ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 




http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 



Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Jarosław Selech

Poissonowskie strumienie uszkodzeń w prognozowaniu kosztów obsług korekcyjnych floty pojazdów

Utrzymanie wysokiej efektywności użytkowania floty pojazdów publicznego transportu masowego stawia przed operatorem wiele wyzwań. Wśród nich planując okresowe działania eksploatacyjne operator powinien uwzględniać oceny możliwości pojawiania się niespodziewanych awarii pojazdów oraz kosztów ich usuwania w ramach tak zwanych obsług korekcyjnych. Ze względu na losowy charakter awarii pojazdów dla utrzymania efektywnej i bezpiecznej ich eksploatacji niezbędna okazuje się wiedza dotycząca procesów stochastycznych. Sformułowany w tytule problem badawczy wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Modelowane są więc koszty obsług korekcyjnych pojazdów, tj. koszty, które nie są uwzględniane w ich przeglądach planowych i nie obciążają prewencyjnych napraw. Koszty robót korekcyjnych i koszty wymiany uszkodzonych części powstają niespodziewanie w losowych chwilach użytkowania środków transportu, zwykle między okresowymi przeglądami. W niniejszej pracy, ze względu na różnorodność procesów uszkadzania poszczególnych części pojazdu, przedstawiono metody i zastosowania stochastycznego modelowania dla prostych strumieni uszkodzeń, których modelem jest proces Poissona. Podstawą zastosowania przedstawionych metod jest zidentyfikowanie tych części pojazdu, które uszkadzają się zgodnie z tym procesem. Oceny parametrów procesów uszkodzeń poszczególnych części pojazdów dokonywane są na podstawie bazy danych eksploatacyjnych jednorodnej floty pojazdów eksploatowanych przez 5 lat. Wraz z upływem czasu baza danych eksploatacyjnych jest dynamicznie uzupełniana o nowe zdarzenia. Na podstawie danych rzeczywistych o obsługach korekcyjnych wyróżnionej grupy uszkadzających się części pojazdów pokazano możliwości i ograniczenia praktycznych zastosowań procesu Poissona do oceny ryzyka poniesienia kosztów w dalszym procesie eksploatacji floty.

Poisson-distributed failures in the predicting of the cost of corrective maintenance

Maintaining high efficiency of using the fleet of public mass transport vehicles puts many challenges ahead of the operator. Among them, when planning periodic operational activities, the operator should take into account the assessment of possible unexpected vehicle failures and the costs of their removal under the so-called corrective maintenance. Due to the random nature of vehicle breakdowns, knowledge about stochastic processes is necessary to maintain their efficient and safe operation. The research problem formulated in the title meets these needs. Therefore, the costs of corrective maintenance of vehicles are modelled, i.e. the costs that are not included in the scheduled maintenance costs and are not related to preventive maintenance. The costs of corrective maintenance and the costs of replacement of damaged parts are unexpectedly created at random moments of operating means of transport, usually between scheduled maintenance. Due to the variety of failure processes of individual parts of the vehicle, the methods and applications of stochastic modelling for simple failures modelled by the Poisson process are presented in this paper. The basis for the application of the presented methods is to identify those parts of the vehicle that are damaged in accordance with this process. The assessment of parameters of failure processes of individual vehicle parts is made on the basis of the operational database of a homogeneous fleet of vehicles operated for 5 years. The operational database is dynamically updated with new events. On the basis of actual data on corrective maintenance of a distinguished group of damaged parts of vehicles, the possibilities and limitations of practical applications of the Poisson process to assess the risk of incurring costs in the further process of fleet operation were shown.

Zagregowane kryterium wyboru rozkładu czasu do uszkodzenia elementów pojazdów szynowych

W pracy przedstawiono zagregowaną metodę doboru dystrybuant hipotetycznych do dystrybuanty empirycznej. Metoda miała na celu identyfikację czasu niezawodnej pracy odnawialnego obiektu technicznego poprzez zastosowanie trzech kryteriów, w których użyto następujących statystyk: zmodyfikowanej statystyki Kołmogorowa-Smirnowa (MK-S), statystyki średniego odchylenia bezwzględnego dystrybuanty hipotetycznej od empirycznej oraz statystyki obliczanej na podstawie zlogarytmowanej funkcji wiarygodności. Wartości tych statystyk posłużyły do rangowania jedenastu rozkładów prawdopodobieństwa. Dane dla których dokonano obliczeń dotyczyły uszkodzeń zamka kabiny motorniczego jakie odnotowano w ciągu pięciu lat użytkowania floty 45 tramwajów. Przed obliczeniem statystyk wyznaczono dystrybuantę empiryczną badanego elementu przy pomocy estymatora Kaplana-Meiera, a następnie przy użyciu metody największej wiarygodności oszacowano parametry uwzględnionych w badaniach rozkładów hipotetycznych. Po wyznaczaniu parametrów nastąpiło rangowanie rozkładów hipotetycznych według wartości otrzymanych dla każdego z przyjętych kryteriów, im mniejsza wartość dla danego kryterium tym wyższa pozycja w rankingu, świadcząca o lepszej jakości dopasowania według danego kryterium. Po ustaleniu rankingu według kryteriów zgodności, każdemu z kryteriów zgodności dopasowania dystrybuant modelowych do empirycznej nadano wagi. Następnie na podstawie uzyskanych trzech rankingów oraz wag nadanych poszczególnym kryteriom zgodności wyznaczana jest zagregowana miara zgodności (oznaczona DESV), która służy do wyznaczania najlepszego rozkładu prawdopodobieństwa. W prezentowanej metodzie przyjęto, że najmniejsza wartość DESV wyznacza najlepiej dopasowany rozkład hipotetyczny. W przypadku badanego elementu rozkładem tym okazał się uogólniony rozkład gamma. Pokazano, że na podstawie zagregowanego kryterium uwzględniającego trzy statystyki zgodności dopasowania zwiększa się wiarygodność estymacji rozkładu czasu pracy do uszkodzenia, unikając tym samym błędów jakie można popełnić uzależniając się tylko od jednej z nich.

An aggregate criterion for selecting a distribution for times to failure of components of rail vehicles

This paper presents an aggregate method of selecting a theoretical cumulative distribution function (CDF) for an empirical CDF. The method was intended to identify the time of reliable operation of a renewable technical object by applying three criteria based on the following statistics: the modified Kolmogorov–Smirnov (MK-S) statistic, the mean absolute deviation of the theoretical CDF from the empirical CDF, and a statistic calculated on the basis of a log-likelihood function. The values of these statistics were used to rank eleven probability distributions. The data for which calculations were made concerned failures of the driver’s cab lock recorded during five years of operation of a fleet of 45 trams. Before calculating the statistics, the empirical CDF of the examined component was determined using the Kaplan–Meier estimator, and then, using the method of Maximum Likelihood Estimation, the parameters of the analysed theoretical distributions were estimated. The theoretical distributions were then ranked according to the values obtained for each of the assumed criteria: the lower the value for a given criterion, the higher the ranking position, indicating a better fit according to that criterion. Then, based on the three rankings and on weights assigned to the individual criteria, an aggregate criterion (referred to as DESV) was implemented to select the best-fitting probability distribution. The method assumes that the lowest DESV value corresponds to the best-fitting theoretical distribution. In the case of the examined component, this was found to be the generalised gamma distribution. It is shown that if the final decision is based on the aggregate criterion, which takes into account the three criteria for goodness of fit, the reliability of the estimation of the time-to-failure distribution increases, and thus mistakes resulting from the use of only one of the criteria can be avoided.