ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.145
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2017-11-16

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 40
2. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 28
3. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 24
5. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 23
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 22
7. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 21
8. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 21
9. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 18
10. PRODUCTIVITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT IN TURNING INCONEL 718 ALLOY - CASE STUDY
By: Zebala, Wojciech; Slodki, Bogdan; Struzikiewicz, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15   Issue: 4   Pages: 421-426   Published: 2013

Times Cited: 17
 

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe liczniki


Jerzy BIENIEK

Operational tests of a dual-rotor mini wind turbine

The article presents the results of wind-tunnel tests and field studies of a mini dual-rotor wind turbine. The first stage involved testing of an open-circuit wind tunnel built with the aim of performing laboratory tests. The coefficient of uneven air stream distribution at a rated speed was 1.7%, while the index of turbulence intensity in the entire measurement range was between 1.2 and 1.8%. The mini wind turbine was equipped with rotors with new design blades. Compared to the blade designs used in mini wind turbines available on the market, the blades used in the present study were characterized by an efficiency of 0.28. The results of performance tests in the wind tunnel were evaluated statistically using Pearson correlation coefficients and Spearman’s rank. We examined the relationship between a dependent variable (power P) and independent variables (average air stream speed V, incidence angle of the blades of the first rotor α1, incidence angle of the blades of the second rotor α2, and the distance between the rotors l). The analysis showed, as expected, that the strongest correlation was between power and speed of the air stream. While incidence angles of the two rotors also affected the turbine’s power, no such effect was observed for changes in the distance between the rotors. Field tests confirmed the findings and observations made in the wind tunnel.

Badania eksploatacyjne dwuwirnikowej mini elektrowni wiatrowej

W artykule przedstawiono wyniki badań dwuwirnikowej mini elektrowni wiatrowej przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym oraz w terenie. W pierwszym etapie testowano zbudowany w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych tunel aerodynamiczny o konstrukcji otwartej. Wyznaczony współczynnik nierównomierności strugi powietrza przy prędkości nominalnej wynosił 1,7%, natomiast wskaźnik intensywności turbulencji w całym zakresie pomiarowym zawierał się w granicach 1,2-1,8%. Budując mini elektrownię wiatrową wyposażono ją w wirniki w których zastosowano nową konstrukcję łopat. Zastosowane łopaty w porównaniu do zbliżonej konstrukcji łopat stosowanych w mini elektrowniach dostępnych na rynku charakteryzowały się sprawnością wynoszącą 0,28. Po wykonanych badaniach eksploatacyjnych w tunelu aerodynamicznym uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej z wykorzystaniem współczynników korelacji liniowej Pearsona oraz rangi Spearmana. Zbadano zależności między zmienną zależną (moc P) oraz zmiennymi niezależnymi (średnie prędkości strugi powietrza V, kąt zaklinowania łopat pierwszego wirnika α1, kąt zaklinowania łopat drugiego wirnika α2, odległości pomiędzy wirnikami l). Na podstawie analizy, zgodnie z oczekiwaniem, stwierdzono, że najsilniejsza korelacja występuje w odniesieniu do prędkości strugi powietrza. Wpływ na moc mają także kąty zaklinowania na obu wirnikach, natomiast nie stwierdzono takiego wpływu w przypadku zmian odległości pomiędzy wirnikami turbiny. Badania w terenie potwierdziły ustalenia i spostrzeżenia poczynione w tunelu aerodynamicznym.

Application of the multi-plane sieve for the harvester-thresher cereals cropping under the conditions of sloping areas

The paper presents the operational testing results of a multi-plane sieve prototype used on a harvester-thresher model NEW HOLLAND BIZON Z-058. The testing performed under the conditions of sloping areas showed that the sieve improved the harvester-thresher operation limiting the losses to 0,05% - 0,3% range at grain purity ranging 95,5% to 99,6% depending on the sieve adjustment.

Zastosowanie sita wielopłaszczyznowego do kombajnowego zbioru zbóż w warunkach terenów nachylonych

W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych prototypowego sita wielopłaszczyznowego zastosowanego w kombajnie zbożowym NEW HOLLAND BIZON Z-058. Badania przeprowadzone w warunkach terenów nachylonych wykazały, że badane sito polepsza pracę kombajnu zbożowego ograniczając straty ziarna do 0,05% przy jego czystości zawierającej się w zakresie od 95,5% do 99,6% w zależności od ustawienia parametrów pracy sita.

A review of the research work on the impact of the geometry of the inclined adjustable section sieve on its screening ability

The paper reviews the studies aimed at finding the solution to guarantee the full effectiveness of segregation and cleaning of the treshing mass for the combine-harvester operating on the slope up to 150. These investigations were carried out with the adjustable section sieves shaped in a cylindrical, canopy or longitudinal two-plane form.

Przegląd prac badawczych nad wpływem geometrii nachylonego sita żaluzjowego na jego przesiewalność

W niniejszym artykule przedstawiono prace badawcze poszukujące rozwiązania zapewniające pełną skuteczność segregacji i czyszczenia masy poomłotowej podczas pracy kombajnu na terenach o nachyleniu do 150. Badania prowadzono nad zastosowaniem sit żaluzjowych ukształtowanych cylindrycznie, daszkowo i wzdłużnie dwupłaszczyznowo.

Operational effectiveness of a sieve- aerodynamic separator under the conditions of the variable load of sieves

It was found on the basis of the testing conducted that the supporting air flow essentially affected the effectiveness of the aerodynamic separation on a laterally inclined sieve. As a result of the choice of the air flow in side fans the zones of increased cleaning effectiveness were determined.

Wheat grain separation on a canopy sieve

The paper deals with the operation of a new adjustable canopy sieve fitted for combine-harvesters. The general aim of the study was to find such a construction solution for a cleaning unit that the unit could be able to work properly on the slopes and there would be no need to level a whole harvester. A canopy sieve meets the requirements, a study concluded.

Separacja ziarna pszenicy na sicie daszkowym

Praca przedstawia działanie nowego sita żaluzjowego typu " daszkowego "przystosowanego do pracy w kombajnach zbożowych. Głównym celem badań było znalezienie takiego rozwiązania konstrukcyjnego zespołu czyszczącego, który pracowałby prawidłowo na terenach nachylonych i równocześnie nie wymagałby poziomowania całego kombajnu. Badania dowiodły, że sito daszkowe spełnia te wymagania.

Strony