowadzonych w miejscu eksploatacji przenośnika z wykorzystaniem mobilnego systemu pomiarowego. Wyniki weryfikacji modelu dynamicznego potwierdziły jego użyteczność w analizie zjawisk dynamicznych występujących podczas pracy przenośnika oraz wykazały pełną przydatność badań symulacyjnych w zintegrowanym procesie projektowania przenośników taśmowych.

The simulative tests of planetary-motion paddle – part II

The work presents the results of the simulative tests of paddle motion with planetary paddle drive and double planetary gear. The existing structure solution was modified to eliminate an undesirable effect of not mixed mass deposit near the container walls. There are presented the existing and modified mixer construction solutions, paths of blade motion as well as linear velocities in the function of a position.

Badania symulacyjne mieszadła z przekładnią planetarną – cz. II

W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych ruchu mieszadła napędzanego przekładnią planetarną oraz podwójną przekładnią planetarną. Zmodyfikowano istniejące rozwiązanie konstrukcyjne tak, aby wyeliminować niepożądany efekt zalegania niewymieszanej masy w rejonie ścianek pojemnika. Przedstawiono istniejące oraz zmodyfikowane rozwiązanie konstrukcyjne mieszadła, tory ruchu łopatek oraz prędkości liniowe łopatek w funkcji położenia.

The simulative tests of planetary-motion paddle – part I

The paper presents the simulative tests of the paddle motion driven with a planetary gear. For the existing construction solution such a number of satellite teeth (planetary wheels) was chosen so that mixture quantity deposited near the container walls could be reduced. The paths of mixer paddles motion were determined using the equations of projections on the axes of the Cartesian coordinate system. To choose the best solution out of these analysed there were applied two evaluation criteria - the maximal deflection of the mixer blade and the area under the paddle motion path. There were displayed the runs of mixer motion path prior to and after modification.

Badania symulacyjne mieszadła z przekładnią planetarną – cz.I

W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych ruchu mieszadła napędzanego przekładnią planetarną. Dla istniejącego rozwiązania konstrukcyjnego dobrano liczbę zębów satelitów (kół obiegowych) tak, aby zmniejszyć ilość mieszaniny zalegającej w rejonie ścianek pojemnika. Tory ruchu łopatek mieszadła wyznaczono wykorzystując równania rzutów na osie prostokątnego układu współrzędnych. W celu wybrania najkorzystniejszego rozwiązania spośród analizowanych wykorzystano dwa kryteria oceny - maksymalne wychylenie łopatki mieszadła oraz pole powierzchni pod torem ruchu łopatki. Przedstawiono przebiegi toru ruchu mieszadła przed i po modyfikacji.