ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Gintautas Bureika

Badanie problemów buksowania kołowego i sterowania procesu ślizgania w lokomotywach z silnikami trakcji asynchronicznej

Artykuł jest przeznaczony dla rozwiązania problemów regulowania i korekcji parametrów pracy przekładni lokomotywy z silnikiem trakcyjnym AC. Oceniając różne czynniki przyczepności koła lokomotywy z torem i osobliwości maszyn elektrycznych typu AC, w artykule przedstawiono nowe metody buksowania dynamicznego i sterowania procesu ślizgania przekładni lokomotywy dla systemów prądu AC/DC, AC/AC. Oceniając wpływ rodzaju charakterystyk mechanicznych silników trakcyjnych AC na formowanie procesu buksowania kół, w artykule przedstawiono strukturalne schematy sterowania procesów buksowania dynamicznego. Formowanie procesu buksowania par kół i warunki jego sterowania przedstawiono w wyrażeniu matematycznym i formie graficznej. W artykule zaprezentowano parametry buksowania dynamicznego i sterowania automatycznego procesu ślizgania dla lokomotywy systemów prądu AC/AC.

Investigation on wheel-sets slip and slide control problems of locomotives with ac traction motors

The article is dedicated to the solution of drive parameter adjustment and correction problems of AC traction motors. Having assessed different rail adhesion ratios and AC electrical machine operation peculiarities, there have been proposed new dynamic slip and slide process control methods to DC/AC, AC/AC current system locomotives. There is described the influence of mechanical characteristics of AC traction motors to the formation of wheel slip process and there are provided structural control schemes of the dynamic slip process. The slip process formation and control conditions for wheel pairs are provided in mathematical and graphical forms. There are provided automatic control parameters of dynamic slip and slide process for AC/AC current locomotives.

Zastosowanie procesu hierarchii analitycznej do oceny zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w odniesieniu do infrastruktury kolejowej

Najnowsze prace badawcze opisują proces hierarchii analitycznej jako nowy wielokryterialny model podejmowania decyzji służący rozwiązywaniu dużych, dynamicznych i złożonych problemów, które odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje, takie jak strategiczne planowanie zarządzania lub zasobów, uzasadnianie wprowadzenia nowych technologii lub określanie efektywności działania systemów. W pracy opisano zastosowanie procesu hierarchii analitycznej do oceny działania, przedstawiając studium przypadku dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego na Litwie. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że stosowanie metody procesu hierarchii analitycznej może pomóc menedżerom ds. sterowania ruchem kolejowym skutecznie oceniać obiekty infrastruktury kolejowej z punktu widzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz konstruować długoterminowe plany strategiczne mające na celu zapobieganie wypadkom na liniach kolejowych, nawet w trudnych warunkach gospodarczych i transportowych. Przedstawiono model oceny obiektów infrastruktury kolejowej z punktu widzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowany i zrealizowany przez autorów dla dwóch linii Kolei Litewskich. Na zakończenie, podano podstawowe wnioski i zalecenia.

Applying analytic hierarchy process to assess traffic safety risk of railway infrastructure

The Analytic Hierarchy Process is described in recent research works as an emerging multicriteria decision-making approach to solving large, dynamic, and complex problems, which reflect real situations, such as strategic planning of management or resources, justification of introducing new technologies or determining the effectiveness of systems’ operation. The paper presents an application of the Analytic Hierarchy Process to performance evaluation through a case study of Lithuanian railway traffic safety risk. The results of the performed study show that the application of the Analytic Hierarchy Process method can help railway traffic control managers effectively evaluate the railway infrastructure objects from the perspective of traffic safety risk and make longterm strategic plans for preventing the accidents on railway lines even under difficult economic and transportation conditions. A model for assessing railway infrastructure objectsfrom the perspective of traffic safety risk,developed and realized by the authors for Lithuanian Railways two real lines, is presented. Finally, basic conclusions and recommendations are given.

Prof. Leonas Povilas Lingaitis - OBITUARY

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) lost a long-term academic staff member, Head of Department of Railway Transport at the Faculty of Transport Engineering, Prof. Leonas Povilas Lingaitis. The professor passed away on 19 July 2013 after his illness at the age of 75.

The graduate of Kaunas Polytechnic Institute gained the mechanical engineering diploma in 1964 with the road construction machinery being his major. He worked in the construction bureau at the Radio Factory in Kaunas for 4 years before entering the Leningrad Polytechnic Institute in 1968. In 1971 Leonas P. Lingaitis was awarded the Doctor’s degree in technical sciences and came back to Lithuania to develop his career as an associate professor at Vilnius Gediminas Technical University (at that time – Vilnius Civil Engineering Institute). In 1972he worked at the Department of Automobiles and in 1985 he started working in the Department of Technologic Equipment. In 1988 Dr L. P. Lingaitis defended his thesis for Doctor Habilitus degree at Moscow Civil Engineering Institute and in 1990 was awarded the Professor’s title at his home institution.

In 1994 Prof. L.P. Lingaitis was appointed the Head of the newly established Department of Railway Transport at the Faculty of Transport Engineering, and worked there till his last days. The Professor was the Dean of the Faculty of Transport Engineering in the period of 1998–2007.

Prof. Leonas Povilas Lingaitis was the coordinator of a variety of contracts for the research and expert analysis ordered by companies. He was the initiator, the leader, the author and co-author of more than 250 scientific articles, the author of a monograph and the co-author of two monographs. The Professor’s mission in education resulted in his authorship of several manuals and 8 textbooks published for the university students. In 2002 the Ministry of Education and Sciences of the Republic of Lithuania granted L.P. Lingaitis with the state outstanding researcher’s award. In the period of 2003–2006 the Professor won awards for his manuals “Railway Coach Maintenance”, “Diagnostic Analysis of Rail Coaches”, “Maintenance and Reliability of Railway Coaches”.In 2006 on the occasion of VGTU 50th anniversary L. P. Lingaitis was awarded the University golden medal for the professor’s fruitful academic activity and devotion to the academic community. In 2013 the Senate of Vilnius Gediminas Technical University conferred Leonas Povilas Lingaitis the title of Professor Emeritus.

Professor initiated and actively promoted the cooperation between the Department of Railway Transport and “Lithuanian Railways” Plc. Leonas Povilas Lingaitis was elected the member of Railway transport committee in the Lithuanian Confederation of Industrialists (LPK), a member of Technical Council in “Lithuanian Railways” Plc., a member of the Engineering Industries Association in Lithuania, and a member of Research and Information Technology Council in the Ministry of Transport and Communications. In 2004 the professor was awarded the name of a “Distinguished Railman” for his active scientific support and influence to the company “Lithuanian Railways”, he was also selected the Chairman of the Union of the Narrow Gauge Railway in Lithuania. Prof. Leonas P. Lingaitis actively participated in international research projects, made over 40 scientific presentations in international conferences. He was involved in partnership activities with the colleagues of the relevant institutions and companies in Latvia, Belorussia, Poland and Ukraine. The professor was the member of editorial boards of two international scientific journals and the member of scientific committee of 5 international scientific conferences.

The colleagues will remember Leonas Povilas Lingaitis as a competent, and demanding leader, and at the same time hardworking, open to suggestions and a kind person.

Everyone who knew the Professor will always keep a bright memory of him. God bless Prof. Leonas Povilas Lingaitis.

 

prof. Gintautas BUREIKA

Podejście do modelowania stałego procesu międzyawaryjnego odnowy wieloelementowej floty pasażerskiej

Znaczna część wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo kolejowe z tytułu eksploatacji taboru kolejowego, to wydatki na konserwację i naprawy. Jednakże, należy pamiętać, że liczba prac remontowych jest wprost proporcjonalna do średniego wieku floty taboru lub jej niezawodności. Przy odnawianiu istniejącej floty kilkudziesięciu pojazdów kolejowych, wprowadzenie nowych pojazdów zmniejsza ogólną ilość awarii floty proporcjonalnie do liczby nowo nabytych pojazdów. W artykule przedstawiono koncepcję stworzenia modelu intensywności uszkodzeń taboru pasażerskiego w funkcji przebiegu kilometrowego. Zgodnie z tym modelem, można stworzyć algorytm odnowy floty pojazdów, z wykorzystaniem którego można maksymalnie ograniczyć wahania średniej intensywności uszkodzeń floty oraz osiągnąć najbardziej dokładną korelację między liczbą uszkodzeń a średnim przebiegiem pojazdów floty. W ten sposób przedsiębiorstwo kolejowe ma szansę uniknąć nieplanowanych wydatków na naprawy pojazdów podczas nieprzewidzianych okresów wzmożonej awaryjności. Zaproponowano metodę SPLINE, za pomocą której można określić zależność awaryjności pojazdu od jego przebiegu kilometrowego. Zastosowanie tej metody pozwala ustalić zmiany w stałym procesie międzyawaryjnym zależne od przebiegu, co z kolei pozwala na modelowanie intensywności uszkodzeń floty według algorytmu wprowadzania nowo nabytych pojazdów do eksploatacji.

Approach modelling of constant interfailure process of renewal multi-unit fleet

While railway companies operate rolling-stock, a substantial part of its expenses goes to maintenance and repair. However, the amount of repair works is directly proportional to the average age of a rolling-stock fleet or its reliability. When renewal an existing fleet of a few dozen rolling-stocks, the installation of the new vehicles reduces the overall failure amount of the fleet proportionally to the number of acquired vehicles. This article provides a concept for creating the model of a passenger rollingstock's failure intensity according to the mileage. According to this model, a vehicle fleet renewal algorithm can be created and used in order to limit the fluctuation of the fleet's average failure intensity as much as possible and to achieve the most accurate correlation between the number of failures and the fleet's average mileage. Thus a railway company has an opportunity to avoid the unplanned expenses for repairing the vehicles during the unforeseen failure peaks. The SPLINE method is proposed in order to indicate the vehicle failure flow's dependency on the vehicle mileage. After using this method to indicate the variation of the fleet's constant interfailure according to the mileage, the fleet's failure intensity can be modelled according to the algorithm of installing the acquired vehicles for operation.

Wpływ wzbudzania zewnętrznego na właściwości dynamiczne stołu wibroizolacyjnego

W artykule omówiono dostępne publikacje naukowe dotyczące oceny częstotliwości podstawowej paneli przekładkowych z wykorzystaniem parametru bezwymiarowego. Analizowano wydajność stołu optycznego wyposażonego w podpory wibroizolacyjne w niskim (1-50 Hz) i wyższym (500-1200 Hz) zakresie częstotliwości. Doświadczenia dotyczące charaketrystyk przenoszenia drgań prowadzono z zastosowaniem aparatury do wzbudzania drgań i innych specjalnych urządzeń badawczych. Określono właściwości dynamiczne i zakres wykorzystania stołu jako tłumika drgań o niskiej częstotliwości. Dokonano teoretycznej i eksperymentalnej analizy modalnej głównej części systemu – górnej powierzchni stołu. Analiza ta pozwoliła wyodrębnić cztery częstości drgań własnych z wyższego zakresu częstotliwości. Wyniki badań potwierdzają niezawodność stołu wibracyjnego oraz określają strefy jego eksploatacji wykazujące niekorzystne właściwości

Effect of external excitation on dynamic characteristics of vibration isolating table

Scientific publications available on sandwich panels in evaluating fundamental frequency with a non-dimensional parameter have been discussed in this article. Effectiveness of optical table with pneumatic vibration insulation supports have been analysed in low (1-50) Hz and higher (500-1200) Hz frequency range. Experiments of vibration transmissibility performed using vibration excitation apparatus and other special test equipment. The dynamics characteristics and application ranges of a table as low frequency vibration damper have been defined. Theoretical and experimental modal analysis of the main part of the system – top surface of table – has been performed. This analysis enabled to determine four resonant eigen-frequencies at higher frequency range. Research results show the reliability of vibration table usage and the dangerous zones of its exploitation.

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR