ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Leszek Ułanowicz

Modelowanie procesu wywołującego zacieranie adhezyjne (sczepianie) w parach precyzyjnych hydraulicznych urządzeń regulacyjnych

Brak pełnej wiedzy w zakresie wpływu warunków pracy par precyzyjnych zespołów hydraulicznych na charakter powstawania w nich procesów destrukcyjnych powoduje, że na etapach projektowania i wytwarzania nie uwzględnia się tych warunków. Jednym z takich mało opisanych zagadnień są czynniki wywołujące zacieranie adhezyjne (sczepianie), powstające w procesie wzajemnego oddziaływania powierzchni suwakowych par hydraulicznych urządzeń regulacyjnych przy obciążeniu kontaktowo-wibracyjnym. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę i mechanizmy wywołujące zacieranie adhezyjne (sczepianie) w hydraulicznych parach precyzyjnych urządzeń regulacyjnych przy obciążeniu kontaktowo-wibracyjnym. Zaprezentowano model opisujący proces wywołujący zacieranie adhezyjne w suwakowej parze hydraulicznej przy jej obciążeniu kontaktowo – wibracyjnym. Model pozwala przeprowadzić zarówno jakościową, jak i ilościową analizę wpływu parametrów wibracji i obciążenia na wystąpienie zacierania adhezyjnego (sczepiania) w suwakowych parach hydraulicznych urządzeń regulacyjnych. Praktyczne wykorzystanie modelu wymaga określenia wartości współczynników charakteryzujących intensywność odtwarzania i opór ścierania tlenków metalu ze współpracujących powierzchni pary hydraulicznej. Przedstawiono empiryczną metodę szacowania współczynników modelu i przykład szacowania współczynników modelu dla ogranicznika narastania ciśnienia.

Modelling of a process, which causes adhesive seizing (tacking) in precise pairs of hydraulic control devices

Lack of complete knowledge in the scope of the impact of operating conditions of precise pairs of hydraulic units on the character of the destructive processes arising in them, results in not taking these conditions into account at the early stages of design and manufacturing. One of such little described issues are factors causing adhesive seizing (tacking), created during the process of interaction between slider surfaces of pairs of hydraulic control devices under contact-vibration load. The articles presents general characteristics and mechanisms causing adhesive seizing (tacking) in precise pairs of hydraulic control devices under contactvibration load. It also presents a model describing the process, which causes adhesive seizing (tacking) in a slider hydraulic pair under contact-vibration load. The model allows to carry out both, qualitative, as well as quantitative analysis of the impact of vibration and load parameters on the occurrence of adhesive seizing (tacking) in slider pairs of hydraulic control devices. Practical application of the model requires the determination of the values of coefficients, which characterise the intensity of restoration and seizing resistance of metal oxides on cooperating surfaces of a hydraulic pair. An empirical method for estimating coefficients of the model and an example of estimating model coefficients for a pressure increase limiter were presented.

Metoda szacowania trwałości lotniczych napędów hydraulicznych

W dotychczasowej praktyce szacowania trwałości zespołów lotniczych napędów hydraulicznych stosowany jest wariant, który wymaga prowadzenia długotrwałych badań zespołów napędu do czasu ich przejścia w stan niezdatności. Badania tego typu, umożliwiające szacowanie trwałości a posteriori, są kosztowne i długotrwałe. Istnieje więc potrzeba poszukiwania nowych strategii szacowania trwałości. W artykule zaprezentowano metodę szacowania trwałości zespołu napędu hydraulicznego opartą o kontrolę jego zmiany stanu technicznego. Kontrola stanu technicznego umożliwia wykrycie we właściwym czasie stanu przed awaryjnego zespołu hydraulicznego. Novum metody jest wykorzystanie, do wykrycie stanu przed awaryjnego zespołu, zasady wyznaczania uprzedzających tolerancji parametru kontrolnego. Tolerancje uprzedzające stanowią zbiór wartości parametru kontrolnego zawartych między poziomami granicznym i przed awaryjnym (dopuszczalnym). Intensywność wyczerpywania się trwałości (intensywności starzenia, zużywania) ma losowy charakter. W artykule przedstawiono stochastyczny opis zmiany parametru kontrolnego oraz wynikające z niego empiryczne zależności funkcji gęstości prawdopodobieństwa czasu przeprowadzania sprawdzeń parametru kontrolnego (okresowość kontroli) i funkcji gęstości prawdopodobieństwa zmiany wartości parametru kontrolnego. Opisano wzajemne związki obu tych funkcji. Przedstawiono zależności umożliwiające wyznaczenie wartości dopuszczalnej parametru kontrolnego i okresowość sprawdzeń parametru kontrolnego po przekroczeniu wartości dopuszczalnej. Zaprezentowano przykład szacowania trwałości tłoczkowej pompy hydraulicznej z samolotu użytkowanego w Siłach Zbrojnych RP. Dla wybranych parametrów kontrolnych pompy hydraulicznej wyznaczono ich wartości dopuszczalne oraz czas pierwszej kontroli parametru kontrolnego po przekroczeniu wartości dopuszczalnej. Zaprezentowana metoda wiąże trwałość z fizycznymi mechanizmami zużywania się zespołów. Przedstawiona metoda może być wykorzystana w pracach mających na celu określanie zasobu pracy urządzeń technicznych. Umożliwia ona użytkowanie urządzeń technicznych według strategii stanu technicznego z kontrolowaniem parametrów.

Method for estimating the durability of aviation hydraulic drives

Throughout previous practice, estimating the life of aviation hydraulic drive assemblies has been utilizing a variant, which requires conducting long-lasting studies of the drive assemblies until they move to the unfitness state. Such studies, which enable estimating life a posteriori, are costly and long-lasting. Hence the need to look for new strategies for estimating life. The article presents a method of estimating the durability of a hydraulic drive assembly based on the control of its change in technical condition. Inspection of the technical condition enables timely detection of the condition before the emergency hydraulic assembly. The novelty of the method is to use, to detect the condition before the emergency team, the principle of determining the pre-emptive control parameter tolerance. Pre-emptive tolerances are a set of control parameter values between threshold levels and pre-emergency (allowable) levels. The intensity of depletion of durability (intensity of aging, wear) is random. The paper presents a stochastic description of the control parameter change and the resulting empirical relationships between the control parameter verification time probability density (verification periodicity) and the control parameter value change probability density. The inter-relations between these two functions were described. It also presents empirical relationships enabling the determination of the permissible value for the control parameters and the periodicity of the control parameter checks after exceeding the limit value. An example of estimating the life of a hydraulic piston pump on-board an aircraft operated in the Polish Air Forces was shown. The permissible values and the time for the first control parameter verification after exceeding the limit value were determined for selected control parameters of the hydraulic pump. The proposed method binds life (fitness time) with the physical wear mechanisms concerning the assemblies. It can be applied in work aimed at determining the resource life of technical equipment. Furthermore, it enables utilizing technical equipment according to a technical state strategy with monitoring the parameters.