ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Krzysztof KUJAN

Statystyczna analiza tolerancji

W artykule omówiono podstawowy tolerowania wymiarów części maszyn oraz zasady statystycznej analizy tolerancji wymiarów. W statystycznej analizie tolerancji uwzględniono podstawowe parametry określające stabilność procesu technologicznego. Do tych parametrów zaliczono odchylenie od symetrii i koncentrację. Analizę statystyczną przeprowadzono dla pięciu przypadków niestabilności procesu, wyznaczając tolerancję rzeczywistą oraz prawdopodobieństwo wstąpienia błędu I-go rodzaju dla określonej tolerancji konstrukcyjnej.

Statistical analysis of tolerance

The paper indicates the grounds for tolerating machine elements' dimensions as well as presents principles of statistical analysis of dimensional tolerance. Statistical analysis of tolerance comprises basic parameters defining stability of technological process such as deviation from the symmetry and concentration. The analysis was carried out for 5 cases of process instability, indicating real tolerance and probability of occurring type 1 error for a specified structural tolerance.

Badania i analiza powtarzalności rozkładu odchyłek geometrycznych w procesie obróbki skrawaniem

W artykule przedstawiono analizę i wyniki badań powtarzalności charakterys. yk statystycznych procesu obróbki skrawaniem. Omówiono podstawowe modele statystyczne procesów do których można dopasować badany proces. Badania powtarzalności oparto na monitorowaniu parametrów rozkładu odchyłek geometrycznych w cyklach pomiędzy kolejnymi zmianami ostrzy skrawających. Analiza zagadnienia omawia procedurę wyznaczania charakterys. yk statystycznych badanego procesu oraz powtarzalności podstawowych parametrów rozkładu odchyłek geometrycznych. Jako podstawowe parametry rozkładu odchyłek przyjęto wartość średnią odchyłek wymiaru, odchyłek kształtu oraz odchylenia standardowe odchyłek wymiaru i odchyłek kształtu. Wyniki badań i wyznaczonych statystycznie akceptowalnych granic zmienności badanego procesu przedstawiono na wykresach.

Investigations and analysis of repeatability of geometric deviation distribution in the machining process

The paper presents an analysis and the results of investigations of the statistical characteristics of repeatability of the machining process. Basic statistical process models, to which the investigated process can be fi tted, are discussed. The investigations of repeatability are based on monitoring of the parameters of geometrical deviation distribution in the cycles between the successive changes of cutting tool points. The paper discusses a procedure for determining the statistical characteristics of the process investigated and the repeatability of basic parameters of distribution of geometrical deviations. The mean value of dimension deviations and shape deviations, and standard deviations of dimension and shape deviations were assumed as the basic parameters of deviation distribution. The results of the investigations as well as the statistically determined acceptable variation limits of the process investigated are presented in graphs.

Wyznaczanie liczebności pomiarów odchyłek geometrycznych w statystycznej ocenie procesu

W artykule przedstawiono analizę metod wyznaczania liczebności próbki jednostek wyrobów wymaganych do statystycznej oceny procesu obróbki. Omówiono metody ustalania liczebności próbki oparte na pojęciu zmiennej standaryzowanej, na wartości krytycznej statystyki t- Studenta i na analizie graficznej wartości krytycznych statystyki t. Dodatkowo przeprowadzono praktyczną weryfikację analizowanych metod uwzględniając w badaniach ocenę wartości średniej i oszacowanie odchylenia standardowego odchyłek geometrycznych. Wyniki analiz i badań przedstawiono w postaci graficznej i tabelarycznej.

Determination of the number of geometric deviation measurements in statistical evaluation of a process

The article presents an analysis of the methods of determining the size of a sample of product units required for the statistical evaluation of the process of machining. Discussed are sample size determination methods based on the concept of standardized variable, the critical value of Student's t-statistic, and the graphic analysis of critical values of the t statistic. Additionally, a practical verifi cation of the analyzed methods was conducted, taking into account the estimate of the mean value and the estimation of the standard value of geometric deviations. The results of the analyses are presented graphically and in tabular form.


SELECT PUBLICATION YEAR