ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Donatas Paulauskas

Ograniczenia prędkości statków do niezawodnego utrzymania ścian nabrzeży zlokalizowanych przy kanałach nawigacyjnych w portach

Istnieje wiele portów, w których tory podejściowe lub wewnętrzne kanały nawigacyjne znajdują się obok ścian nabrzeży. W trudnych warunkach hydrometeorologicznych należy utrzymywać odpowiednią prędkość statku, aby zapewnić jego prawidłowe sterowanie podczas przemieszczania się przez kanał. Statki, które przepływają z dużą prędkością w pobliżu ścian nabrzeży, wywierają duże siły na zacumowane jednostki i negatywnie oddziałują na urządzenia cumownicze statków i ściany nabrzeży. Porty powinny zapewniać należyte utrzymanie oraz niezawodność ścian nabrzeży i urządzeń cumowniczych statków cumowanych przy nabrzeżach. W związku z tym ważne jest zbadanie sił interakcji podczas przemieszczania się statku w pobliżu jednostek przycumowanych przy nabrzeżu, aby znaleźć ograniczenia prędkości przepływającego statku w zależności od jego parametrów, odległości i warunków środowiskowych, co pozwoli zapewnić niezawodną eksploatację kanału nawigacyjnego. W artykule zbadane są uwarunkowania sił dynamicznych wywieranych przez przepływające statki, w tym możliwe siły zewnętrzne, które wpływają na zacumowane jednostki, urządzenia cumownicze i ściany nabrzeży. Opracowano metodologię oszacowania sił wywieranych na statek przycumowany przy nabrzeżu przez przepływającą obok jednostkę. Na podstawie wyników analizy studium przypadku zaproponowano zalecenia dotyczące ograniczeń w odniesieniu do statków przepływających w pobliżu statków przycumowanych przy nabrzeżu, które pozwolą zapewnić należytą eksploatację i niezawodność kanału nawigacyjnego i jego infrastruktury.

Ships speed limitations for reliable maintenance of the quay walls of navigation channels in ports

 

There is a number of ports where approach or inside navigation channels are located close to the quay walls. In difficult hydrometeorological conditions appropriate speed of ship is needed to keep proper ship’s steering while passing through channel. The ships that pass near the quay walls with high speed create high interaction forces on moored ships and negatively interact on their mooring equipment and quay walls. Ports should ensure relevant maintenance and reliability of quay walls and ships’ mooring equipment. That is why investigation of the ships interaction forces during ship passing near the ships moored to quay walls is very important to find limitations of the passing ship speed depending on passing ship’s parameters, distances and environmental conditions to provide reliable maintenance of navigation channel. In the article the conditions of dynamic forces caused by passing ships are investigated, including possible external forces influencing on moored ships, mooring equipment and quay walls. The methodology to assess the forces exerted on ship moored to quay wall by ship passing close to them is created. On the basis of the case study analysis results, the recommendations for the limitations to ships passing near the ships moored to quay walls were proposed that will allow providing relevant maintenance and reliability of navigation channel and its infrastructure.