ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Grzegorz Zając

Analiza doboru mieszanek paliwowych biopaliwa i oleju napędowego w aspekcie emisji spalin

W artykule przedstawiono wyniki badań toksyczności spalin silnika S-4002 zasilanego mieszakami oleju napędowego i estru metylowego oleju rzepakowego. Celem pracy byfo określenie składu mieszanek pod względem toksyczności spalin.

An analysis of the selection of biofuel and engine oil mixtures in view of exhaust fumes emission

The paper presents results of research on the toxicity of fumes from an S-4002 engine driven by mixtures of engine oil and methyl ester of rape oil. It has aimed at the determination of mixture contents in view of the fumes toxicity.

Analiza zmian parametrów pracy silnika o ZS zasilanego mieszaniną oleju napędowego i estrów etylowych oleju rzepakowego

W pracy przedstawiono analizę wpływu mieszanin paliwowych zawierających estry etylowe oleju rzepakowego (FAEE) na parametry pracy silnika o ZS. Badania przeprowadzono na silniku typu 2CA90 zainstalowanym na stanowisku dynamometrycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie do zasilania mieszanek paliwowych zawierających 1-5% estrów etylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego powoduje zmianę parametrów energetycznych pracy silnika wysokoprężnego.

Analysis of work parameters changes of diesel engine powered with diesel fuel and faee blends

Analysis of influence of fuel blends containing rape oil esters (FAEE) on diesel engine work parameters were presented in this paper. Research was conducted on engine type 2CA90 installed on dynamometric stand. Relying on undertaken research it was noted that utilization of fuel blends containing 1-5% of fatty acids ethyl esters causes changes of energetic work parameters of diesel engine.

Kinetyka zmian lepkości kinematycznej olejów silnikowych w warunkach eksploatacji

Niniejszy artykuł opisuje odrębne degradacje 5 olejów silnikowych pochodzących od różnych producentów, należących do tej samej klasy lepkościowej wg SAE. Analizowano kierunek oraz nasilenie zmian lepkości kinematycznej w temperaturze 40ºC oraz 100ºC. W ramach zaprezentowanego eksperymentu zostały obserwowane zmiany w olejach silnikowych występujące w trakcie rzeczywistej eksploatacji, w warunkach które można określić jako „trudne” tzn. częste uruchamianie silnika, jazda na krótkich odcinkach, przedłużona praca silnika na biegu jałowym. Oleje były eksploatowane w samochodach osobowych stanowiących jednolitą flotę 25 pojazdów. Lepkość kinematyczna wyznaczana była zgodnie z normą EN ISO 3104. Uzyskane zależności pozwoliły na opracowanie statystycznego modelu, umożliwiającego dokonywanie punktowych predykcji przeciętnych wartości lepkości kinematycznej dla zadanej wielkości przebiegu. Uzyskane wyniki mogą okazać się pomocne podczas podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących okresu eksploatacji olejów silnikowych.

The kinetics of changes in kinematic viscosity of engine oils under similar operating conditions

The article describes the processes of degradation of five engine oils offered by different manufacturers, but belonging to the same SAE class of viscosity. The direction and intensity of changes in kinematic viscosity measured at two temperatures (40°C and 100°C) have been analyzed. As part of the experiment, the changes in engine oils occurring during actual operation have been observed. The conditions of which can be described as “severe”, i.e. frequent starting of the engine, short distance driving, extended engine idling. All engine oils were operated in passenger cars of a uniform fleet of 25 vehicles. Kinematic viscosity was determined in accordance with the EN ISO 3104. The obtained results have led to the development of a statistical model enabling to calculate average predictive values of kinematic viscosity for a given mileage. The results may facilitate decision-making regarding the service life of engine oils.

Ocena zmian charakterystyk pienienia olejów silnikowych użytkowanych w warunkach jazdy miejskiej

Celem opracowania była analiza zmian charakterystyk pienienia olejów silnikowych użytkowanych w warunkach jazdy miejskiej. W związku z realizacją sformułowanego celu oznaczono skłonność do pienienia oraz trwałość piany dla 23 próbek oleju, według normy ASTM D 892. Próbki oleju pochodziły z samochodów stanowiących jednolitą flotę pod względem: marki, typu oraz warunków pracy silnika. Zależności przebiegu eksploatacyjnego badanych samochodów, z ilością i trwałością piany, w przepracowanych olejach silnikowych sprawdzono poprzez zastosowanie wykresów rozrzutu z linią regresji, współczynnikiem korelacji oraz 95%-owym przedziałem ufności. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że skłonność do tworzenia piany dla olejów świeżych charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Największą skłonność do pienienia w temp. 24°C i 93°C (Sekwencja I i II) zaobserwowano dla dwóch (z pięciu) grup olejowych. Potwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy przebiegiem badanych pojazdów a poziomami poszczególnych charakterystyk pienienia.

Evaluation of engine oil foaming tendency under urban driving conditions

The purpose of the article was to analyze the foaming tendency of engine oils used under excessive operating conditions. To achieve this end, foaming characteristics were determined for 23 oil samples in three measurement sequences. Foaming tendency was measured using the ASTM D 892 standard method, which consists in assessing foaming tendency of the liquid and foam stability. The cars used in the tests were uniform in terms of brand, type and operating conditions. The relationship between the mileage of the cars tested and the volume as well as stability of foam in used engine oils were presented using scatter plots with regression lines, correlation coefficient and 95% confidence interval. Based on the obtained results it was found that foaming tendency for new oils is characterized by high variability. The strongest foaming tendency at 24°C and 93°C (Sequence I and II) was observed for two out of five oil groups. Statistically significant differences were found between mileage and foaming tendency/foam stability for individual oils tested.


SELECT PUBLICATION YEAR