ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Daniela Marasová

Badania eksperymentalne i modelowanie matematyczne jako skuteczne narzędzia oceny uszkodzeń taśm przenośnikowych

Jedną z głównych przyczyn uszkodzeń taśm przenośnikowych są naprężenia dynamiczne, które często prowadzą do zakończenia cyklu życia taśmy. Naprężenia dynamiczne powodują pojawienie się funkcji wytrzymałości zmęczeniowej w warunkach oddziaływania na taśmę tkaninową obciążenia ścinającego. Problem uszkodzeń taśm przenośnikowych można rozwiązać prowadząc obszerne badania doświadczalne w warunkach laboratoryjnych na skomplikowanych, specjalnie do tego celu stworzonych urządzeniach. Celem prezentowanej pracy było określenie zależności między siłami w taśmie przenośnika a masą materiału spadającego na taśmę oraz wysokością zrzutu, w oparciu o dane z przeprowadzonych badań doświadczalnych. Pomiary eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku badawczym zaprojektowanym w Instytucie Logistyki i Przemysłu Transportowego FBERG w Koszycach. Wyniki modelowania matematycznego wyraźnie pokazują, że proponowane modele regresji bardzo dobrze opisują rzeczywiste zachowanie taśm przenośnikowych podczas procesu produkcyjnego, w trakcie którego poddawane są one dynamicznym naprężeniom w wyniku oddziaływaniasiły uderzenia oraz sił rozciągających.

Experimental research and mathematical modelling as an effective tool of assessing failure of conveyor belts

One of the main causes of damage is their dynamic stress, which often ends the life-cycle caused end of conveyor belts. Dynamic stress leads to fatigue strength functions in shear loading of fabric conveyor belts. Damage of the conveyor belt can be solved by extensive experimental research in laboratory conditions on complex equipments made just for this purpose. The aim of the study is to determine the relation of power in the conveyor belt to the weight of the material which is falling onto a conveyor belt and to impact level height, which is based on data obtained in the experimental research. The experimental measurements have been performed on a test rig, which was developed at the Institute of Logistics and Transport Industry FBERG of Kosice. Results of mathematical modelling clearly say that proposed regression models describe real behaviour of the conveyor belts in productions during their dynamic stress as a result of the influence of shock and stretching forces very well.

Ocena wpływu czynników na wytrzymałość na rozciąganie taśm przenośnikowych tkaninowo – gumowych

Metoda planowania eksperymentu (DOE) w artykule użyta do testowania napięcia taśm przenośnikowych tkaninowo – gumowych. Korzystanie z metody DOE były ustalonych poszczególnych czynników oraz ich interakcji ze danych uzyskanych w sposób doświadczalny. Czynniki i interakcje wpływające na wartość zmierzonej wytrzymałośći, a także określono modele regresji, wykazającego związki pomiędzy zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi. Model regresyjny przedstawia kompletny wieloczynnikowy eksperyment obejmujący podstawowe zmienne oraz ich interakcje.

Determination the effect of factors affecting the tensile strength of fabric conveyor belts

The Design of experiment (DOE) method was used in this paper to rubber conveyor belt tension testing. Using DOE method were from experimentally obtained data established effects of factors and interactions that affect the value of the measured strength and also were determined regression models, which apply input and output variables to the relation. The regression model presents the complete multifactor experiment that contains main factors and interactions.

Analiza właściwości wytrzymałościowych zużytych tkaninowych taśm przenośnikowych z różnymi typami rdzenia po renowacji górnej okładki

Przenośniki taśmowe znajdują zastosowanie jako urządzenia transportowe w wielu gałęziach przemysłu. Nośnym i pociągowym elementem przenośnika taśmowego jest taśma transportowa, która zbudowana jest z rdzenia i okładek. Podczas pracy, taśmy narażone są na obciążenia, które prowadzą do ich uszkodzenia. Dlatego konieczne jest aby taśma transportująca materiał posiadała wymagane właściwości mechaniczne. Kluczowymi właściwościami mechanicznymi taśmy przenośnikowej są właściwości wytrzymałościowe. Zależą one w dużym stopniu od tkaninowego rdzenia taśmy, a w szczególności od rodzaju materiałów, z których jest zbudowany, oraz typu włókien wchodzących w skład jego osnowy (biegnących w kierunku wzdłużnym) i wątku (w kierunku poprzecznym), jako że to właśnie rdzeń przenosi wszystkie naprężenia rozciągające taśmy przenośnika. Tkaninową taśmę transportową uważa się za materiał kompozytowy, składający się z rdzenia (poliamid P i poliamid–poliester EP) oraz warstw wierzchnich (okładek). Koszty taśmy stanowią 10–30% ceny całego przenośnika, dlatego do użycia powinno dopuszczać się jedynie takie taśmy przenośnikowe, które wykazują właściwości określone w odpowiednich normach. Przedmiotem artykułu są zużyte taśmy przenośnikowe z odnowioną górną okładką (odnowione taśmy przenośnikowe). Właściwości wytrzymałościowe wykorzystano do oceny przydatności odnowionych taśm do dalszego wykorzystania w warunkach praktycznych. W artykule przedstawiono analizę właściwości wytrzymałościowych odnowionych taśm tkaninowych w funkcji typu rdzenia. Zaobserwowane wyniki porównano stosując metodę DOE, analizę regresji i korelacji oraz metodę indukcji statystycznej. Wszystkie wnioski uzyskane w oparciu o wyżej wymienione metody są identyczne dla badanych właściwości wytrzymałościowych. Wyniki wskazują, że badane właściwości wytrzymałościowe taśm przenośnikowych nie ulegają istotnej zmianie po renowacji górnej okładki.

 

Analysis of tensile properties of worn fabric conveyor belts with renovated cover and with the different carcass type

Conveyors are the means of transportation used in many industries. The load-bearing and tractive component of a belt conveyor is a conveyor belt which consists of a carcass and cover layers. During an operation, belts are exposed to loads that cause damage to the belts. It is therefore necessary to ensure that a conveyor belt possesses required mechanical properties during the transport of material. The key mechanical properties of a conveyor belt are tensile properties. They are significantly affected by the fabric carcass of a conveyor belt. The tensile properties of conveyor belts are largely affected by the carcass materials. They are also affected by the types of fibres in the longitudinal (warp) and transverse (weft) directions of the fabric carcass because the carcass transfers all tensile stresses of the conveyor belt. A fabric conveyor belt is regarded as a composite material, consisting of the carcass (polyamide P and polyamide-polyester EP) and the cover layers. The costs of a conveyor belt represent 10-30 % of the price of the entire conveyor. It is therefore reasonable to prefer only those conveyor belts that show the properties prescribed by relevant norms. The subject of the article is worn conveyor belts with renovated top cover (renovated conveyor belts). The tensile properties are used to assess the suitability for further use of renovated conveyor belts in practice. The article presents the analysis of tensile properties of renovated fabric conveyor belts in relation to the carcass type. The observed results were compared applying the DOE method, regression and correlation analysis, and the method of statistic induction. All the conclusions, made based on the above-listed methods, are identical for the examined tensile properties. The results indicate that the examined tensile properties of conveyor belts have not undergone any significant change after the renovation of the top cover layer.


SELECT PUBLICATION YEAR