ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Leszek PIASECZNY

Wykorzystanie pomiaru emisji związków toksycznych do oceny stanu technicznego węzła tlok-pierścień-cylinder okrętowego silnika spalinowego

W artykule przedstawiono metodę pomiaru emisji związków toksycznych do oceny stanu technicznego zespołu tłok-pierścień-tuleja cylindrowa. Na przykładzie okrętowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym przedstawiono model energetyczny powstawania związków toksycznych w wyniku spalania. Przedstawiono również wyniki badań symulacyjnych oraz badań silnikowych wpływu nieszczelności pierścieni na emisję związków toksycznych.

Utilisation of measurements concerning emission of toxic compo-unds for evaluation of technical conditions of pi-ston-piston ring-cylinder assembly in the marinę combustion engine

Measurment method of toxic compounds emission for evaluation of technical cndition of P-R-C assembly (piston-piston ring-cylinder) is presented in the paper. Basing on machine fuel SI engine, energetical model of toxic compounds formation during combustion is described by the authors. Results of simulations and laboratory researches ofpiston ring leak influence on toxic compounds emission arę presented, as well.

Projektowanie zmiany posadowienia maszyn na podkładki odlane z polimeru na przykładzie mechanizmów siłowni okrętowej

Przedstawiono wady posadawiania mechanizmów siłowni okrętowej na fundamentach przez sztywne podkładki stalowe i korzyści posadawiania ich przez odlewane na miejscu podkładki polimerowe. Na przykładzie siłowni okrętu projektu 206 przedstawiono projekt zamiany sztywnych podkładek stalowych na podkładki polimerowe przy posadawianiu mechanizmów na fundamentach.

Designing of power plant rechocking using a pourable polymer on example of ship's power plant

The disadvantages of rigid, steel chocking and the advantages of chocking with on site poured polymer of the marine plant machinery were presented. On example of the 206 ship project power plant the proposal for replacement of the rigid steel on polymer chocks for the machinery foundation were presented.

Modelling the mechanical properties of screw propellers for selection of the technology of their repairs

During repairing screw propellers by welding and plastic deformation it is indispensable to know their material features and strength properties relative to the propeller part subject to repair. The authors have conducted statistical and empirical research aimed at determining those features depending on the propeller's chemical composition and blade thickness.

Wspomnienie o komandorze profesorze Leszku Piasecznym

Kmdr prof. dr hab. inż. Leszek Piaseczny urodził się 01.01.1947 r. w Puławach. W 1968 r. ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej w Gdyni uzyskując tytuł inżyniera mechanika w specjalności „Maszyny i siłownie okrętowe” i stopień wojskowy podporucznika marynarki. W 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, nadany uchwałą Rady Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej.

W 1995 r. Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej nadała dr Leszkowi Piasecznemu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

W 1996 r. dr hab. inż. Leszek Piaseczny został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Marynarki Wojennej.

Profesor Leszek Piaseczny pełnił w latach 1993 – 2003 funkcję szefa Oddziału Naukowego Akademii Marynarki Wojennej, a następnie był w latach 2003 – 2006 Komendantem-Dziekanem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. W 2003 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Leszkowi Piasecznemu tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Zainteresowania naukowe Profesora Leszka Piasecznego były związane z eksploatacją i konstrukcją obiektów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem techniki okrętowej i silników spalinowych.

Profesor Leszek Piaseczny prowadził badania naukowe w zakresie trwałości i niezawodności okrętowych systemów technicznych oraz optymalizacji systemów obsługi technicznej okrętów, m.in. technologii napraw okrętowych tłokowych silników spalinowych oraz zastosowania kompozytów polimerowych w procesach naprawy okrętowych urządzeń technicznych. Na szczególną uwagę zasługują pionierskie prace Profesora, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w zakresie silników spalinowych.
Badania Profesora nad emisją zanieczyszczeń okrętowych z silników spalinowych przyniosły praktyczne efekty.

Ogólny dorobek naukowy Profesora obejmuje autorstwo 3 monografii naukowych, 2 patenty, ponad 200 artykułów naukowych.

Profesor Leszek Piaseczny wypromował 4 doktorów, był recenzentem wielu rozpraw doktorskich i przewodów habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora.

Profesor Leszek Piaseczny był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz członkiem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Profesor był członkiem Rady Naukowej kwartalnika Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

Był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów i magistrów inżynierów, cenionym wykładowcą, autorem nowatorskich wykładów i seminariów dyplomowych.

Swą niekwestionowaną pozycję zawodową Profesor łączył z bogatą osobowością humanisty, erudyty w wielu dziedzinach kultury. Dzięki swej aktywności, wiedzy i poziomowi naukowemu, a także wyjątkowo pozytywnym cechom swej osobowości, Profesor Leszek Piaseczny był postacią powszechnie szanowaną i lubianą.

Zmarł 4 kwietnia 2014 po długiej i ciężkiej chorobie.

Prof. Zdzisław Chłopek

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR