ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


imperfect maintenance

Particle Swarm Optimization Fuzzy Systems for the Age Reduction Imperfect Maintenance Model

This research includes two topics: (1) the modeling of periodic preventive maintenance policies over an infi nite time span for repairable systems with the reduction of the degradation rate after performing an imperfect preventive maintenance (PM) activity; (2) the parameter estimation of failure distribution and the restoration effect of PM from the proposed PM policy for deteriorating systems. The concept of the improvement factor method is applied to measure the restoration effect on the degradation rate for a system after each PM. An improvement factor is presented as a function of the system's age and the cost of each PM. A periodic PM model is then developed. The optimal PM interval and the optimal replacement time for the proposed model can be obtained by minimizing the objective functions of the cost rate through the algorithms provided by this research. An example of using Weibull failure distribution is provided to investigate the proposed model. The method is proposed to estimate the parameters of the failure process and the improvement effect after each PM by analyzing maintenance and failure log data. In this method, a PSO-based method is proposed for automatically constructing a fuzzy system with an appropriate number of rules to approach the identifi ed system. In the PSO-based method, each individual in the population is constructed to determine the number of fuzzy rules and the premise part of the fuzzy system, and then the recursive least-squares method is used to determine the consequent part of the fuzzy system constructed by the corresponding individual. Consequently, an individual corresponds to a fuzzy system. Subsequently, a fi tness function is defi ned to guide the searching procedure to select an appropriate fuzzy system with the desired performance. Finally, two identifi cation problems of nonlinear systems are utilized to illustrate the effectiveness of the proposed method for fuzzy modeling.

Model optymalizacji przeglądów w warunkach niepełnej konserwacji oparty o trójfazowy proces uszkodzenia

Łożyska toczne są jednymi z najczęściej stosowanych i jednocześnie najbardziej narażonych na uszkodzenia części składowych, układów złożonych. Monitorowanie stanu odgrywa bardzo istotną rolę w utrzymaniu dostępności układów i zmniejszeniu kosztów ich obsługi. Metoda impulsów uderzeniowych (SPM) jest powszechnie stosowaną techniką służącą do pomiaru stanu pracy łożysk tocznych, który reprezentowany jest za pomocą kodu trzech kolorów, na przykład, zielonego, żółtego i czerwonego. W artykule zaproponowano model przeglądów oparty na trójfazowym procesie uszkodzenia, który ma na celu optymalizację częstotliwości przeglądów łożysk poprzez minimalizację oczekiwanych kosztów przypadających na jednostkę czasu. Pojęcie trójfazowego procesu uszkodzenia pozwala podzielić żywotność łożyska na trzy fazy przed wystąpieniem uszkodzenia: fazę dobrego stanu, fazę drobnych defektów i fazę poważnych defektów. Podział ten odpowiada kodowi trzech kolorów SPM. Biorąc pod uwagę konieczność smarowania łożysk po zdiagnozowaniu, podczas przeglądu w warunkach przemysłowych, wystąpienia fazy drobnych defektów, zakładamy, że konserwacja w czasie takiego przeglądu jest konserwacją niepełną. Koncepcja proporcjonalnego obniżenia wieku służy do modelowania wpływu niepełnej konserwacji na chwilowe wartości intensywności fazy drobnych defektów, fazy poważnych defektów oraz uszkodzeń. Gdy podczas przeglądu stwierdzi się, że łożysko jest w fazie poważnych defektów, przeprowadza się pełną konserwację. Uszkodzenie zostaje wykryte zaraz po jego wystąpieniu, i wtedy należy dokonać natychmiastowej wymiany łożyska. Pod koniec artykułu, przedstawiono przykład numeryczny, który ilustruje wydajność proponowanego modelu.

Strategia sekwencyjnej konserwacji zapobiegawczej z uwzględnieniem cech losowej korekcji i losowej redukcji wieku

W literaturze, temat konserwacji niepełnej został szeroko zbadany i wiele z opisywanych badań traktuje wydajność konserwacji niepełnej jako wartość stałą. W rzeczywistości jednak wydajność konserwacji należy traktować jako wielkość losową, ponieważ nie można jej dokładnie określić ze względu na brak wystarczających danych i / lub różnice między poszczególnymi systemami. W niniejszej pracy zaproponowano model hybrydowy konserwacji niepełnej łączący pojęcia parametrów losowej korekcji i losowej redukcji wieku. Na podstawie proponowanego modelu hybrydowego losowej konserwacji niepełnej przebadano strategię sekwencyjnej konserwacji zapobiegawczej przeprowadzanej okresowo w czasie wolnym od pracy; omawianą strategię konserwacji zoptymalizowano za pomocą algorytmu genetycznego (GA). Proponowaną metodę zilustrowano przykładem liczbowym oraz omówiono na przykładzie pompy wtryskowej paliwa do silników wysokoprężnych.

Inspection optimization model with imperfect maintenance based on a three-stage failure process

Rolling element bearings are one of the most widely used and vulnerable components in complex systems. The condition monitoring work is very critical for sustaining the system’s availability and reducing the maintenance cost. Shock pulse method (SPM) is a common technique to measure the operating condition of rolling bearings as a three color scheme, e.g., green, yellow and red. This paper proposes an inspection model based on a three-stage failure process which aims to optimize the inspection interval of bearings by minimizing the expected cost per unit time. The three-stage failure process divides the bearings life into three stages before failure: good, minor defective and severe defective stages, corresponding to the three color scheme of SPM. Considering the need to lubricate bearings when the minor defective stage is identified by inspection in industrial applications, we assume that maintenance at the time of inspection identifying the minor defective stage is imperfect. The concept of proportional age reduction is used to model the effect of imperfect maintenance on the instantaneous rates of the minor defective stage, the severe defective stage and failure. Perfect maintenance however is carried out if inspection detects bearings being in the severe defective stage. Failure can be found once it occurs and replacement has to be implemented immediately. Finally, a numerical example is presented to illustrate the effectiveness of the proposed model.

Sequential preventive maintenance policies with consideration of random adjustment-reduction features

In existing literature, imperfect maintenance has been widely studied and many studies treat the effectiveness of imperfect maintenance as a fixed constant. In reality, it is more realistic to regard the maintenance efficiency as a random quantity as it may not be precise value due to the lack of sufficient data and/or the variation from system to system. In this paper, a hybrid imperfect maintenance model with random adjustment-reduction parameters is proposed, and a maintenance policy, namely the sequential preventive maintenance in periodic leisure interval, is studied based on the proposed hybrid random imperfect maintenance model, and the corresponding maintenance strategy is optimized by the genetic algorithm (GA). A numerical example and an example of the fuel injection pump of diesel engines are presented to illustrate the proposed method.


SELECT PUBLICATION YEAR