ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Lin GUAN

Improvements on the HVDC Reliability Assessment Index System considering preventive maintenance

This paper proposes two novel reliability indexes for HVDC and a risk evaluation system for quantifying the risk brought by HVDC outage. Based on a proactive and preventive strategy of maintenance arrangement, the paper puts forward the “Power Availability” index to correct the situation that Energy Availability leads to inconsistent problems with power system reliability and security in the process of application. Then, the paper introduces the quantitative evaluation method which provides an effective analysis tool for scheduling department to arrange maintenance during the appropriate time by judging the operation risk. Based on this method, the index of “Active Planned Energy Unavailability” is put forward in order to encourage the scheduling department to arrange maintenance initiatively according to the power grid risk. It could change and improve the maintenance mode of HVDC using the guiding role of the reliability index. Blend the proposed new index into the original reliability index system of HVDC, sphere of application and the assessment objects will not only be limited to the equipment department and the dispatching department, power grid corporations will also be involved. Finally, this paper chooses the China Southern Power Grid as the simulation and analysis case. The results demonstrate a practical application of the proposed procedure and method.

Poprawa systemu wskaźników niezawodności HVDC z uwzględnieniem konserwacji zapobiegawczej

Niniejszy artykuł proponuje dwa oryginalne wskaźniki niezawodności dla linii wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) oraz system oceny ryzyka dla kwantyfikacji ryzyka na skutek przerw w dostawie HVDC. W oparciu o aktywną i prewencyjną strategię konserwacji, artykuł proponuje wskaźnik „Power Availability (Dostępności mocy)” w celu naprawy sytuacji, gdy Dostępność Energii prowadzi do niespójnych problemów z niezawodnością systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwem w procesie eksploatacji. Następnie artykuł wprowadza metodę oceny ilościowej, który zapewnia skuteczne narzędzie analizy dla działu planowania tak, aby można było zarządzać konserwację we właściwym momencie dzięki odpowiedniej ocenie ryzyka operacyjnego. Na bazie tej metody, zaproponowano wskaźnik „Aktywnego planowania niedostępności energii” w celu zachęcenia działu planowania do ustalania konserwacji zgodnej z poziomem ryzyka sieci energetycznej. Może to zmienić i poprawić tryb konserwacji HVDC za pomocą wskaźnika niezawodności. Proponowany nowy wskaźnik mógłby zostać wprowadzony do pierwotnego systemu wskaźników niezawodności HVDC i mógłby znaleźć zastosowanie i służyć ocenie obiektów nie tylko w działach sprzętu i dziale dyspozytorskim ale także w firmach eksploatujących sieci energetyczne. Na potrzeby symulacji i analizy, artykuł omawia przedsiębiorstwo China Southern Power Grid. Wyniki pokazują praktyczne zastosowanie proponowanej procedury i metody.