ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 


 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Chenxi Liu

Ocena niezawodności naprawialnego systemu z misjami okresowymi za pomocą symulacji Monte Carlo w oparciu o modułowy model drzewa niezdatności z bramkami SEQ

System z misjami okresowymi (phased-mission system, PMS) to system, który wykonuje wiele następujących po sobie i nienakładających się na siebie zadań. W przypadku naprawialnych systemów PMS, analiza niezawodności jest o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ system naprawialny może wykonywać misje wielofazowe o bardziej różnorodnych wymaganiach. Poza tym systemy takie wymagają zastosowania różnych strategii utrzymania ruchu, co ma bezpośredni wpływ na procedurę analizy niezawodności. Większość badaczy bada naprawialne systemy PMS, które wykonują misje wielofazowe, w których czas trwania fazy jest wielkością deterministyczną, a misja kończy się niepowodzeniem, gdy system przechodzi ze stanu zdatności do stanu niezdatności W takich przypadkach najczęściej przyjmuje się, że uszkodzone elementy można naprawić o ile system pozostaje w stanie zdatności. Jednak wiele systemów stosowanych w praktyce (t.j. maszyny budowlane czy maszyny rolnicze) może wykonywać misje wielofazowe, w których czas trwania fazy jest wielkością niepewną, ograniczoną jedynie przez maksymalny czas trwania misji, w którym to czasie uszkodzone komponenty mogą być bezwarunkowo naprawiane, dzięki czemu system może zostać przywrócony do stanu zdatności. W porównaniu z pierwszym rodzajem naprawialnego PMS, w drugim, czasy trwania faz są zależne od siebie. Ponadto, w systemie tego typu, zarówno poszczególne elementy, jak i cały system mogą przechodzić ze stanu zdatności do stanu niezdatności i odwrotnie. Niniejsza praca wnosi nowy wkład w ocenę niezawodności naprawialnych systemów PMS, proponując nowatorską metodę, która polega na wykorzystaniu dynamicznego drzewa niezdatności do przeprowadzenia symulacji Monte Carlo (SEFTMC). Rozważane są dwa wymienione powyżej typy naprawialnego PMS. W naszej metodzie zaproponowano drzewo niezdatności z bramkami SEQ (SEFT), które pozwala poprawnie zobrazować logiczne zależności między systemem a jego komponentami w zakresie uszkodzeń. Do przeniesienia graficznego drzewa niezdatności (bez względu na jego rozmiar i złożoność) do modułowego modelu niezawodności wykorzystywanego w symulacji Monte Carlo, zastosowano udoskonaloną metodę reprezentacji algebry liniowej (I-LAR). Poprawność proponowanej metody wykazano na przykładzie numerycznym obejmującym dwa przypadki odpowiadające dwóm omawianym typom naprawialnego PMS.

Reliability assessment of repairable phased-mission system by monte carlo simulation based on modular sequence-enforcing fault tree model

Phased-mission system (PMS) is the system subject to multiple, consecutive and non-overlapping tasks. Much more complicated problems will be confronted when the PMS is repairable since the repairable system could perform the multi-phases mission with more diversity requirements. Besides, various maintenance strategies will directly influence the reliability analysis procedure. Most researches investigate those repairable PMSs that carry out the multi-phases mission with deterministic phase durations, and the mission fails once the system switches from up to down. In this case, one common maintenance strategy is that failed components are repairable as long as the system keeps in up state. However, many practical systems (e.g., construction machinery, agricultural machinery) may be involved in such multi-phases mission, which has uncertain phase durations but limited by a maximum mission time, within which failed components can be unconditional repaired, and the system can be restored from down state. Comparing with the former type of repairable PMS, the latter will also concern phase durations dependence, and both the system and components included have the state bidirectional transition. This paper makes new contributions to the reliability assessment of repairable PMSs by proposing a novel SEFT-MC method. Two types of repairable PMS mentioned above are considered. In our method, a specific sequence-enforcing fault tree (SEFT) is proposed to correctly depict failure logical relationships between the system and components included. In order to transfer the graphical fault tree (no matter its size and complexity) into a modular reliability model used in Monte Carlo (MC) simulation, an improved linear algebra representation (I-LAR) approach is introduced. Finally, a numerical example including two cases corresponding to the two types of repairable PMS is presented to validate the proposed method.