ISSN 1507-2711
Our IF is 0,505

Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)       Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin      Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

Submission On-Line

Publisher:
Polish Maintenance Society (Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation of National Maintenance Societies

Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e., Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

 

 

MOST CITED

Update: 2014-08-25

Title: RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
Author(s): Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 2(42)/2009  Pages: 4-7  Published: 2009
Times Cited: 17 (from All Databases)
Title: AN ANALYSIS OF DEGRADATION OF VEHICLES IN OPERATION
Author(s): Ryszard MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 1(37)/2008  Pages: 30-32  Published: 2008

Times Cited: 10 (from All Databases)
Title: EFFICIENT RELIABILITY ANALYSIS OF SYSTEMS WITH FUNCTIONAL DEPENDENCE LOOPS
Author(s):
Liudong XING, Joanne Bechta DUGAN, Brock A. MORRISSETTE
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 3(43)/2009  Pages: 65-69  Published: 2009

Times Cited: 9 (from All Databases)

Title: PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
Author(s): Grzegorz KRÓLCZYK, Maksymilian GAJEK, Stanisław LEGUTKO

Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: Vol. 15, No. 1, 2013 Pages: 62-65  Published: 2013
Times Cited: 8 (from All Databases)

Title: A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
Author(s):
Yan-Feng LI, Hong-Zhong HUANG, Yu LIU, Ningcong XIAO, Haiqing LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: Vol. 14, No. 3, 2012 Pages: 208-214  Published: 2012
Times Cited: 8 (from All Databases)

 

Visits since
10th May 2002

PageRank

koszt cyklu życia

Cost-type function analysis in dynamic design under uncertainty

Dynamic design under uncertainty considering lifecycle issue has become more and more attractive in the engineering design. One of more important task is to calculate the life cycle cost in the design, which used as objective function or constraints. Life cycle cost is the total cost incurred in the life cycle of a product, including design, development, production, operation, maintenance, support and disposal cost. In this paper, we analyze several life cycle cost models and illustrate their applications. Then we build dynamic design-for-reliability, design-to-reliability and robust design models by considering the life cycle cost models. These models can help engineers to make a reliable and robust design for a product or system by considering the life cycle issues.

Analiza funkcji opisującej koszty w dynamicznym projektowaniu w warunkach niepewności

Dynamiczne projektowanie w warunkach niepewności uwzględniające problem cyklu życia staje się coraz bardziej atrakcyjnym podejściem w projektowaniu inżynieryjnym. Jednym z ważniejszych zadań jest obliczenie na etapie projektowania kosztu cyklu życia, który można wykorzystać jako funkcję celu lub jako ograniczenie. Koszt cyklu życia to suma wszystkich kosztów poniesionych podczas cyklu życia produktu, wliczając w to koszty projektu, rozwoju, produkcji, eksploatacji, obsługi, wspomagania obsługi oraz likwidacji. W artykule analizujemy kilka modeli kosztu cyklu życia i ilustrujemy ich zastosowania. Następnie, biorąc pod uwagę modele kosztu cyklu życia, budujemy modele projektowania zorientowanego na niezawodność (design-for-reliability models), projektowania w granicach zadanej niezawodności (design-to-reliability models) oraz projektowania odpornego (robust design model). Modele te, poprzez uwzględnienie problemów związanych z cyklem życia, mogą pomagać inżynierom w przygotowaniu niezawodnych i odpornych projektów produktów bądź systemów.