ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Grzegorz DZIENISZEWSKI

Analiza możliwości doładowania silnika o ZI zasilanego gazem LPG

W pracy dokonano przeglądu systemów doładowania i układów nasilania gazem I.PC]. Wybrano powiązania optymalne dla silnika PN 1600. Metodą symulacji komputerowych określono parametry doładowania i parametry regulacyjne doładowanego silnika gazowego. Wskazano na problemy techniczne doładowanych silników o zapłonie iskrowym i ich ekologiczne zalety silników gazowych. Uzyskane podczas symulacji numerycznych wskaźniki pracy silnika zasilanego LPG doładowanego mechanicznie, porównano ze wskaźnikami silnika wolnossącego zasilanego benzyną i gazem.

An analysis of the supercharge possibilities of a spark-ignition LPG engine

The paper gives a review of supercharge and LPG feed systems. The optimum solutions for a PN 1600 engine were selected. The computer simulation method was used to define the supercharge and control characteristics of a supercharged gas engine. Technical problems of spark-ignition supercharged engines and ecological advantages of gas engines were discussed. The numerical simulation working coefficients for a mechanically supercharged l.PG engine and a petrol and gas normally aspirated engine were compared.

Wybrane problemy zasilania silników Diesla nisko przetworzonym olejem rzepakowym

Przedstawiono własności nisko przetworzonego (tzw. surowego) oleju rzepakowego pod kątem stosowania do napędu silników spalinowych. Opracowano koncepcję układu dwupaliwowego dzięki, któremu możliwa jest prawidłowa praca silnika zasilanego olejem rzepakowym. Zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań trakcyjnych i laboratoryjnych. Wskazano na problemy techniczne i prawne stosowania oleju rzepakowego do napędu pojazdów.

The selected problems of feeding Diesel engines with low-processed rape oil

The properties of low-processed (the so called 'raw') rape oil in view of its use for combustion engines feeding were presented. A concept of a bi-fuel system was worked out enabling the correct working of an engine fed with rape oil. The results obtained so far in traction and laboratory tests were presented. The technical and legal issues connected with rape oil use for vehicle driving were pointed out.

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zasilania autobusów miejskich gazem CNG na przykładzie Rzeszowa

Przedstawiono własności gazu CNG w aspekcie wykorzystania go do napędu autobusów miejskich. Przeprowadzono analizę ekonomiczną adaptacji autobusu z silnikiem o ZS na zasilanie gazem CNG oraz analizę ekonomiczną zakupu autobusu fabrycznie przystosowanego do zasilania gazem. Rozważono koszty eksploatacji w ujęciu kosztów paliwa oraz amortyzacji środka trwałego. Zaprezentowano spektakularne parametry proekologiczne autobusów zasilanych gazem CNG w odniesieniu do pojazdów zasilanych olejem napędowym. Wykazano ekologiczną i ekonomiczną celowość stosowania gazu CNG do napędu autobusów miejskich.

The economic and ecological aspects of driving city buses with CNG gas on an example of Rzeszów

The CNG gas properties were presented in view of its application for driving city buses. An economical analysis was carried out of an adaptation of a bus with a ZS engine for feeding with CNG gas as well as an economic analysis of a purchase of a bus originally constructed for gas feeding. Exploitation costs were considered concerning both the fuel costs and allowance for depreciation of the capital assets. Spectacular pro-ecological parameters were presented for the buses fed with CNG gas compared to the vehicles fed with engine oil. The ecological and economic efficiency of using CNG gas for driving city buses was proved.