ISSN 1507-2711
Our IF is 0,293

Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)       Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin      Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

Submission On-Line

Publisher:
Polish Maintenance Society (Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation of National Maintenance Societies

Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e., Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

 

 

MOST CITED

Title: RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
Author(s):  Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 4-7   Published: 2009 
Times Cited: 17
 Title: EFFICIENT RELIABILITY ANALYSIS OF SYSTEMS WITH FUNCTIONAL DEPENDENCE LOOPS
Author(s):  Liudong XING, Joanne Bechta DUGAN, Brock A. MORRISSETTE
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY  
Issue: 3   Pages: 65-69   Published: 2009
Times Cited: 9
 Title: A HIERARCHICAL DECOMPOSITION APPROACH FOR LARGE SYSTEM RELIABILITY ALLOCATION
Author(s): Xiao-Ling ZHANG, Hong-Zhong HUANG, Yu LIU
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY  
Issue: 3   Pages: 32-37   Published: 2009
Times Cited: 7
 Title: CONSTRUCTION OF DIAGNOSTIC MODELS OF THE STATES OF DEVELOPING FAULT FOR WORKING PARTS OF THE MULTI-BUCKET EXCAVATOR
Author(s): Marcin KOWALCZYK, Jerzy CZMOCHOWSKI, Eugeniusz RUSIŃSKI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 17-24   Published: 2009
Times Cited: 6
 Title: RELIABILITY - BASED DESIGN INCORPORATING SEVERAL MAINTENANCE POLICIES
Author(s): Zhonglai WANG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoping DU
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 4   Pages: 37-44   Published: 2009
Times Cited: 6

 

Visits since
10th May 2002

PageRank

FMEA

A reliability prediction method for diesel engine components based on FMEA

Reliability prediction involves reliability estimation of equipment or products prior to their production or modification by applying mathematical models and data before empirical data are available. It is an important part of reliability improvement work in the whole lifetime of a system. This paper focuses on the reliability prediction of diesel engine components. To reduce the time of gathering useful information and to improve prediction efficiency, a method integrated with design failure mode and effects analysis (FMEA) is proposed. The method is a modification of design similarity method in which the reliability of a new component is calculated by comparing its failure modes occurrence in the new design with the one of a similar existing component. An example about reliability prediction of a cylinder head gasket in a diesel engine is used to illustrate the proposed method.

Metoda przewidywania niezawodności elementów składowych silnika diesla oparta na analizie przyczyn i skutków uszkodzenia FMEA

Przewidywanie niezawodności polega na ocenie niezawodności urządzeń lub wyrobów z użyciem modeli i danych matematycznych przed wejściem tych pierwszych do produkcji lub ich modyfikacją, zanim dostępne są dane empiryczne. Jest to ważna część działań mających na celu poprawę niezawodności, jakie prowadzi się podczas całego czasu eksploatacji danego systemu. Artykuł koncentruje się na zagadnieniu przewidywania niezawodności elementów składowych silnika Diesla. Dla skrócenia czasu gromadzenia potrzebnych informacji oraz poprawy skuteczności predykcji zaproponowano metodę zintegrowaną z analizą przyczyn i skutków uszkodzenia (FMEA). Metoda stanowi modyfikację metody podobieństwa konstrukcyjnego (design similarity), w której niezawodność nowego elementu składowego oblicza się porównując występowanie przyczyn jego uszkodzeń w nowej konstrukcji z ich występowaniem w podobnym, już istniejącym elemencie składowym. Proponowaną metodę omówiono na przykładzie predykcji niezawodności uszczelki głowicy cylindra silnika o zapłonie samoczynnym.