ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Leszek Michalak

Wytwarzanie masowo-spektrometryczne badania klasterów gazowych

Nazwa "klastery" jest powszechnie używana do opisu układu atomów, które są. zbyt duże by zaliczać je do molekuł i jednocześnie są zbyt matę by traktować je jako mikrokryształy ciała stałego. Motywację do badania klasterów stanowi chęć poznania w jaki sposób, wraz ze wzrostem klasterów, fizyczne właściwości małych klasterów ewoluują w stronę własności ciała stałego. Najbardziej powszechną metodą używaną do produkcji wiązek molekularnych zawierających klastery jest adiabatyczny wypływ gazu. Praca ta przedstawia stosowany w naszym laboratorium układ do wytwarzania wiązek klasterów, oparty na podwójnie ogniskującym, sektorowym spektrometrze mas.

Production and mass spectrometric study of gaseous clusters

The term "clusters" is usually used to describe aggregates of atoms that are too large to be refined to as molecules and too small to represent tiny pieces of a solid stale. A motivation for studying clusters is the desire to understand how the physical properties of small clusters evolve with size into properties of bulk matter. An adiabatic expansion of gas is the most commoniy used technique to produce the molecular beam containing clusters. A detailed view of the cluster beam production, electron ionisation source and ion extraction optics of the double focussing sector field mass spectrometer used in our laboratory, is presented m this paper.

Spektrometr mas z pomiarem czasu przelotu jonów w Zakładzie Fizyki Stosowanej UMCS

Spektrometria mas oparta na pomiarze czasu przelotu jonów jest obecnie szeroko stosowaną techniką ich rozdzielania. Główne zalety takich spektrometrów to praktycznie nieograniczony zakres analizowanych mas, stosunkowo prosta konstrukcja oraz możliwość detekcji ciężkich molekuł. Praca przedstawia rozwiązania konstrukcyjne i parametry pomiarowe spektrometru mas z pomiarem czasu przelotu jonów zbudowanego w Zakładzie Fizyki Stosowanej Instytutu Fizyki UMCS.

The time of flight mass spectrometer in the Division of Applied Physics of Maria Curie-Skłodowska University

Time of flight mass spectrometry (TOF-MS) is a common technique used to resolve mass difference of ions. The main advantages of such systems are practically unlimited mass range, straightforward construction and possibility of high masses of molecules detection. This work presents construction and measurement parameters of the time of flight mass spectrometer built in the Division of Applied Physics, Institute of Physics, Maria Curie-Sktodowska University.

Laserowa jonizacja próbki wspomagana matrycą

Laserowa jonizacja próbki wspomagana matrycą (MALDI - Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization) jest nową metodą stosowaną w spektrometrii masowej od polowy lat osiemdziesiątych w badaniach ciężkich biomolekuł. Wykorzystuje ona stalą matrycę, która pełni kluczową rolę w ich procesach jonizacyjnych. Procesy te (desorpcja, jonizacja) inicjuje tutaj krótkotrwały (kilka nanosekund) impuls światła laserowego. Dzięki tzw. "miękkiej" jonizacji w metodzie MALDI znajduje ona zastosowanie w badaniach ciężkich biomolekuł takich jak peptydy, białka, kwasy karboksylowe i wiele innych. W artykule zawarte są podstawy dotyczące spektrometrii masowej związków biologicznych, a także informacje na temat procesu jonizacji za pomocą desorpcji laserowej. Ponadto zaprezentowane są wyniki najnowszych badań przeprowadzonych metodą MALDI w Zakładzie Fizyki Stosowanej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Matrix assisted laser desorption/ionization

MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption and lonization) is a quite new method used in the mass spectrometry since the middle of eighties in studies of heavy biomolecules. It uses a solid matrix that is crucial in the ionization processes of macromolecular substances. These processes (desorption and ionization) are initiated by a few nanoseconds laser pulse. Because of its "softness", MALDI has the application in the analysis of biomolecules such aspeptides, proteins, carbohydrates, oligonucleodites and others. This article presents basics of the biomolecule mass spectrometry first of all, but also some general pieces of information about sample ionization processes by MALDI. Some of the results obtained by using TOF spectrometer, in the Division of Applied Physics, Institute of Physics, Marie Curie-Sklodowska University, are also presented.