ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


David VALIŠ

Metody pośredniego badania starzenia się systemu

Obecnie wymagania systemu mogą być ustalane i oceniane w różny sposób. Mamy do dyspozycji wiele doskonałych opcji oceny stanu technicznego obiektów. Istnieje również wiele możliwości diagnozowania innych stanów. W artykule przedstawiono proces matematycznego przetwarzania, monitorowania i analizy danych eksploatacyjnych dotyczących oleju uzyskanych na podstawie spektrografii laserowej przeprowadzonej w ramach diagnostyki tribologicznej. Do analizy danych wykorzystano metody matematyczne oparte na szeregach czasowych oraz odpowiednie metody analizy i obliczania szeregów czasowych. Ponieważ dostępne dane sklasyfikowano jako rozmyte i niepewne, zastosowano System Wnioskowania Rozmytego FIS.

On approaches for non-direct determination of system deterioration

Nowadays the system requirements are set up and evaluated in various manners. We have plenty of excellent options available taking about an item technical state. We can also consider other states by many diagnostic options. The paper deals with the mathematical processing, monitoring and analysis of the oil field data got as a result from the laser spectrography in frame of the tribodiagnostic oil tests. The mathematical methods based on time series and their analysis and calculation processed by suitable method are used in the paper for oil data analysis. Due to the fact that the data sample is classified as fuzzy and uncertain from many reasons the FIS (Fuzzy Inference System) is used.

Wybrane zagadnienia dotyczące narażenia obiektów fizycznych na atak – stan wiedzy

W artykule omówiono wybrane aspekty narażenia obiektów fizycznych na atak w kontekście ochrony fizycznej. Określono możliwe zagrożenia wynikające z ataku terrorystycznego, zdefiniowano potencjalne cele ataku i podano ich charakterystyki, opisano zjawisko wytrzymałości obiektu na atak, oraz ustalono sposoby zmniejszania prawdopodobieństwa dotarcia do celu ataku terrorystycznego lub zwiększania odporności obiektu. Przedstawione wyniki odzwierciedlają bieżący stan wiedzy w dziedzinie ochrony fizycznej.

Selected aspects of physical structures vulnerability – state-of-the-art

The paper is to deal with the selected aspects of structures vulnerability in terms of the physical protection. It is going to specify possible risks following from a terrorist attack, define a potential target and its characteristics, describe the resistance of an object to an attack, and determine the ways to reduce the probability of reaching a terrorist target, or increase object resilience. The results we are going to introduce reflect current knowledge in the area of physical protection.

Wykorzystanie procesów dyfuzyjnych i logiki rozmytej do oceny podatności na zagrożenie

Ocena podatności na zagrożenie kluczowych obiektów infrastruktury jest głównym problemem rozpatrywanym w kontekście procesu niezawodności oraz zarządzania ryzykiem. Szczególną uwagę przywiązuje się do obiektów wysokiej rangi, takich jak elektrownie jądrowe. Pomimo ochrony tych obiektów, nadal istnieje pewien poziom potencjalnego ich zagrożenia. Celem artykułu jest opisanie możliwego sposobu zaatakowania obiektu z zamiarem dostania się do konkretnej jego części. Otrzymano kilka charakterystyk próby ataku ze strony przeciwnika. Do tego celu, jak również do zamodelowania zachowania przeciwnika, wykorzystano procesy dyfuzyjne.

Utilization of diffusion processes and fuzzy logic for vulnerability assessment

Assessing the vulnerability of critical infrastructure objects is of major concern when dealing with the process of dependability and risk management. Special attention is paid to the objects of higher interest, such as nuclear power plants. In spite of the protection of these objects, there is still a certain level of a potential threat. The aim of the paper is to describe a possible way of attacking on the object in order to get into a particular part of it. Several characteristics of an adversary´s attempt were obtained. For this reason as well as for modelling adversary´s behaviour diffusion processes have been used.

Ocena technicznej trwałości resztkowej silnika w oparciu o dane tribologiczne

Celem pracy jest ocena trwałości technicznej układu. W ocenie statystycznej technicznej trwałości resztkowej, wykorzystywane są duże ilości danych tribo-diagnostycznych. Dane te służą jako początkowe źródło informacji. Dostarczają informacji nt. cząsteczek zawartych w oleju, które świadczą o jego bieżącym stanie, jak również o stanie całego układu. Szczególny nacisk położono na cząsteczki, które uznano za godne uwagi i wartościowe. Tego rodzaju informacje mają duży potencjał techniczny i analityczny, który nie został jeszcze wystarczająco zbadany. Modelując występowanie cząsteczek w oleju, spodziewamy się określić najlepszy czas na przeprowadzenie konserwacji zapobiegawczej. Sposób modelowania i dalszej oceny oparto o konkretne charakterystyki analizy regresji, logiki rozmytej i procesów dyfuzyjnych-tj.proces Wienera. Śledząc wyniki modelowania możliwe będzie ustalenie reguł utrzymania urządzeń zależnie od ich bieżącego stanu technicznego (condition-based maintenance, CBM). Możliwości są jednak dużo większe, pozwalając także na planowanie eksploatacji rutynowej i zadań. Wszystkie powyższe kroki prowadzą do oszczędności.

Engine residual technical life estimation based on tribo data

The aim of the paper is to estimate a system technical life. When estimating a residual technical life statistically, a big amount of tribo-diagnostic data is used. This data serves as the initial source of information. It includes the information about particles contained in oil which testify to oil condition as well as system condition. We focus on the particles which we consider to be interesting and valuable. This kind of information has good technical and analytical potential which has not been explored well yet. By modelling the occurrence of particles in oil we expect to find out when a more appropriate moment for performing preventive maintenance might come. The way of modelling and further estimation is based on the specific characteristics of a regression analysis, fuzzy logic and diffusion processes – namely the Wiener process. Following the modelling results we could, in fact, set the principles of “CBM – Condition Based Maintenance”. However, the possibilities are much wider, since we can also plan in service operation and mission. All these steps result in inevitable cost saving which we would like to contribute to.